SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE VIŠKOVO

Članak 1.

U Statutu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. riječ »polovina« zamjenjuje se riječima »većina vijeća«, a iza »20%« dodaju se riječi »ukupnog broja«.

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Viškovo, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Viškovo, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.«

Članak 4.

U članku 30. stavku 1.broj »15« zamjenjuje se brojem »17«.

U istom članku stavku 2.broj »15« zamjenjuje se brojem »17«.

Članak 5.

U članku 31. briše se točka i dodaju se riječi »sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina«.

Članak 6.

Članak 32. briše se.

Članak 7.

Članak 33. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4 koji glasi:

»Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju na način da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Članak 8.

U članku 36. stavku 1.

-točci 4. riječ »minimalnog« briše se, a riječ »potrebnih« zamjenjuje se riječju »potrebnog«

-točka 6. mijenja se i glasi:

»ako ne raspiše referendum iz članka 19.«

Točka 7. briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustiti će Općinsko vijeće ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.«

Članak 9.

U članku 37. riječ »troškova« briše se.

Članak 10.

U članku 38. iza alineje 8. dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:

»- dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

-dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku«

Dosadašnje alineje 9., 10. i 11. postaju alineje 11., 12. i 13.

Članak 11.

U članku 39. stavku 1. briše se točka te se dodaju riječi koje glase:

»a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

U stavku 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 12.

U članku 40. alineji 1. iza riječi »iste«, dodaju se riječi koje glase:

»danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku«

Alineja 2. mijenja se i glasi:

»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«

Alineja 4. mijenja se i glasi:

»- ako mu prestane prebivalište na područja Općine Viškovo, danom prestanka prebivališta«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 13.

U članku 41. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3.,4. i 5. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 14.

U članku 42. alineji 8. briše se točka i dodaje se nova alineja 9. koji glasi:

»- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«

Članak 15.

U članku 44. stavku 4. alineja 3 mijenja se i glasi:

« - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,«

Alineja 5. briše se.

Članak 16.

U članku 51. stavku 2. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.«

U stavku 3. alineji 6. iza riječi »pokretnina i nekretnina« dodaju se riječi « i raspolaganju ostalom imovinom«.

Iza alineje 12. dodaje se nova alineja 13. koji glasi:

»imenuje i razrješava predstavnike Općine Viškovo u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Viškovo, trgovačkih društava u kojima Općina Viškovo ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Viškovo osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Ostale alineje se pomiču.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 13. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.»

Članak 17.

U članku 54. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 18.

U članku 55. riječ »jednog« zamjenjuje se riječju »dva«.

Članak 19.

U članku 56. stavku 1. riječ »zamjeniku« zamjenjuje se riječima »zamjenicima«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zamjenici Općinskog načelnika su u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužni pridržavati uputa Općinskog načelnika.«

Članak 20.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.«

Članak 21.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i zamjenicima Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na područja Općine Viškovo,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

Mandat Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima prestaje ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, u kojem slučaju će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog odjela nadle

žnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika iz stavka 2. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika iz stavka 3. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovih zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 22.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini Viškovo u kojoj se traži opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.«

Članak 23.

U članku 60. iza riječi »manjina« briše se točka i dodaju riječi »i vijeća nacionalnih manjina.«

Članak 24.

U članku 61. iza riječi »manjina« dodaju se riječi »i vijeća nacionalnih manjina«.

Članak 25.

U članku 62. iza riječi »manjina« dodaju se riječi »i vijeća nacionalnih manjina«.

Članak 26.

U članku 64. iza riječi »manjina« dodaju se riječi »i vijeća nacionalnih manjina«.

Članak 27.

U članku 66. stavak 2. iza riječi »manjine« briše se točka i dodaju riječi »i vijeća nacionalne manjine.«

Članak 28.

U članku 83. stavku 1. riječi »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima »većinom glasova svih članova«.

Članak 29.

U članku 104. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »(upravne stvari).«

Članak 30.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 9., 12. i 14. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 12. stavak 4. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 021-04/13-01/01

Ur.broj: 2170-09-06/01-13-9

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Potpredsjednik

Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr