SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 12. stavak 1. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA
ZA PREOBLIKOVANJE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Punat pokreće postupak preoblikovanja dosadašnje Ustanove Županijske lučke uprave Krk u Lučku upravu otoka Krka radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luke županijskog značaja i luka lokalnog značaja otoka Krka.

Članak 2.

Utvrđuje se da je postojeća/dosadašnja Ustanova »Županijska lučka uprava Krk« sa sjedištem u Krku, Trg bana J. Jelačića 5, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem broj: Tt- 05/580-4 /prvotni upisi: Tt- 99/ 1507-4 od 12. 08. 1999. i Tt- 00/469-2 od 07. 03. 2000./ MBS: 040148164 od 14. ožujka 2005. godine, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luke županijskog značaja i luka lokalnog značaja: Baška, Klimno, Šilo, Krk, Glavotok, Malinska, Njivice, Omišalj, Voz, Punat, Stara Baška i Vrbnik.

Ovom Odlukom predlaže se da Primorsko-goranska županija - osnivač Ustanove iz stavka 1. ovoga članka pokrene postupak promjene naziva i sastava Upravnog vijeća Ustanove, te prihvati nove suosnivače i preoblikovanje Ustanove »Županijska lučka uprava Krk« u Ustanovu »Lučka uprava otoka Krka«.

Članak 3.

Novi suosnivači Ustanove iz članka 1. ove Odluke, uz Grad Krk su sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka i to: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska - Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik po donošenju odgovarajućih odluka njihovih predstavničkih tijela.

Članak 4.

Ovlašćuje se Primorsko-goranska županija da kao osnivač Županijske lučke uprave Krk pripremi odgovarajuće prijedloge općih akata za preoblikovanje dosadašnje Ustanove i to:

BPrijedlog Odluke o promjeni osnivača, naziva i sastava Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk,

BPrijedlog Sporazuma o osnivanju Ustanove »Lučke uprave otoka Krka«,

BPrijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Lučke uprave otoka Krka«,

BPrijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Lučke uprave otoka Krka« i

Bpo potrebi druge opće akte za preoblikovanje dosadašnje Ustanove.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-13-5

Punat, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51521&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr