SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09 - isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 33. sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
ODLUKE o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/05, 36/05 i 23/07, 38/10 i 8/12), (u daljem tekstu: Odluka), članak 7. stavak 1. u tabelarnom dijelu koeficijenta namjene, mijenja se i sada glasi:

Članak 2.

U članku 9. stavku 1., tabelarnom prikazu koeficijenta obujma u stupcu drugom iza riječi »trgovačka,« dodaje se riječ »lučka«, a iza istog stupca dodaje se novi stupac »nautička« i on sada glasi:


OBUJAM Nautička

m3


0,00-1.000 1,00


1.001-5.000 1,00


5.001-10.000 1,00


10.000 i više 1,00


Članak 3.

U članku 10. Odluke dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za zgrade koje se ozakonjuju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/2012) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenata iz članaka 7. i 9. ove Odluke i 7% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj izraženo u kn/ m3 prema Podatku o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici hrvatskoj (»Narodne novine« broj 59/10).«

Stavak 2. istog članka postaje sada stavak 3. u kojem se iza riječi »iz stavka 1.« dodaje »i 2.«.

Članak 4.

Članak 15. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Za gradnju obiteljske kuće za potrebe stanovanja, gospodarskih ili proizvodnih objekata komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno o čemu odlučuje Gradonačelnik svojim Zaključkom, uz uvjet podmirenja svih financijskih obaveza prema Gradu.

Za zgrade koje se ozakonjuju komunalni doprinos se plaća sukladno odredbama članka 22. stavka 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/2012), uz uvjet zaključenja ugovora o osnivanju založnog prava na nekretnini koja je predmet ozakonjenja ili na nekoj drugoj nekretnini u vlasništvu podnositelja zahtjeva čija je procijenjena vrijednost veća od iznosa utvrđenog rješenjem o odgodi, odnosno obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrene odgode, odnosno obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne stope NBH od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća odgode, odnosno svakog pojedinog obroka.

Osnovu za podnošenje zahtjeva za obročnom otplatom komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka čini obaveza utvrđena pravomoćnim rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa o čemu se zaključuje ugovor o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.«

Članak 5.

U članku 16. stavak 1. se mijenja i sada glasi:

»Obročna otplata komunalnog doprinosa iz članka 15. stavka 1.ove Odluke odobriti će se uz osiguranje plaćanja cjelokupne tražbine Grada s osnove komunalnog doprinosa, uključujući i kamate iz članka 15. stavka 3. i to:

-vlasnik, investitor gradnje obiteljske kuće za potrebe stanovanja hipoteku za koju postoji obaveza plaćanja komunalnog doprinosa ili neku drugu nekretninu u vlasništvu vlasnika ili investitora gradnje, odnosno podnositelja zahtjeva, bankovno jamstvo ili zapljenu plaće,

-gospodarski subjekti iz članka 15. stavka 2. bezuvjetno naplativu garanciju banke.«

Članak 6.

Članak 17.a Odluke mijenja se i sada glasi:

»Vlasnik zgrade, stanovnik Grada Novi Vinodolskog sa prebivalištem duljim od 15 godina za svoju prvu stambenu jedinicu, uz primjenu jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, ostvaruje pravo na umanjenje koeficijenta namjene za 10%.

Vlasnik zgrade, hrvatski branitelj sa prebivalištem duljim od 15 godina za svoju prvu stambenu jedinicu, uz primjenu jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, ostvaruje pravo na umanjenje koeficijenta namjene za 20%.

Ovo umanjenje odnosi se na razliku obujma između ozakonjenog dijela zgrade i dijela koji se ozakonio temeljem rješenja o izvedenom stanju, a sve do ukupnog obujma od 500,00m3.

Za ostvarenje prava na umanjenje obveznici iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju dostaviti dokaznicu propisane odredbama članka 7. stavka 4. i 5. Odluke o komunalnom doprinosu.

Odredbe članka 7. stavka 2, članka 8., članka 8.a i članka 17. Odluke ne odnose se na građevine za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju.«

Članak 7.

Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski da izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 8

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 9.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944/09/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 1. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr