SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), čl. 27. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10 i 8/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09 - isp.), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 1. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja
komunalne djelatnosti - dekoracije i iluminacije

Članak 1.

Na temelje provedenog Javnog natječaja objavljenog u »Narodnim novinama« dana 17. 1. 2013 godine, sukladno Odluci o ponovnoj objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti- dekoracije i iluminacije klasa: 363-02/12-01/43, ur.broj: 2107/02-04-12-4, koju je donio Gradonačelnik dana 28. 12. 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Kabel«-a d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37. (u daljem tekstu: odabrani ponuditelj) te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti-dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i sklopiti će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti-dekoracije i iluminacije (u daljem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost - dekoracija i iluminacija za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st. 1. točkom 13. i člankom 15.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (NN br. 26/03) te čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10 i 8/12).

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obuhvaća održavanje postojeće dekoracije i iluminacije te nabavku novih dekorativnih elemenata za potrebe obilježavanja blagdana i drugih prikladnih kulturnih manifestacija, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je o dekoraciju i iluminaciju obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora, koji sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/ 10 i 8/12) sklapa potpisuje Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda »Kabela« d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37. od 28. 1. 2013. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj snosit će troškove dekoracije i iluminacije na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 1. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr