SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 38. sjednici održanoj 4. veljače 2013. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 111.234.170,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:


Redni broj


Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja
(kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena

3.956.000,00

1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS
Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS
Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani

756.000,00

1.2.

Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica - VS Sopalj

700.000,00

 

1.3.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri

1.500.000,00

1.4.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani

1.000.000,00

2.

Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra
filtracije

1.000.000,00

3.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)

2.000.000,00

4.

Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje

1.500.000,00

5.

Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje

1.500.000,00

6.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik

2.000.000,00

7.

Vodoopskrbni sustav Platak - izrada projektne dokumentacije

2.000.000,00

8.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka- Grobnik - dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak gradnje po II. tranši kredita Projekt Jadran

59.300.000,00

9.

Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne
dokumentacije za EU fondove i imovinsko pravna priprema

26.509.000,00

10.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

4.870.000,00

Ukupno

104.635.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-493.089,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Bakra,

-12.102.511,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

-27.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

-8.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

-13.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

-42.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području grada Bakra utvrđuju se kako slijedi:


Redni broj


Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja
(kn)

1.

Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - Ia faza (O-3.4) -
dovršetak izgradnje

136.410,00

2.

Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II. faza - projektiranje i izvođenje

2.600.000,00

3.

Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)

20.000,00

4.

Hreljin - Profasovo - tehnički pregled za vodovodni ogranak

5.000,00

5.

Hreljin - Meja Gaj - tehnički pregled za vodovodni ogranak

5.000,00

6.

Škrljevo kod željezničke stanice - tehnički pregled za vodovodni
ogranak

5.000,00

7.

Škrljevo 229 - završetak izgradnje vodovodnog ogranka

95.880,00

8.

Krasica 77c - završetak izgradnje vodovodnog ogranka

157.545,00

9.

Zamišćići II - završetak izgradnje vodovodnog ogranka

111.770,00

10.

Zamišćići III - završetak izgradnje vodovodnog ogranka

33.280,00

11.

Krasica kod propelera - završetak izgradnje vodovodnog ogranka

129.090,00

12.

Crpna stanica CS Meja - priprema dokumentacije za gradnju
uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

350.000,00

13.

Tlačni i glavni vodoopskrbni vodovod u funkciji vodoopskrbe zone Lunga

100.000,00

14.

Opskrbni cjevovod u funkciji vodoopskrbe zone Glavičina

70.000,00

15.

Vodosprema VS Jesenje - priprema dokumentacije za gradnju
uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

324.595,00

16.

Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

20.000,00

17.

Škrljevo 1- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

23.400,00

18.

Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

33.800,00

19.

Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.000,00

20.

Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.000,00

21.

Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

20.000,00

22.

Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

23.400,00

23.

Krasica 78 A- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.000,00

24.

Studija izvodljivosti za aglomeraciju Bakar - Kostrena

370.000,00

25.

Idejni , glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i
izgradnju/rekonstrukciju vodovoda podsustav Bakar

790.000,00

26.

Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i izgradnju/ rekonstrukciju vodovoda podsustav Škrljevo-Kukuljanovo

1.115.000,00

Ukupno

6.599.170,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-857.600,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Bakra,

-1.400.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra,

-4.341.570,00,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2170-02-07/5-13-09

Bakar, 4. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51222&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr