SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 3, 4, 11 i 15 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 100/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 4. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima u Gradu Bakru

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09) u članku 4.

- stavku 1. točka 1. dodaje se nova alineja koja glasi: »crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.«

- stavku 1. točka 2. mijenja se alineja koja glasi »održavanje čistoće« na način da sada glasi »održavanje čistoće - skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima«

- stavku 1. točka 4. dodaje se nova alineja koja glasi: »održavanje čistoće - čišćenje javnih površina«

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. točka 1. koja glasi »crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama« briše se.

U članku 5. stavku 1. točke 2, 3 i 4, postaju točke 1, 2 i 3.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2170-02-07/1-13-7

Bakar, 4. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51222&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr