SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 42/12), točke 4. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 124/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 7. veljače 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje,
rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 42/12) i Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 124/12).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 34. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine, donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 42/12) temeljem koje je u formi obavijesti objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 124/12)

Dana 19. prosinca 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica u »Narodnim novinama« broj 124/12.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavila je komisija za otvaranje ponude trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1.trgovačko društvo Prizma d.o.o., 53288 Karlobag, Ribarica, Oštra glavica 16.

Utvrđeno je da ponuda ne sadrži svu propisanu dokumentaciju određenu u Obavijesti o namjeri davanja koncesije. Sukladno Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) dalje u tekstu Uredba, u članku 19., je definirano da tijelo za provođenje postupka prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje broj dostavljenih ponuda, a potom uspoređuje zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 18. ove Uredbe i utvrđuje sposobnost ponuditelja. Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Pregledom dokumentacije komisija je utvrdila sljedeće nedostatke:

1.Točka 1.1.
U prijavi poreza na dohodak za 2011. godinu nedostaje pregled primitaka i izdataka Prijava poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za 2010. godinu sve ovjereno od nadležne Porezne uprave

2.Točka 1.4.
Dostavljena je Potvrda o postojanju poreznog duga na dan 13. 12.2012. godine u iznosu od 86.360,09 kn
Dostavljena je izjava ponuditelja da će dug biti podmiren
Napomena:
Nije dostavljen dokaz o podmirenju duga

3.Točka 1.10.
Izjava nije sukladna tekstu koji je objavljen u Obavijesti o namjeri davanja

4.Točka 3.7.
Utvrđeno je da je iznos ostvarene dobiti veći nego što je to iskazano u rekapitulacijskom listu, odnosno, dobit je 31.732,22 kn

5.Točka 4.
Utvrđeno je da garancija poslovne banke ne glasi na traženi iznos (manji za 24,17 kn)

6.Točka 5.
Utvrđeno je da pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju ne glasi na traženi iznos (manji za 120,85 kn)

Slijedom navedenoga ponuda trgovačkog društva Prizma d.o.o isključena je iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 18. siječnja 2013. godine jednoglasno utvrdilo Prijedlog odluke o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-23

Rijeka, 7. veljače 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=00001&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr