SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članaka 8. i 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/ 10 i 50/12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Ugostiteljska djelatnost je pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljskom djelatnošću također se smatra i pripremanje hrane za potošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravne i fizičke osobe navedene u članka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), a na način propisan točkom 6. Zakona.

Dnevni raspored, početak i završetak radnog vremena, u okviru radnog vremena određenog ovom odlukom, određuje ugostitelj.

Obavijest o radnom vremenu ugostiteljskih objekata mora biti vidno istaknuta na ulazu u ugostiteljski objekt.

II. RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSTVU

Članak 2.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu usluga koje pružaju razvrstani su sukladno točki 7. Zakona te se ovisno o tome razlikuje dozvoljeno radno vrijeme istih.

1. Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (hotel, apartmansko naselje, motel, pansion, kamp, sobe za iznajmljivanje, odmaralište i sl.) obavezno rade o 0.00 do 24.00 sata svaki dan

2. Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata

-Iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati

-Iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata

-U zračnim lukama, autobusnim kolodvorima, sportskim objektima, benzinskim stanicama i sl. posluju u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze

3. Ugostiteljski objekti iz skupine »Catering objekti« (priprema jela, slastica, pića i napitaka) mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata

4. Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu poslovati u radnom vremenu od 6.00 do 24.00 sati. Iznimno radno vrijeme ove skupine objekata (u šatoru, na klupi, u pokrenom objektu i sl.) za vrijeme održavanja sajmova, kulturnih, sportskih i inih manifestacija jednako je vremenu trajanja manifestacije ili se određuje sukladno zahtjevu organizatora.

Članak 3.

Petkom i subotom radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Restorani« i »Barovi« , koji inače mogu raditi u vremenu od 6.00 do 24.00 sata, kao i na otvorenom prostoru uz navedene ugostiteljske objekte (terase) završava najkasnije u 2.00 sata, s tim da se glazba i buka dopušta samo do 24.00 sata, sukladno Zakonu o buci.

Načelnik može odobriti korištenje uređajima za ozvučenje i izvođenje žive glazbe izvan radnog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka, za vrijeme održavanja kulturnih, sportiskih i inih manifestacija na mjestu gdje se one održavaju.

Ugostiteljski objekti koji imaju radno vrije poslije 2.00 sata (trajno ili prigodno) dužni su osigurati tjelesnu zaštitu sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.

Članak 4.

Ugostitelji su dužni osigurati da se poslije 24.00 sata glazba ne čuje izvan lokala, a posebno u stanovima zgrade u kojoj se lokal nalazi. Ugostitelji su dužni osigurati poštivanje javnog reda i mira u svojim ugostiteljskim objektima, a da pritom ne dovedu u opasnost sebe i druge, spriječiti narušavanje javnog reda i mira, a ukoliko do njega ipak dođe, izvjestiti nadležnu Policijsku postaju.

III. DRUKČIJE ODREĐIVANJE POČETKA I ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 5.

Načelnik može, po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem, najduže za 2 sata, a na rok od najduže 60 dana, odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog Zakonom odnosno Odlukom ako:

1.Mjerodavna tijela (policija, komunalni redari i državni inspektori) utvrde učestalo kršenje zakonskih odredbi u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira i/ili ako je sukladno tome Jedinstveni upravni odjel Općine Klana zaprimio izvršno pisano rješenje o remećenju javnog reda i mira u objektu

2.Radom objekta dolazi do štetnog utjecaja na okoliš, do opasnosti od onečišćenja i štetnih mirisa koji smetaju mještanima u blizini objekta

3.Se u ugostiteljskom objektu učestalo krši odredba ove Odluke o trajanju radnog vremena te je Jedinstveni upravni odjel Općine Klana zaprimio izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremana propisanog ovom Odlukom

4.Da je utvrđeno postojanje dospjelog i nepodmirenog duga prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi.

Načelnik će svoje rješenje odmah dostaviti vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj upravi i Državnom inspektoratu.

Pod pojmom »učestalo kršenje« drži se kršenje zakonskih odredbi više od 2 puta u jednom mjesecu, više od 3 puta u pola godine tj. više od 5 puta tijekom cijele godine.

Članak 6.

Načelnik iznimno može, na ugostiteljev zahtjev, za pojedine ugostiteljske objekte (restorane i barove koji imaju radno vrijeme od 6.00 do 24.00 sata), rješenjem utvrditi drukčiji početak, trajanje i završetak radnog vremena:

1.Kad se u ugostiteljskom objektu organizira prigodna proslava i slično događanje za određeni broj gostiju, uz uvjet da se ne narušava javni red i mir

2.Kad je riječ o specifičnoj i nepredviđenoj situaciji koja nije regulirana ovom odlukom

Načelnik donosi rješenje za svaki pojedinačni slučaj temeljem pismenog zahtjeva ugostitelja, podnesenog najmanje sedam dana u Jedinstveni upravni odjel prije nastupa situacije zbog koje se traži drugačije radno vrijeme.

IV. PROSTORI NA KOJIMA SE MOGU PRUŽATI JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE USLUGE

Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (kiosci, kontejneri, nepokretno vozilo i priključno vozilo, šator, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga), mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s prostornim planom odnosno općim aktom kojim je to propisano.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od stavka 2. Ovog članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. Ovog članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom manifestacija u organizaciji Općine Klana ili Turističke zajednice, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja neka druga djelatnost.

V. NADZOR

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja ministarstvo zaduženo za ugostiteljstvo. Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada pravnih i fizičkih osoba provodi državni inspektorat, svaki u okviru svojih ovlasti, sukladno posebnim propisima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskih objekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021.01/13-01/08

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 30. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51217&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr