SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLANA
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Klana za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnju atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. održavanje groblja

6. javna rasvjeta

Ovim Programom utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti definiranih Programom, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

-prihodi od komunalne naknade 1.250.000,00 kuna

-prihodi Proračuna Općine Klana 251.000,00 kuna

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.500,00 kuna.

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 13.500,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica

d) sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 245.000,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 245.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) održavanje autobusnih čekaonica i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 74.000,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 74.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) održavanje prometne signalizacije

d) održavanje komunalne infrastrukture

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 283.000,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 283.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 14.500,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 14.500,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP- om.

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 565.000,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 565.000,00 kuna

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a) sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 306.000,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 55.000,00 kuna

-Proračun Općine Klana 251.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/06

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 30. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51217&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr