SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), mišljenja JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, KLASA: 350-02/11-05/18, URBROJ: 69-03/3-012-8 od 19. 12. 2012. godine i suglasnosti Župana PGŽ, KLASA: 350-02/12-03/4, URBROJ: 2170/1-03-01/1-12-2 od 2. siječnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. siječnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O CILJANIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NASELJA KRK

I. TEMELJNE ODREDBE

Glava I.

Donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11), u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradila tvrtka »URBANISTICA« d.o.o. iz Zagreba.

Glava II.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk«, koji sadrži:

I. Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje

III. Obavezni prilozi

III-1Obrazloženje

III-2Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja

III-3Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

III-4Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona

III-5Izvješće o javnoj raspravi

III-6Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

III-7Sažetak za javnost

III-8Stručni izrađivač

III-9Odluka o donošenju

CILJEVI

Glava III.

Cilj izrade Ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk je isključivo utvrđivanje uvjeta za neposrednu provedbu za rekonstrukciju upravnih građevina i građevina za smještaj radnika u poslovnoj zoni unutar naselja, zbog unapređenja poslovanja GP Krk d.d. i ostvarivanja većeg standarda za smještaj radnika.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

Članak 1.

U članku 5., stavku (2-5), iza podstavka 2, odnosno rečenice »Ovom stavkom se ne dozvoljava dizanje etaža građevina«, dodaje se novi tekst koji glasi:

»Iznimno, na formiranim građevnim česticama koje se prema dokumentaciji o građenju sastoje od k.č. 1216/1, 1215/2, 1237/1,/2,/3, 1236/9,/15,/16,/14,/10,/12,/6,/11 sve k.o. Krk dozvoljava se rekonstrukcija neposrednom provedbom uz slijedeće granične uvjete:

-upravne zgrade: etažnost S+P+3, visina 18,0 m, tlocrtna projekcija 1200 m2, građevinska (bruto) površina građevine 4450 m2,

-dvije zgrade za smještaj radnika: kapaciteta ukupno 200 ležajeva, visine 12,0 m sa tri nadzemne etaže (P+2 ili S+P+1), tlocrtne projekcije jedne zgrade 910 m2 i građevinske (bruto) površine 2730 m2, tlocrtne projekcije druge zgrade 780 m2 i građevinske (bruto) površine 2340 m2,

-ostali opći uvjeti:

-najmanja dopuštena udaljenost građevnog pravaca od regulacijskog iznosi 10 m,

-najmanja dopuštena udaljenost granica gradivog dijela čestice od granice građevne čestice susjednih građevina iznosi 6 m,

-najmanja dopuštena udaljenost između građevina iznosi (h1+h2) /2, gdje su h1 i h2 visine susjednih građevina, ali ne manje od 6 m,

-građevine gospodarske namjene, koje se mogu graditi i kao montažne, treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja,

-najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao parkovno ili zaštitno zelenilo,

-pristup na formiranu građevnu česticu je postojeći,

-parkiranje ili garažiranje vozila rješava se unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice, a normativ, za minimalni broj parkirališnih mjesta unutar gospodarske namjene iznosi 5 mjesta/ 1000m2 bruto izgrađene površine,

-svi priključci na komunalnu infrastrukturu (elektronička komunikacijska infrastruktura, elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja) su postojeći,

-u sklopu građevina na koje se odnosi ovaj stavak potrebno je izvesti vlastiti (interni) sustav uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva,

-područje zahvata određeno ovim stavkom nalazi se u zoni gdje seizmički intenzitet iznosi VII stupnjeva po ljestvici MKS-64 na osnovi seizmičke karte Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 5., stavku (10-5) iza podstavka pet dodaje se podstavak šest koji glasi:

»Iznimno, neposrednom provedbom ovih Odredbi za provođenje u zoni 29 dopušteno je rekonstruirati postojeće

građevine upravne zgrade te dvije zgrade za smještaj radnika, a sve prema uvjetima određenim u članku 5., stavku (2-5) ovih Odredbi za provođenje.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Glava V.

Obavezni prilozi iz Glave II. koji čine sastavni dio Elaborata nisu predmet Objave.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 350-02/13-02/2

Ur. broj: 2142/01-01-13-8

Krk, 29. siječnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr