SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 43. sjednici održanoj 31. siječnja 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2013. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblje

- prijevoz putnika

- održavanje čistoće

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2013. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 2.800.000,00 kn

-prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

-prihodi od naknade za korištenje

grobnih objekata 400.000,00 kn

-prihod iz cijene komunalne usluge i

povrata zajmova (komunalna društva) 1.510.000,00 kn

- naknada za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru 50.000,00 kn

- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva

za 2013. 667.500,00 kn


ukupno 5.437.500,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za slijedeće namjene:

1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

.Nabava komunalne opreme u iznosu od 20.000,00 kuna
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Autobusne čekaone u iznosu od 100.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Nabava i ugradnja igrala za dječja igrališta u iznosu od 30.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 120.000,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 20.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . 2.650.000,00 kn

.Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 995.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 5.000,00 kuna.

.Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 100.000,00 kuna

Asfaltiranje makadamske ceste u Jelušićima od k.br. 4 do 9 u dužini od 110 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna, te iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 50.000,00 kuna.

.Ceste - izrada projektne dokumentacije za ceste na raznim lokacijama u iznosu od 400.000,00 kuna:

Izrada projektne dokumentacije za ceste na području građevinskog područja naselja N1a u dužini od cca 1.160,00 m

Izrada projektne dokumentacije za obodnu cestu povijesne jezgre Grada Kastva u dužini od 620,00 m.

Izrada projektne dokumentacije za ceste u RZ Žegoti u dužini od 1060,00 m.

Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D. Turki - županijska cesta Kastav-Viškovo u dužini od cca 420 m

Izrada projektne dokumentacije za ceste financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 200.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.395.000,00 kuna, iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 50.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 205.000,00 kuna

3. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.085.000,00 kn

.Radovi na izgradnji zapadnog dijela gradskog groblja Kastav u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 400.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna te iz ostalih

sredstava Proračuna Grada u iznosu od 400.000,00 kuna.

.Izrada projektne dokumentacije za groblje Žegoti u iznosu od 85.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Groblje se financira iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 400.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 285.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 400.000,00 kuna.

4. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613.500,00 kn

.Obaveza za nabavu autobusa, sufinanciranje u iznosu od 613.500,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Autotrolej.

Nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 571.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 42.500,00 kuna.

5. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939.000,00 kn

.Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 150.000,00 kuna
Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge.

.Sanacija odlagališta u iznosu od 789.000,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće u ukupnom iznosu od 939.000,00 kuna financira se iz cijene komunalne usluge.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-7

Kastav, 31. siječnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51215&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr