SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak) Gradonačelnik Grada Crikvenice dana 17. siječnja 2013. godine donosi

MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA GRADA CRIKVENICE U 2013. G.

I.

Na prijedlog Odbora za gospodarstvo, donose se Mjere za poticanje poduzetništva u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Mjere) kao paket kratkoročnih mjera za poticanje poduzetništva Grada Crikvenice kojima se želi dodatno doprinijeti i pomoći u oporavku gospodarstva u vrijeme recesije. Mjerama se osiguravaju:

1)povoljniji uvjeti kreditiranja,

2)potpora plaćanju poreza na tvrtku, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,

3)stimuliranje cijelogodišnjeg poslovanja,

4)pomoć i poticaji za zapošljavanje,

5)pomoć i poticaji za unapređenje poslovanja,

6)potpora ženama poduzetnicama,

7)potpora deficitarnim zanimanjima,

a prema potrebi i druge mjere u skladu sa odlukama i zaključcima Gradonačelnika Grada Crikvenice.

II.

Utvrđuju se poticajne mjere koje mogu koristiti poduzetnici/ice koji posluju i imaju sjedište na području Grada Crikvenice, te poduzetnici/ice koji ulažu na području Grada Crikvenice, bez obzira na sjedište poduzetnika, a od gospodarskog su interesa za Grad Crikvenicu i to:

1) Povoljnija kreditna sredstva za poduzetnike/ce i obrtnike/ce - djelatnost: proizvodna, ugostiteljska, trgovačka, uslužna i poljoprivredna

1.1. Krediti za poduzetnike/ce:

-Nositelj mjere: poslovne banke i Grad Crikvenica (kreditna linija Grada Crikvenice za 2013. godinu: 5.000.000,00 kn, sufinancirana kamata 2-3%, rok otplate od 5 do 12 godina i poček od 1 godine),

-Posebna odluka gradonačelnika: da,

-Potrebna sredstva za novu kreditnu liniju: 200.000,00 kn.

2) Potpora plaćanju poreza na tvrtku, komunalnog doprinosa i spomeničke rente

2.1. Poduzetnici/ce početnici/ce koji zapošljavaju najmanje jednog (1) radnika na neodređeno vrijeme plaćaju porez na tvtku uz slijedeće olakšice:

a)100% oslobođenja poreza na tvrtku za prve dvije godine poslovanja,

b)50% oslobođenja poreza na tvrtku za treću i četvrtu godinu poslovanja

-Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

-Odluka o porezima Grada Crikvenice

-Potrebna sredstva: već uračunata.

2.2. Potpora plaćanju poreza na tvrtku za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost temeljem Zakona o obrtu, a čija je glavna djelatnost proizvodnja.

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Odluka o porezima Grada Crikvenice

- Potrebna sredstva: već uračunata.

2.3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za pravne ili fizičke osobe sa sjedištem na području Grada Crikvenice, a posebno za investitore u gradnju hotela sa 4 i 5 zvjezdica, iznosa koji će po svojoj namjeni i poslovanju osigurati nova zapošljavanja na području Grada.

-Nositelj mjere: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravni odjel za financije

-Odluka o komunalnom doprinosu

-Potrebna sredstva: već uračunata

2.4. Potpora plaćanja spomeničke rente: utvrđen minimalni propisani iznos spomeničke rente.

-Nositelj mjere: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravni odjel za financije

-Odluka o visini spomeničke rente

-Potrebna sredstva: već uračunata

3) Stimuliranje cijelogodišnjeg poslovanja

3.1. Povećanje cijena ugostiteljskih terasa tvrtkama koji je koriste sezonski i potpora plaćanju cijene onima koji je koriste cijelogodišnje.

-Nositelj mjere: Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel za pravne poslove i Upravni odjel za financije

-Posebna odluka gradonačelnika: da

-Potrebna sredstva: nisu potrebna

3.2. Potpora plaćanju poreza na tvrtku za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost temeljem Zakona o obrtu, akoji posluju tijekom cijele godine.

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: već uračunata

3.3. Dodatna subvencija od 0,5 % kamate na poduzetničke kredite za obrtnike u djelatnosti ugostiteljstva koji rade tijekom cijele godine

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: već uračunata

4) Pomoć i poticaji za zapošljavanje

4.1. Sufinanciranje pokretanja poduzetničke aktivnosti - do 50% troškova, maksimalno 1.000,00 kn jednokratno. Naknada troškova poduzetnicima početnicima koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo za pokriće dijela troškova vezanih uz pokretanje poduzetničke aktivnosti (troškovi javnog bilježnika, troškovi izrade: projektno-tehnološke dokumentacije, studije utjecaja na okoliš, izrade poslovnih planova ili investicijskih programa, nabave informatičke opreme)

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: 30.000,00 kn

5) Pomoć i poticaji za unapređenje poslovanja

5.1. Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata ISO i HACCP standarda (za male poduzetnike i obrtnike) do 30 % troškova, a maksimalno 2.500,00 kuna jednokratno

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: 10.000,00 kn

5.2. Sufinanciranje troškova izrade web stranice poduzetnicima početnicima koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačkodruštvo, maksimalno 1.000,00 kn jednokratno.

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: 10.000,00 kn

6) Potpora ženama poduzetnicama

6.1. Ulaganje u projekte ženskog poduzetništva sa svrhom tehnološkog unapređenja poslovanja: sufinanciranje nabavke opreme, alata i inventara, sufinanciranje uređenja unutarnjeg poslovnog prostora/radionice, sufinanciranje nabavke informatičke opreme i poslovnog softvera,

6.2. Marketing: sufinanciranje izrade poslovnog plana i konzultantske usluge za odobravanje kredita i jamstva (kod PC »Vinodol«), sufinanciranje troškova izrade promidžbenog materijala, izrada web stranice,

6.3. Edukacija/stručno osposobljavanje: trening za žene poduzetnice početnice, poticaji za samozapošljavanje (nešto kao HZZ), sufinanciranje/financiranje troškova doškolovanja/prekvalifikacije,

6.4. Sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama,

6.5. uvođenje poreznih olakšica za samozaposlene žene i žene poduzetnice.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše 5.000,00 kn, a dodatno potpora za sufinanciranje troškova čuvanja djece može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kn. Sveukupno potpora može iznositi 10.000,00 kn

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: 12.000,00 kn

7) Popora deficitarnim zanimanjima

7.1. Radi održanja deficitarnih zanimanja i to postolara i krojača: osiguranje poslovnih prostora uz povoljan najam ili subvencija troškova najma do 30% mjesečno ili maksimalno 500,00 kuna.

- Nositelj mjere: Upravni odjel za financije

- Posebna odluka gradonačelnika: da

- Potrebna sredstva: 12.000,00 kn

III.

Poduzetnici/ce koji udovoljavaju uvjetima mogu realizirati poticaje i pomoći navedene u točki II. ovih Mjera.

IV.

Poticaje, odnosno sufinanciranje troškova u skladu s ovim Mjerama mogu ostvariti poduzetnici podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za financije na propisanom obrascu.

Uz zahtjev se prilažu svi dokazi o ispunjavanju uvjeta za sufinanciranje prema ovim Mjerama.

V.

Sredstva za provedbu ovih Mjera Grad Crikvenica osigurava u svom Proračunu za 2013. godinu.

VI.

Ove Mjere stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objaviti će se na internetskim stranicama Grada Crikvenice.

Klasa: 400-01/13-01/14

Ur. broj: 2107/01-05/05-13-2

Crikvenica, 17. siječnja 2013.

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=10003&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr