SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine usvaja

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
na području Općine Lokve u 2011. godini.

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja.

Općina Lokve dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i Zakonima urediti planirati, organizirati i provoditi zaštitu i spašavane na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Lokve čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Lokve podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području Općine Lokve su:

-Vatrogasne snage - Dobrovoljno vatrogasno društvo

-Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti - Dom zdravlja, društvo crvenog križa, veterinarska služba

-Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi

-Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUSZ (Županijski centar 112, Odjela za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama Civilne zaštite (timovi - postrojbe, povjerenici)

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Lokve

-Članovi udruge građana, klubova organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao imatelji specijalističkih

znanja od značaja za sustav ZS-gorska služba spašavanja, lovci, planinari, mediji-Radio Gorski kotar.

-Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja putova itd.).

ANALIZA STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOKVE

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju te donošenje novih podzakonskih propisa na temelju navedenog Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Love je realizirala sljedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja.

Od strana Općinskog vijeća donesena 13. kolovoza 2009. god. Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve Klasa: 810-01/09/04, Ur.broj: 2112-02/1-09-1.

Izrađen je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Lokve i upućen na razmatranje Općinskom vijeću. Izrađen je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZS u Općini Lokve i upućen na razmatranje Općinskom vijeću.

Osigurana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta zimske službe u iznosu od 350.000,00 kuna. Za DVD Lokve osigurana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna.

Izrađen je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara. Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje i financijski plan za provođenja zadaća iz programa vezanih za pripremu i provedbu protupožarne sezone 2011. god.

Na sjednici Stožera ZS svi članovi upoznati su sa realiziranim zadaćama sukladno Programu.

U tijeku je ažuriranje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara i Plan motrenja, čuvanja i ophodnji te dopunjene su mjere neovlaštenog pristupa za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa od požara PGŽ.

U tijeku je ažuriranje važeće Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Općine Lokve

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općinsko vijeće donijelo je odluku o osnivanju i imenovanju stožer zaštite i spašavanja Općine Lokve, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08). U stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1.Petra Kulaš (zamjenik načelnika) - načelnik stožera

2.Dinko Žagar (predstavnik Policijske uprave-primorsko-goranske) - član

3.Arsen Petelin (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Lokve) - član

4.Milenka Kalaica (predstavnik PUZS Rijeka) - član

5.Alen Šimatić (ravnatelj Doma zdravlja Delnice) - član

6.Marija Vuković (medicinska sestra hitne službe Delnice) - član

7.Miroslav Šafar (lovnik Hrvatskih šuma) - član

8.Bogomir Čop (penzioner) - član

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju i članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) predstavničko tijelo Općine Lokava imenovat će Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Lokve.

Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Lokve zapovijedat će snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Općine Lokve potrebno je odrediti na temelju procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će potrebno ustrojiti sve predviđene operativne snage ZS.

Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području Općine Lokve kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost te preispitati njihove mogućnosti uključivanja i provođenja operativnih zadaća zaštite i spašavanja.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području Općine Lokve sukladno Procjeni, formirat će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana te osiguranja prehrane istih, potrebno je osposobiti i opremiti Društvo crvenog križa, koje će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguranje smještaja, hrane i pitke vode.

Povjerenici civilne zaštite bit će ustrojeni na nivoima gradova i općina sukladno donesenima Procjenama ugroženosti tih područja.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koje će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja bit će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture o zaštiti i spašavanju na području Općine Lokve, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih dođe.

Po donošenju procjene ona bi trebala biti stavljena na Internet stranicu Općine Lokve tako da postane dostupna svim građenima i da se s njom upozna čim veći broj građana.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i u kojem slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centra 112.

ZAHTIJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje

sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama u učešća u prostornom planiranju.

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koji se primjenjuju u prostornim planovima Općine Lokve su:

-planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj

-planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenih dijelova, dislokacija industrije od gradskih naselja

-policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora izgrađenih struktura

-planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete

-stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je novina u pristupu planiranja i uređenje prostora

Općina Lokve i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vodi računa o ugradnji i specifičnih smjernica i zahtijeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržavati:

-Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnost, mogućih katastrofa, velikih nesreća i akcidenata.

-Mjere zaštite od poplave

-Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta.

-Mjere zaštite od požara otvorenog prostora

-Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća

-Mjere koje omogućuju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje)

-Mjere zaštite od epidemija i epizotija

-Mjere zaštite od tuče i suša

-Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravna osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja:

- Vatrogasne snage: DVD-Lokve

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja Općine Lokve čine vatrogasne snage. Općina Lokve naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga u Općini Lokve. Vatrogasne snage u Općini Lokve čine.

- Dobrovoljno vatrogasno društvo - Lokve

Iz proračuna Općine Lokve za 2011. god. za gore navedene vatrogasne snage predviđeno je 80.000,00 kn.

Vatrogasne postrojbe raspolažu vatrogasnim vozilom (1 navalno vozilo)

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2011. god. iz Proračuna Općine Lokve Gorskoj službi za spašavanje dodijeljeno je 2.000,00 kn. Društvu crvenog križa dodijeljeno je 15.000,00.kn. Udruzi dobrovoljnih davaoca krvi »Leukocit« 2.000,00 kn.Orijentacijskom klubu Lokve 5.000,00 kuna. Sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su aktivnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Lokve u 2011. god

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve, predlaže se zaključak:

Kod redovnih situacija-manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Općine Lokve. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć građanima Općine Lokve. Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima, kao i da njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. Možemo konstatirati da su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine lokve. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanju obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Općine Lokve.

Općina Lokve izradila je novu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 38/08) te će nakon njenog usvajanja točno utvrditi potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju.

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

-temeljem plana zaštite i spašavanja Općine Lokve ostvariti utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova poradi integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora.

-predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično.

-Pratiti u utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Do prihvaćanja procjene ugroženosti od strane Općinskog vijeća Općine Lokve, obzirom na ugroženost općine Lokve i obzirom da ne postoje redovne službe koje se bave određenim vidom zaštite i spašavanja, potrebno je formirati postrojbe civilne zaštite opće namjene. Poradi toga neophodno je žurno donijeti odluku o ustrojavanju timova CZ jer u slučaju potrebe za angažiranjem istih neće postojati zakonski preduvjeti.

Klasa: 810-03/12-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-12-1

Lokve, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Ivica Gržanić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=51316&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr