SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Lokve za 2012. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. Stožer zaštite i spašavanja

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Lokve. Stožer se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i krajem godine, uoči donošenja proračuna.

1.2. Procjena ugroženosti

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08), izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Lokve te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Lokve koji će po usuglašavanju i dobivenom pozitivnom mišljenju biti predloženi za usvajanje na sjednici Općinskog vijeća.

1.3. Plan intervencije u zaštiti okoliša

Odjel za komunalne djelatnosti rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji mogućnost onečišćenja okoliša.

1.4. Zaštita od požara

U 2012. godini Općina Lokve postupat će sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku te ostalih aktivnosti sukladno Programu.

Općinsko vijeće je na sjednici 16. travnja 2002. god. donijelo Odluku o prihvaćanju dokumenata o Procijeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Tim planom uređuje se sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara.

U tijeku je postupak ažuriranja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite šume od požara.

1.5. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Općina Lokve ima sklopljen Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Lokve sa Miteh d.o.o. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta povjereno je Odlukom općinskog vijeća Općine Lokve komunalnom društvu Lokvarka d.o.o. Po isteku Ugovora, pristupit će se natječaju sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a potom i sklapanju novog ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta.

1.6. Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Lokve nema organiziranih postrojbi civilne zaštite.

Čim budu usvojena Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Lokve te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općina Lokve, osnovat će se postrojba civilne zaštite.Postrojba će se prije svega popunjavati osobama bez obzira na spol koje žele dobrovoljno sudjelovati, a imaju prebivalište na području Općine Lokve.

1.7. Sustav za uzbunjivanje

Unaprijediti sustav uzbunjivanja građana; uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća.

Zadužuje se Općinsko vijeće da razmotri stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje na području općine i predloži odgovarajuće mjere.

1.8. Informiranje javnosti

Vezano uz nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija (Lokvarsko jezero) potrebno je na adekvatan način informirati mještane Lokava o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Isto tako planira se putem informativnih letaka u kojima bi bili navedeni načini postupanja u potencijalno opasnim situacijama, održavanjem odgovarajućih predavanja i okruglih stolova, informiranjem putem javnih medija, te naposljetku i vježbi.

U Osnovnoj školi »Rudolfa Strohala« i Dječjem vrtiću potrebno je provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

Potrebno je iznaći način informiranja mještana na najbrži mogući način o eventualnim kriznim situacijama (putem povjerenika civilne zaštite za pojedina naselja, web portala, tiskanjem letaka sa informacijama što s informacijama što činiti i kome se obratiti u kriznim situacijama ili drugo).

2. VATROGASTVO

Općina Lokve ima ustrojenu vatrogasnu službu, odnosno DVD Lokve. Općina Lokve će i u proračunu za 2012. godinu osigurati sredstva za financiranje DVD-a.

Nastavit će se s preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnju u ljetnoj sezoni i dr.

3. SKLONIŠTA

Na području Općine Lokve nema javnih skloništa.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.1. Gorska služba spašavanja

Nastavit će i u 2012. godini obavljati poslove zaštite i spašavanja

4.2. Lovačko društvo

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

5.1 Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temeljem zakona.

U Općini Lokve postoji udruga dobrovoljnih davatelja krvi. Programom za 2011. godinu predviđene su između ostalih akcije dobrovoljnog davanja krvi, upoznavanje s osnovama prve pomoći djece predškolske dobi, osposobljavanje građana za njihovu samozaštitu funkciju u izvanrednim situacijama kao i ustrojavanje i obučavanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadataka u slučaju velikih nesreća, epidemija i slično.

5.2 Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

5.3 Zimska služba

Za poslove zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta Općina Lokve ima ugovor sa komunalnim društvom »Lokvarka« d.o.o.

5.4 Ostale pravne osobe

Na području Općine Lokve registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinarstvom, prijevozničkom i drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih nesreća i katastrofa.

U Lokvama se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja stožer zaštite i spašavanja.

Klasa: 810-03/12-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-12-1

Lokve, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Ivica Gržanić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=51316&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr