SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

I

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po predsjedniku SDLSN RH Borisu Plešeu (u daljnjem tekstu: Sindikat),

uzimajući u obzir bitno smanjenje proračunskih prihoda iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, te želeći dati doprinos uravnoteženju prihoda i rashoda u Proračunu Grada Opatije privremenim sniženjem razine osnovice za obračun plaće i pojedinih materijalnih prava službenika i namještenika, zaključili su u Opatiji 31. prosinca 2012., sljedeći

ANEKS broj II.
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 13. prosinca 2010. sklopile Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/10 - u nastavku teksta: Ugovor) i Aneks broj 1 tom Ugovoru od 8. studenog 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/11) te su suglasne da je Ugovor sklopljen na dodatne dvije godine.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 35., članka 43. stavka 2., članka 47. stavka 1., članka 49. stavka 1., članka 57. stavak 1., članka 60. stavka 1. Ugovora, ugovorne strane suglasile su se da se u 2013. godini umanjuje osnovica za obračun plaće i slijedeća materijalna prava:

1) osnovica za obračun plaće sukladno Ugovoru iznosi 4.248,00 kuna bruto dok se ovim Aneksom umanjuje za 3 % te iznosi najmanje 4.120,56 kuna bruto;

2) suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, za 15 % ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.

3) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora u neto iznosu od 1.000,00 kuna;

4) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen jednokratni dodatak - božićnica u neto iznosu od 600,00 kuna;

5) svakom službeniku i namješteniku upućenom na službeno putovanje u zemlji pripada dnevnica u visini od 50 % iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez;

6) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćena naknada troškova prijevoza na posao i s posla, javnim prijevozom u 100% visini troškova izdataka prema cijeni mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Naknada za prijevoz isplaćuje se uz isplatu plaće za svaki mjesec.

U slučaju kada službenik i namještenik odsustvuje s posla radi korištenja godišnjeg odmora, porodiljnog dopusta i bolovanja i sl. naknada za prijevoz isplatiti će se srazmjerno broju dana provedenim na poslu u tom mjesecu.

U slučaju kada se, uslijed promjene mjesta prebivališta ili promjene mjesta rada, tijekom mjeseca, promjene uvjeti za određivanje visine naknade za prijevoz (druga prijevozna zona) naknada se utvrđuje srazmjerno broju dana i visini mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Ukoliko se tijekom 2013. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financira plaća i materijalna prava službenika i namještenika, poslodavac će vratiti osnovicu za obračun plaća kao i isplatiti veći iznos regresa i božićnice, te na obračun drugih materijalnih prava primijeniti osnovne odredbe Ugovora.

Obvezuje se zajednička komisija iz članka 118. ovog Ugovora da do 1. srpnja 2013. godine, utvrdi da li su se stekli uvjeti za vraćanje osnovice na iznos od 4.248,00 kuna, kao i da zajednička komisija, prije isplate božićnice u 2013. godini, utvrdi da li su se stekli uvjeti za isplatu božićnice u većem iznosu od utvrđenog člankom 2. točka 3. ovog Aneksa.

Članak 3.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-10/12-01/04

Ur. broj: 2156/01-03/01-12-5

SDLSN RH

ZA GRAD OPATIJU PODRUŽNICA SINDIKATA

GRADSKE UPRAVE

GRADA OPATIJA

Gradonačelnik Predsjednik sindikata

Ivo Dujmić Boris Pleša

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr