SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 18. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže i autokampa
Preluk, Grad Rijeka

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za obavljanje turističke djelatnosti auto kampa Preluk na području Grada Rijeke, te gospodarsko korištenje prirodne plaže bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu unutar koncesioniranog područja što uključuje:

. postavljanje i iznajmljivanje kamp kućica (pokretnih i nepokretnih), te iznajmljivanje šatora, i slično,

. iznajmljivanje sredstava na plaži (sandoline, pedaline, suncobrani i ležaljke), uz uvjet da suncobrani i ležaljke nisu postavljeni na plaži od strane koncesionara, do trenutka njihova iznajmljivanja.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je obavljanje turističke djelatnosti autokampa te gospodarsko korištenje prirodne plaže, na području Grada Rijeke sve upisano u k.o. Zamet i to dio k.č. 1395/1, dio k.č. 1396, dio k.č. 1395/3 i dio k.č. 1397/1 (zemljišno-knjižni upis: k.č. 1620/119 i 1620/192 obje u K.O. Rubeši).

Predmet koncesije ne predstavljaju objekti smješteni na dijelu k.č. 1395/3 koji se nalaze unutar granica koncesioniranog područja.

Dio područja koje je predmetom koncesije (plaža) nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene, R2 - rekreacija, što je detaljnije regulirano Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07), i nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene R3 - kupalište. Drugi dio područja koji je predmetom koncesije je autokamp, koja namjena prostora nije u skladu sa Generalnim urbanističkim planom uređenja.

Kako se radi o prirodnoj plaži bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu te o autokampu u kojem se obavlja turističko - ugostiteljska djelatnost, obračunska jedinica iznosi 2 kn/m2 za plažu i 8 kn/m2 za autokamp Preluk, za stalni dio naknade za koncesiju i 1,5 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži te 3 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga za promjenjivi dio naknade.

Plaža i autokamp Preluk ukupne su površine 20.005 m2. Kopneni dio plaže iznosi 4.850 m2, a morski dio 4.352 m2, što daje 9.202 m2 te autokampa Preluk, koja površina iznosi 10.803 m2. Ukupna površina zahvata iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

br.

Y

X

1

5448045,18

5023563,78

2

5448070,84

5023558,00

3

5448012,98

5023362,69

3

5448070,65

5023532,52

4

5448044,84

5023533,28

5

5448039,74

5023536,79

7

5448065,17

5023343,12

8

5448100,79

5023337,47

8

5448032,89

5023484,30

9

5448231,84

5023280,02

10

5448230,05

5023268,74

11

5448228,43

5023258,88

12

5448203,03

5023247,80

13

5448158,70

5023253,09

14

5448097,07

5023298,01

15

5448051,59

5023302,72

16

5448042,20

5023384,17

17

5448019,38

5023476,77

18

5448020,06

5023536,79

19

5448030,06

5023536,79

20

5448050,25

5023483,66

21

5448053,22

5023454,40

22

5448069,81

5023456,50

23

5448075,41

5023481,97

24

5448078,65

5023482,21

25

5448103,34

5023395,17

26

5448091,83

5023392,37

27

5448088,00

5023394,20

28

5448086,08

5023411,46

29

5448073,57

5023451,04

30

5448063,76

5023448,80

31

5448059,14

5023427,16

32

5448070,28

5023388,88

33

5448074,58

5023359,41

34

5448083,46

5023363,43

35

5448095,44

5023364,33

36

5448091,83

5023392,37

37

5448106,18

5023389,86

38

5448235,66

5023304,12

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetski zavod d.o.o., u veljači 2012. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora o koncesiji sukladno važećim zakonskim propisima.

Davatelj koncesije zadržava pravo jednostranog raskida ugovora o koncesiji nakon isteka 3 godine od dana njegova sklapanja, na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva Grada Rijeke iz razloga privođenja koncesioniranog područja svrsi utvrđenoj važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 104.828,00 kn (stočetiritisućeosamstodvadesetiosamkuna).

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1,5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži te 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga u autokampu.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine koncesijske naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku, i to:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

. račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

. ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

. podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

. podatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

. RS-m obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

o izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

. izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. izjavu ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari;

. izjavu ponuditelja ovjerenu od strane javnog bilježnika da pomorsko dobro gospodarski nije koristio niti koristi bez valjane pravne osnove.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. stavak 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

. prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

. iznos planirane ukupne investicije,

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

. podatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini,

. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

. broj planiranih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji.

5. Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

7. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja.

8. Rekapitulacijski list;

9. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

POSEBAN UVJET

Članak 6.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u propisanom roku od 60 dana od dana od konačnosti odluke o odabiru ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju u pisarnicu Primorsko-goranske županije na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - Plaža i autokamp Preluk - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/ 06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti 25%

. ponuđena visina stalnog dijela
koncesijske naknade 20%

. prihod od redovne djelatnosti u
prethodnoj godini 15%

. ostvarena dobit odnosno dohodak prije
oporezivanja uvećano za amortizaciju
u prethodnoj godini 15%

. ponuđena visina promjenjivog
dijela koncesijske naknade 10%

. iskustvo ponuditelja u obavljanju
djelatnosti za koju traži koncesiju 10%

. broj planiranih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Formule i način izračuna:

a) Koef. ukupne investicije:

25% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

20% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koef. prihoda od redovne djelatnosti:

15% x prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

d) Koef. ostvarene dobiti:

15% x ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

e) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

10% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

f) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti:

10% x broj godina obavljanja djelatnosti

najveći broj godina

g) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta:

5% x ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, Uvjerenje o prostorno-planskoj dokumentaciji, te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA I POSTUPAK OCJENE PONUDA

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, a potom uspoređuju zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 5. ove Odluke, te se utvrđuje sposobnost ponuditelja.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda ponuditelja iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije, prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije ili prijedlog odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije, uz obrazloženje istih.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odluku o poništenju postupka davanja koncesije ili odluku o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja Davatelj koncesije će odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može u roku od 60 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

. Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

. Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari,

. Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

. Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

. Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Za Davatelja koncesije o koncesiji potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-45

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr