SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
OPĆINA BAŠKA

2.

Temeljem članka 29. stavak 1., podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška i Planom zaštite i spašavanja Općine Baška, Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. siječnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Baška (u daljnjem tekstu Općina), sa ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Na području Općine, kao redovne službe zaštite i spašavanja, koje imaju sjedište i djeluju na području Općine, su:

1.DVD Baška,

2.HMP (tijekom turističke sezone).

Redovne službe, koje nisu smještene na području Općine, ali na istom djeluju su:

1. JVP Krk,

2. Gradsko društvo Crvenog križa Krk,

3. Centar za socijalnu skrb Krk,

4. HMP,

5. HGSS Rijeka.

Službe i postrojbe pravnih osoba, koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, a uključene su u sustav zaštite i spašavanja na području Općine, kroz članstvo u Stožeru zaštite i spašavanja, kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provedbi određenih zakonom propisanih radnji, kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti:

1.Vatrogasna zajednica otoka Krka, te dodatne vatrogasne snage - DVD Krk, DVD Njivice, DVD Vrbnik, DVD Dobrinj,

2.Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ,

3.Veterinarska stanica Rijeka,

4.Poljoprivredno savjetodavna služba PGŽ,

5.Županijski operativni centar,

6.Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,

7.Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru,

8.Obalne radio postaje,

9.Hrvatske vode VGO Rijeka,

10.Vodogradnja Rijeka,

11.Hrvatske šume - Šumarija Krk,

12.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Uz navedene u stavcima od 1. do 3. ovoga članka, postoje i druge organizirane snage, koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje, kao:

1.Komunalna poduzeća - T.D. Baška d.o.o. iz Baške, Ponikve d.o.o. iz Krka,

2.HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk- interventne službe,

3.Hrvatske ceste,

4.Županijska uprava za ceste,

5.Dezinsekcija d.o.o.,

6.IND-EKO d.o.o.,

7.RIJEKATANK d.o.o.,

8.Jadranski pomorski servis,

9.Udruge građana (LD Kamenjarka),

10.Poduzetnici s mehanizacijom, čija oprema i ljudstvo može pomoći u zaštiti i spašavanju - obrti »Olenader«, vl. Vanes Dekanić, te »Jurešić i sinovi«, vl. Slavko Jurešić.

Pravnim osobama iz prethodnih stavaka ovoga članka dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanje Općine Baška.

Članak 3.

Službe i snage iz članka 2. ove Odluke, kao sudionici u zaštiti i spašavanju:

.pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća,

.ustrojavaju interventne timove zaštite i spašavanja, koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine,

.u obavljanju redovitih djelatnosti, planiraju mjere i poduzimaju aktivnosti, radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, a posebno su obvezne prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Službama i snagama iz članka 2. ove Odluke rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine.

U katastrofama i velikim nesrećama Općinski načelnik izravno zapovijeda snagama zaštite i spašavanja Općine.

Članak 4.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na području Općine, te su dužne postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/ 07, 38/09 i 127/10).

Prava i obveze operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine utvrđene su Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/ 07, 38/09 i 127/10), Uredbom o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine, radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 85/06) te Uredbom o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01/1

Ur. broj: 2142-03-02/1-13-1

Baška, 4. siječnja 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr