SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
OPĆINA BAŠKA

1.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. prosinca 2012. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2013. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2013. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2013. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene one u režimu koncesije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2013. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III.

Općinsko vijeće Općine Baška je imenovalo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, koje će, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška iz točke IV. ovoga Plana, rješavati zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

Ako se za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više zahtjeva, prvenstvo rješavanja ima zahtjev koji je ranije zaprimljen.

Koncesijska odobrenja daju se, u pravilu, na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine.

Iznimno, ako se odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za koje je potrebno odrediti mikrolokaciju na morskoj obali, utvrđuju se u najvećem iznosu predviđenom za turistički razred »A«.

Troškovi obrade zaprimljenih zahtjeva utvrđuju se u iznosu od 300,00 kn po zahtjevu.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja može poništiti izdano koncesijsko odobrenje ako korisnik obavlja djelatnost suprotno uvjetima iz koncesijskog odobrenja, ili protivno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i ovoga Plana.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Slobodne mikrolokacije za obavljanje odgovarajućih djelatnosti na pomorskom dobru u 2013. godini su osjenčene.

Ostale mikrolokacije su prenesene iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2012. godini i za iste su izdana koncesijska odobrenja do kraja kalendarske 2013. godine, sve sukladno potvrdi nadležnog tijela Primorsko-goranske županije.

U slučaju odustajanja korisnika ili oduzimanja izdanih koncesijskih odobrenja zbog nepridržavanja utvrđenih uvjeta, za upražnjene mikrolokacije će se dati koncesijsko odobrenje, na način i u svrhu utvrđenima ovim planom.

V.

Za isplovljavanje i uplovljavanje manjih, prenosivih plovila, u vlasništvu gostiju AC »Zablaće«, koji nemaju osigurani vez, utvrđuje se nužnost uređenja koridora, označenog plutačama, od Vele plaže do psihološke linije, širine najmanje 3 m, na približnoj mikrolokaciji zapadnog ulaza/izlaza na plažu u/iz AC »Zablaće«.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije do 31. prosinca 2013. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/12-01/34

Ur. broj: 2142-03-02/1-12-2

Baška, 4. prosinca 2012.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na pod  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=10007&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr