SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
GRAD BAKAR

2.

Gradonačelnik Grada Bakra na temelju odredaba iz članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/ 11) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09) donosi sljedeću

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Bakra

Članak 1.

Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Bakar (u nastavku teksta: Katalog informacija), a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu nadležnog tijeka ili službenika Grada Bakra da omogući pristup traženim informacijama, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim aktom.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija iz djelokruga upravnih tijela Grada Bakra s opisom sadržaja, namjene i načina davanja informacija.

Katalog informacija prilaže se ovoj odluci i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Katalog informacija sadrži pregled informacija iz djelokruga Gradske uprave Grada Bakra i svih upravnih tijela Grada Bakra.

Katalog informacija vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici Grada Bakra www.bakar.hr.

Katalog informacija vodi Službenik za informiranje Grada Bakra, koji poduzima sve radnje i mjere radi njegovog urednog vođenja, za što je neposredno odgovoran čelniku tijela.

Članak 4.

Sva upravna tijela Grada Bakra dužna su Službeniku za informiranje, na njegov zahtjev, davati sve potrebne informacije vezane uz uredno vođenje Kataloga informacija Grada Bakra.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti usmeno Službeniku za informiranje ili pismenim zahtjevom predanim putem pisarnice Grada Bakra ili poštom na adresu Grad Bakar, Primorje 39, Bakar te putem elektroničke pošte, telefaksa ili telefona.

Pravo na pristup informacijama koje Grad Bakar posjeduje, raspolaže ili nadzire, može se ostvariti u roku koji je posebnim pravilnikom utvrđen za čuvanje, odnosno zaštitu arhivske građe.

Članak 5.

Službenik za informiranje uskratit će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanima u članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 6.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zatraži pristup informaciji izradom preslike dokumenta ili na način koji podrazumijeva prethodno skeniranje dokumenta, dužan je platiti naknadu sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11, u daljnjem tekstu: Kriteriji).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informaciji određuje se sukladno odredbama članka 2. i članka 3. Kriterija.

Sukladno članku 3. Kriterija, za izdavanje važećih prostornih planova te izvadaka iz prostornih planova, kao i drugih zapisa u DWG formatu, plaća se naknada od 500,00 kuna po zapisu.

Ovlaštenik koji zatraži dostavu informacije kojoj je pristup omogućen na neki od načina iz stavka 1. ovog članka, dužan je platiti dodatnu naknadu u iznosu od 50% poštarine preporučene pošte s povratnicom. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Naknada stvarnih materijalnih troškova ne plaća se ako ti troškovi ne prelaze iznos 10,00 kuna.

Članak 7.

Naknada iz članka 3. stavka 1. ove odluke uplaćuje se na račun proračuna Grada Bakra broj: 2484008-1800400007, poziv na broj: 68 7706-OIB, svrha uplate: naknada za uvid u Katalog informacija.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Članak 8.

Ovlašteniku prava na pristup informacijama omogućit će se pravo na pristup informacijama u najkraćem mogućem roku, po mogućnosti odmah ili drugog dana, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, u okviru uredovnog vremena Gradske uprave.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 04).

Ova Odluka s Katalogom informacija objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a ista stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 022-01/13-01/01

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-8

Bakar, 9. siječnja 2013.

Gradonačelnik

Grada Bakra

Tomislav Klarić, v. r.

KATALOG INFORMACIJA
GRADA BAKRA

1. OPĆI AKTI:

1. Gradskog vijeća Grada Bakra

2. Gradonačelnika Grada Bakra

Napomena: svi akti objavljeni su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije

2. POJEDINAČNI AKTI:

1. Gradskog vijeća Grada Bakra

2. Gradonačelnika Grada Bakra

Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Grada Bakra

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Bakra nalaze se u pismohrani (materijal za sjednicu, zapisnici, izvornici akata)

4. KATALOG GRADSKE IMOVINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Grada Bakra

5. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA GRADA BAKRA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Grada Bakra

6. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima odnosno nalazi se u pismohrani Grada Bakra

7. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA BAKRA

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Grada Bakra

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=51222&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr