SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, dana 7. siječnja 2013. godine donio je

PRAVILNIK
vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se obveze i pravila korištenja Pravilnikom utvrđenog vizualnog identiteta na projekte i aktivnosti koji se financiraju sredstvima Primorsko-goranske županije te u kojima se Primorsko-goranska županija pojavljuje kao pokrovitelj, supokrovitelj, sufinancijer ili donator.

Članak 2.

Primjena odredbi Pravilnika obvezna je ugovorna odredba i sastavni dio svih ugovora o (su)financiranju projekata i aktivnosti koje se financiraju sredstvima Primorsko-goranske županije.

Sastavni dio svih ugovora o (su)financiranju projekata i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka su odredbe o vizualnom identitetu sukladno ovom Pravilniku.

Sredstva za primjenu ovog Pravilnika osiguravaju se dijelom iz upravnog tijela u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću, a dijelom ih korisnici osiguravaju u okviru proračuna projekta i aktivnosti.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pod projektima i aktivnostima smatraju se tekući i kapitalni projekti i aktivnosti koji su u Proračunu planirani kao subvencije, donacije i pomoći krajnjim korisnicima.

Pod projektima se smatraju i kapitalni projekti proračunskih korisnika Primorsko-goranske županije planirani u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Obvezu primjene odredbi ovog Pravilnika putem ugovornih odredbi imaju korisnici sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije:

- kada je pojedina aktivnost ili tekući projekt sufinanciran u iznosu jednakom ili većem od 20.000,00 kuna po pojedinom korisniku i pojedinoj namjeni.

- kada je kapitalni projekt sufinanciran u iznosu jednakom ili većem od 100.000,00 kuna po pojedinom korisniku i pojedinoj namjeni.

Za aktivnosti ispod 20.000,00 kn, a za koje se procijeni da su od značaja za Primorsko-goransku županiju ugovorom se može predvidjeti primjena odgovarajućih odredbi ovog Pravilnika, o čemu odlučuje nadležno upravno tijelo prilikom sastavljanja ugovora.

II. ZNAKOVLJE

Članak 4.

Vizualni identitet Primorsko-goranske županije označava se znakovljem kao odvojenim obilježjima Primorsko-goranske županije.

Znakovlje iz stavka 1. ovog članka su grb i logo.

Uporaba grba Primorsko-goranske županije uređena je Odlukom o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/ 10).

Logo Primorsko-goranske županije uređuje se ovim Pravilnikom i ima sljedeća zadana obilježja:

- tiskan je pisanim slovima u fontu ariel

- sastoji se od naziva »Primorsko-goranska županija« od kojeg je riječ »primorsko« u plavoj, »goranska« u zelenoj i »županija« u sivoj boji.

Slika grba i loga Primorsko-goranske županije (prilog 1) sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Pored znakovlja Primorsko-goranske županije mogu se koristiti i znakovlja korisnika sredstva ukoliko ih ima.

Kao element vizualnog naglašavanja suradnje i partnerstva, umjesto odvojenih obilježja Primorsko-goranske županije i korisnika, dozvoljeno je da se koristi i kombinirano obilježje - zajednički znak Primorsko-goranske županije i korisnika.

Zajednički znak može biti korišten umjesto znakovlja Primorsko-goranske županije, ukoliko je odobren od strane upravnog tijela u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću, na štampanim materijalima u boji.

Slika zajedničkog znaka (prilog 2) sastavni je dio ovog Pravilnika.

III. VIZUALNI IDENTITET

Članak 6.

Primorsko-goranska županija i korisnik djelovat će u duhu partnerstva i uzajamnog pomaganja u provedbi pravila vizualnog identiteta.

Elementi vizualnog identiteta navedeni u ovom Pravilniku definirani su sa svrhom da se korisnicima olakša provedba ove obveze.

Korisnici sredstava Primorsko-goranske županije dužni su se pridržavati odredaba ovog Pravilnika od trenutka potpisivanja ugovora o sufinanciranju do okončanja njegove realizacije.

Izuzeci od pravila navedenih u ovom članku mogu se odobriti u pojedinačnim i opravdanim slučajevima uz prethodno odobrenje upravnog tijela Primorsko-goranske županije koje prati projekt i/ili aktivnost.

Članak 7.

Znakovlje Primorsko-goranske županije iz članka 4. ovog Pravilnika »grb i logo« ističu se uz tekst »Primorsko-goranska županija - »naziv programa/projekta »financiran sredstvima Primorsko-goranske županije«.

Grb i/ili logo Primorsko-goranske županije koristi se na svim materijalima namijenjenima javnosti.

Umjesto grba odnosno loga Primorsko-goranske županije, pod uvjetima iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, kombinirano obilježje-zajednički znak koristi se za materijale u boji.

Drugo znakovlje nije dozvoljeno, osim u slučaju da se program ili projekt financira i sredstvima trećih osoba, kada je dozvoljeno korištenje i znakovlja tih partnera uz znakovlje Primorsko-goranske županije i korisnika.

Puni naziv Primorsko-goranske županije treba biti korišten kada god je to moguće.

Akronimi / skraćeni nazivi nisu dozvoljeni.

Članak 8.

Na materijalima namijenjenim javnosti u okviru projekta koji se financira sredstvima Primorsko-goranske županije nisu dozvoljene promidžbene poruke komercijalnog sadržaja pravnih osoba.

Uporaba loga Primorsko-goranske županije dozvoljena je samo uz prethodnu suglasnost upravnog tijela u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću u slučaju ploča postavljenih na gradilištima velikih infrastrukturnih projekata financiranih i sredstvima Primorsko-goranske županije, uz naziv izvođača, u skladu s važećim zakonodavstvom.

IV. ODNOSI S MEDIJIMA

Članak 9.

Odnosi s medijima zahtijevaju pravovremenost, transparentnost i točnost prenošenja informacija o projektima i aktivnostima financiranim od strane Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

U odnosima s medijima koriste se sljedeći komunikacijski alati:

. priopćenja za medije

. konferencije za medije

. brifing

. intervju

. studijski obilasci.

Članak 11.

Kod zajedničkih priopćenja za medije obvezne informacije i grafički elementi su:

. grb ili logo Primorsko-goranske županije (u gornjem lijevom uglu materijala koji se objavljuje zajednički)

. datum i naslov priopćenja, kontakt osoba (ime, funkcija, institucija, kontakt podaci)

. osnovne informacije o vrsti i sadržaju potpore Primorsko-goranske županije.

V. INFORMATIVNI I KOMUNIKACIJSKI MATERIJALI

Članak 12.

Korisnici sredstava iz ovog Pravilnika kod objave informativnih i komunikacijskih materijala o programima i projektima koje financira Primorsko-goranska županija dužni su postupati sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Informativni i komunikacijski materijali podrazumijevaju:

. Javne kampanje

. Plakate

. Video/audio spotove

. Specijalne logotipe

. Publikacije

. Internetske stranice

. Transparente

. Table i spomen ploče

. Oglase

. Naljepnice i oznake za imovinu

. Ostalo

Članak 13.

U promociji projekata i aktivnosti sufinanciranih od strane Primorsko-goranske županije mogu se koristiti i publikacije koje uključuju letke, informacije o uspješnim projektima, brošure, newsletterse i dr.

Znakovlje Primorsko-goranske županije i korisnika biti će tiskano na naslovnoj strani svih publikacija.

U slučaju sudjelovanja trećih partnera projekata, pored znakovlja iz stavka 2. ovog članka može se pridodati i znakovlje tih partnera.

Poseban okvir mora se tiskati na unutarnjoj strani naslovnice, a mora sadržavati:

. naziv programa

. naziv izdavača

. datum izdavanja

Članak 14.

Pri izradi naslovne internetske stranice projekta ili aktivnosti financiranih od strane Primorsko-goranske županije potrebno je planirati sljedeći sadržaj:

. znakovlje Primorsko-goranske županije

. link na web stranice Primorsko-goranske županije, uz sljedeći tekst:

»Za informacije o ostalim programima financiranima sredstvima Primorsko-goranske županije, kao i za ostale informacije o Primorsko-goranskoj županiji, pozivamo Vas da posjetite web stranice Primorsko-goranske županije

Podcrtani tekst je ujedno link na adresu (URL): http:// www.pgz.hr

Članak 15.

Privremene i informativne ploče kojima se označava sudjelovanje Primorsko-goranske županije u financiranju projekta postavljaju se na vidljivo mjesto na lokaciji projekta.

Ploče će biti postavljene tijekom cijelog trajanja projekta, nakon čega se na završeni objekt stavlja informativna ploča s informacijom o tome da je projekt financiran sredstvima Primorsko-goranske županije, sukladno ovom Pravilniku.

Broj i veličina ploče određuju se u skladu sa značajem projekta što je određeno ovim Pravilnikom.

Ploče moraju biti jasno vidljive kako bi prolaznici mogli pročitati i razumjeti prirodu projekta.

Informativni elementi koji moraju biti na pločama su:

. naziv projekta/investicije

. znakovlje Primorsko-goranske županije

. znakovlje korisnika

. Iznos investicije i predviđen rok završetka

Po dovršetku radova na infrastrukturnim i drugim većim objektima, a najkasnije šest mjeseci nakon dovršetka radova, odnosno dobivanja uporabne dozvole, privremene ploče moraju se zamijeniti informativnim pločama.

Obvezni elementi na informativnim pločama su:

. naziv projekta/investicije

. znakovlje Primorsko-goranske županije

. znakovlje korisnika

. iznos investicije uključivo cijenu nadzora

Članak 16.

Pri pokretanju novih programa, natječaja i drugih značajnijih događaja mogu se koristiti javni oglasi i najave (pisani audio, video, on-line).

Najave moraju sadržavati znakovlje Primorsko-goranske županije i korisnika te ostalih partnerskih institucija, u slučaju sudjelovanja trećih osoba uz poštivanje odredbi ovog Pravilnika.

Članak 17.

Naljepnice se koriste za označavanje nepokretne imovine i/ili pokretne imovine (vozila, strojevi i slično), koji su kupljeni u okviru projekta financiranog sredstvima Primorsko-goranske županije.

Naljepnice moraju biti postavljene na vidljivim mjestima na prednjoj strani objekta ili pokretne imovine.

Veličina naljepnica ovisit će o raspoloživom mjestu, a grafičko rješenje mora uključivati i znakovlje Primorsko- goranske županije uz poštivanje odredbi ovog Pravilnika.

Članak 18.

Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika zadužena su vršiti upravna tijela koja prate projekte i aktivnosti financirane od strane Primorsko-goranske županije.

Upravna tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su ugovorom predvidjeti postupanja u slučaju nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika (obveza povrata financijskih sredstava i sl.).

Radi ujednačenog izgleda i sadržaja ploča i naljepnica iz ovog Pravilnika, za njihovu je izradu kao i financiranje nadležno upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću.

Za posebna pitanja vezana za odnose s medijima, pripremu protokola te izradu materijala i tekstova upravna tijela dužna su konzultirati upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću.

Za sva pitanja i komentare vezane za odredbe ovog Pravilnika otvorena je adresa elektronske pošte: info@pgz.hr.

Pravilnik je dostupan u elektronskom formatu na: http:// www.pgz.hr/

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Odredbe ovoga Pravilnika primijenit će se i u odnosu na projekte i aktivnosti koji su započeli prije 1. siječnja 2013. godine, a bit će dovršeni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 022-04/13-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-7

Rijeka, 7. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti Župana

Zamjenik Župana

Prof. dr. sc. Vidoje Vujić

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr