SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 3. stavka 1. alineja 3. i članka 41. stavka 2. Odluke o zakupu poslovnog aprostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11., 10/12.) gradonačelnik Grada Bakra donio je

ODLUKU
o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje
visine zakupnine za 2013. godinu

1. Veličina parametra »a« za određivanje visine zakupnine za zakup poslovnoga prostora na području Grada Bakra za 2013. godinu utvrđuje se u iznosu od 15,00 kuna.

2. Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 3. stavkom 1. alineja 3. Odluke o zakupu poslovnoga prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11., 10/12.) propisano je da u upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom gradonačelnik utvrđuje veličinu parametra »a« za određivanje zakupnine za svaku godinu.

Člankom 41. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnoga prostora na području Grada Bakra propisano je da se mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava umnoškom korisne površine poslovnog prostora i jedinične zakupnine utvrđene Odlukom gradonačelnika.

Pozivom na iznijeto, valjalo je odlučiti kao u izreci Odluke.

Klasa: 022-01/12-01/49

Ur. broj: 2170-02-05/7-12-14

Bakar, 19. prosinca 2012.

Gradonačelnik

Tomislav Klarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr