SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju čl. 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09 i 34/09 ispr.) Općinsko vijeće Mrkopalj na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2012. g. i Projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 52/11 i 23/12«) članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO

 

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. G. I PROJEKCIJA
PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. G.

OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna proračuna je i Projekcija proračuna za 2013. i 2014. godinu. U planu razvojnih programa za razdoblje 2012-2014. godinu, koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu i Projekcija proračuna za 2013. i 2014.godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/01

Ur. broj: 2115-05-01-12-1

Mrkopalj; 18. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2012.   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51315&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr