SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 09/12) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
na području Općine Klana

Članak 1.

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Klana, odabire se HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka, OIB: 46830600751.

Članak 2.

Načelnik će temeljem ove Odluke sklopiti sa HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka, Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Klana na period od 2 (dvije) godine počevši od dana potpisa ugovora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 09/12) Načelnik je imenovao Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Klana u sastavu Ivana Vlaše, Ivona Brentar i Tatjana Todeskini. Zatim je, temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članaka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 09/12) te članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 33/09) raspisao javni natječaj. Javni natječaj je dana 01. studenog 2012. godine objavljen u tjedniku Burza i službenoj web stranici Općine Klana www.klana.hr, a rok za dostavu ponuda istekao je dana 16. studenog 2012. godine. Natječajna dokumentacija izrađena je u skladu s člancima 21., 22., 23. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 09/12). Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da je na natječaj pristigla 1 (jedna) ponuda sljedećeg ponuditelja; HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka. Povjerenstvo je Zapisnikom o otvaranju i pregledu KLASA: 360-01/12-01/170, UR.BROJ: 2170-06-12-01-04 od 20. studenog 2012. godine ponuda utvrdilo da je ponuda prihvatljiva i pristigla unutar roka za dostavu ponuda stoga Povjerenstvo predlaže sklapanje ugovora sa navedenim ponuditeljem. Slijedom navedenog odlučeno je kao u Odluci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može podići tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ove Odluke strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili se predaje poštom.

Klasa: 021-01/12-01/51

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51217&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr