SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 12. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Klana (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 09/12), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 360-01/12-01/132, UR.BROJ: 2170-06-12-01-16 od 29. studenog 2012. godine članka i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoz pokojnika na području Općine
Klana na period od četiri godine

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Klana (u daljnjem tekstu:koncedent), na temelju otvorenog postupka dodjele koncesije dodjeljuje gospodarskom subjektu »Tiha noć« d.o.o. Zorzići 24, Viškovo, OIB: 41360215685 (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Općine Klana (groblja Klana i Breza) na period od četiri godine.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na period od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će Koncedentu isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 100 % naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu mjesečno, a prema ugovornom troškovniku.

Zbir jediničnih cijena koncesionara za pruženu uslugu iznosi 1.115,63 kuna sukladno ponudi KLASA: 360-01/12- 017132, UR.BROJ: 2170-06-12-01-11 od 16. prosinca 2012. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Naknadu za koncesiju koncesionar će uplaćivati u korist Proračuna Općine Klana najkasnije do 5. u mjesecu za protekli mjesec.

Nije dozvoljen bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju.

Plaćanje koncesijske naknade vršit će se na osnovu priloženih kopija specificiranih računa za izvršene usluge u prethodnom razdoblju te ovjeru predstavnika Općine Klana.

Koncesionar je dužan dostaviti pismeno izvješće o izvršenim uslugama dva puta godišnje i to:

- za razdoblje od 1. siječnja do lipnja mjeseca tekuće godine, do 31. srpnja 2013. godine

- za razdoblje od srpnja do prosinca mjeseca tekuće godine, do 31. siječnja sljedeće godine.

Članak 5.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju s člankom 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu i člancima 22. i 26. Zakona o koncesijama, Općinski načelnik Općine Klana sklopit će Ugovor o koncesiji s koncesionarom iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. Ugovor se neće potpisati prije isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju. Ugovor se može potpisati završetkom razdoblja mirovanja, a ukoliko nije pokrenut postupak pravne zaštite. Ukoliko je pokrenut postupak pravne zaštite odnosno uložena žalba, ugovor se ne smije potpisati do onog časa dok Odluka ne postane konačna, dakle ako je uložena žalba odbijena ili odbačena.

Ako koncesionar u roku od 10 dana od trenutka kada je Odluka o odabiru postala konačna ne potpiše Ugovor o koncesiji gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 6.

Prije potpisivanja Ugovora o koncesiji koncesionar mora koncedentu dostaviti zadužnicu do 5.000,00 kn kao jamstvo koncesionara koncedentu u svrhu osiguranja naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji.

O b r a z l o ž e nj e:

Temeljem Studije opravdanosti davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Klana KLASA: 360-01/12-01/132, UR. BROJ: 2170-06-12-01-06 od 10. rujna 2012. godine izrađene sukladno člancima 10. i 11. Zakona o koncesijama, Načelnik je donio Zaključak o raspisivanju otvorenog postupka davanja koncesije za prijevoz pokojnika za područje Općine Klana (groblja Klana i Breza) na period od 4 (četiri) godine KLASA: 022-01/12-01/36, UR.BROJ: 2170-06-12-01-01 te ujedno odredio kriterij odabira - najviša ponuđena naknada za koncesiju sukladno članku 21. točka 1. Zakona o koncesijama. Zatim je, temeljem članka 12. točka 1. Zakona o koncesijama Zaključkom KLASA: 022-01/12-01/36, UR. BROJ: 2170-06-12-01-02 osnovao stručno povjerenstvo za koncesiju u sastavu Ivana Vlaše, Ivona Brentar, Tatjana Todeskini. Tada je sukladno članku 12. točka 2. Zakona o koncesijama obavijestio Ministarstvo financija (Registar koncesija) o osnivanju stručnog povjerenstva za navedenu koncesiju. Ministarstvo financija se očitovalo da nema namjeru imenovati svog predstavnika u stručnom povjerenstvu. Sukladno Zakonu o koncesijama (»Narodne novine« 125/08) i Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine » 90/11) te Uredbi o načinu izrade i postupanju sa dokumentacijom za nadmetanje («Narodne novine» 10/12) izrađena je dokumentacija za nadmetanje te je »Narodnim novinama« broj: 113/12 dana 17. listopada 2012. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Klana, čime je započeo otvoreni postupak javnog nadmetanja za predmetnu koncesiju. Rok za dostavu ponuda istekao je 16. prosinca 2012. godine i na nadmetanje su pristigle ponude 2 (dva) ponuđača; »Lovor« d.o.o., Lokaj 192, 51222 Bakar i »Tiha noć« d.o.o., Zorzići 24, 51216 Viškovo. Dana 27. studenog 2012. godine obavljeno je javno otvaranje ponuda sukladno članku 89. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 90/11) i člankom 18. Uredbe o načinu izrade i postupanju sa dokumentacijom za nadmetanje (»Narodne novine« 10/12) o čemu je sačinjen zapisnik KLASA: 360- 01/12-01/132, UR.BROJ: 2170-06-12-01-14. Nakon otvaranja Stručno povjerenstvo pregledalo je i ocijenilo pristigle ponude te utvrdilo da su obje valjane i prihvatljive, no sukladno kriteriju, najvišoj ponuđenoj naknadi za koncesiju, predlaže odabir gospodarskog subjekta »Tiha noć« d.o.o., Zorzići 24, 51216 Viškovo kao najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelj »Tiha noć« d.o.o. ponudio je 100% naknade za koncesiju, a ponuditelj »Lovor« d.o.o. 93% naknade za koncesiju. O pregledu i ocjeni ponuda sačinjen je Zapisnik KLASA: 360-01/12-01/132, UR.BROJ: 2170- 06-12-01-16 čija se preslika zajedno sa ovom Odlukom dostavlja, bez odgode, svim ponuditeljima, preporučeno ili na neki drugi dokazivi način, temeljem članka 96. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 90/11) u postupcima nabave male vrijednosti odnosno protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka iste u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude ponuditelja »Tiha noć« d.o.o., Zorzići 24, 51216 Viškovo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka

javne nabave, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, poštom kao i elektroničkim putem ako su ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Pitanje pravne zaštite regulirano člancima 138. - 176. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/ 11).

Klasa: 021-01/12-01/50

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51217&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr