SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Klana za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnju atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. održavanje groblja

6. javna rasvjeta

Ovim Programom utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti definiranih Programom, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 1.310.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 41.000,00 kuna

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a)čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.500,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 13.500,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine

b)utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta

c)postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica

d)sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 245.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 245.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b)provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c)održavanje autobusnih čekaonica i površina oko njih

d)održavanje komunalne infrastukture

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 79.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 79.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b)sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c)održavanje prometne signalizacije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 363.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 363.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b)poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c)održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d)podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 9.500,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 9.500,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP- om.

b)podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 335.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 335.000,00 kuna

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a) sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 306.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 265.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 41.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/49

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51217&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr