SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 94/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) te članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog dana 27. prosinca 2012. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine
u vlasništvu Grada Vrbovskog i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovskog i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe i to:

I. nekretnina u vlasništvu GRADA VRBOVSKOG:

KATASTARSKA ČESTICA

KATASTARSKA OPĆINA

OZNAKA
ZEMLJIŠTA

POVRŠINA m2

POČETNA
CIJENA (kn/m2)

UKUPNO
CIJENA (kn)

1991/14

VRBOVSKO

ORANICA

2027

136,00

275.672,00

II. nekretnina u vlasništvu FIZIČKE OSOBE:

KATASTARSKA ČESTICA

KATASTARSKA OPĆINA

OZNAKA
ZEMLJIŠTA

POVRŠINA m2

POČETNA
CIJENA (kn/m2)

UKUPNO
CIJENA (kn)

1998/1

VRBOVSKO

PAŠNJAK KRŠ

8802

39,83

350.610,00

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i na Web stranici Grada Vrbovskog s rokom podnošenja ponuda 8 dana od dana objave.

Članak 2.

Procjenom prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Vrbovskog i fizičke osobe izvršenom od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Županijskog suda u Rijeci Nikole Radovića, dipl.ing.građ. utvrđena je trenutna prometna vrijednost istih nekretnina, te je utvrđeno da u pogledu predmetnih nekretnina iz članka 1. ove Odluke postoji razlika u vrijednosti.

Grad Vrbovsko vlasnik nekretnine k.č.br. 1991/14 k.o. Vrbovsko razliku u cijeni u iznosu od 74.938,00 kuna za zamijenjenu nekretninu nadoknadit će fizičkoj osobi vlasniku k.č. 1998/1, k.o. Vrbovsko na način da će od gradske firme »Komunalca« d.o.o. Vrbovsko naručiti izvođenje određenih radova za potrebe trgovačkog društva H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko, koje je u vlasništvu ponuditelja nekretnine k.č. 1998/1, k.o. Vrbovsko te će platiti troškove izvođenja radova »Komunalcu« po ispostavljenom računu prema njegovom cjeniku.

Članak 3.

Troškove procjene vrijednosti nekretnina, troškove ovjere ugovora, porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe i ostale troškove, snosi svaka ugovorna strana za sebe, odnosno za svoju nekretninu.

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, odnosno poništi natječaj u cijelosti ili u njegovim dijelovima, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Nepotpune i nepravodobne ponude se neće razmatrati.

Članak 5.

Uvjeti natječaja za zamjenu nekretnina su sljedeći:

1) ponuditelji zamjene nekretnina ne smiju imati nikakvih dugovanja prema Gradu Vrbovskom (komunalna naknada, komunalni doprinos i sl.) u trenutku podnošenja ponude,

2) ponuditelji zamjene nekretnina dužni podnijeti u svojoj ponudi poslovni plan provođenja investicije na nekretnini koja je predmet zamjene,

3) ponuditelji zamjene nekretnina dužni su (preko trgovačkog društva u njihovom vlasništvu - H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko ili neko drugo) započeti s radovima na izgradnji objekata predviđenih ponudom za zamjenu nekretnina u roku od 1 godine od dana zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina.

Grad Vrbovsko ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zamjeni nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu drugoj strani i pravo nazadkupnje nekretnine po cijeni određenoj člankom 2. ove Odluke.

4) ponuditelj zamjene nekretnina dužni su započeti obavljati gospodarsku djelatnost (preko trgovačkog društva u njihovom vlasništvu - H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko ili neko drugo) najkasnije u roku od 2 godine od dana zaključenja ugovora o zamjeni.

Ako isti ne započnu obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu ponudom za zamjenu nekretnine protekom roka od 2 godine od dana zaključenja ugovora o zamjeni, Grad Vrbovsko ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zamjeni nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu drugoj strani i pravo nazadkupnje nekretnine predmeta kupoprodaje po kupoprodajnoj cijeni određenoj člankom 2. ove Odluke.

Za vrijeme trajanja prava nazadkupnje nekretnina određenog točkama 2 i 3. ove odluke ponuditelji zamjene nekretnina nemaju pravo otuđenja nekretnine.

5) ponuditelji zamjene nekretnina ne smiju opteretiti nekretninu koja je predmet zamjene, osim u slučaju ako se isto opterećenje vrši u svrhu dobivanja potrebnih sredstava za izgradnju objekta i pokretanje proizvodnje na istoj nekretnini.

6) Grad Vrbovsko pridržava pravo prvokupa nekretnina u roku od 5 godina od dana zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove oko objave ovog natječaja obavljati će Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo, a otvaranje i pregled ponuda izvršiti će Povjerenstvo sastavljeno od sljedećih članova:

1. Nevenko Žagar,

2. Petar Vujnović,

3. Igor Ivanišević.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka će po otvaranju i pregledu ponude svoj zapisnik o istome dostaviti Gradskom vijeću Grada Vrbovskog na razmatranje i donošenje Odluke o odabiru/poništenju.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/12-01-13

Ur. broj: 2193-01-02/12-01-2

Vrbovsko, 27. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51326&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr