SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

44.

Na temelju odredbe članka 42. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12 ) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10 ) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 27. 12. 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa
predstavničkog i izvršnog tijela Grada Vrbovskog i
drugih korisnika Proračuna Grada Vrbovskog
za prvo tromjesečje 2013. godine

Članak 1.

Na osnovi ove Odluke nastavlja se financiranje poslova, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela Grada Vrbovskog i drugih korisnika Proračuna Grada Vrbovskog za prvo tromjesečje 2013. godine u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te ostvarivanje prava primatelja sredstava Proračuna.

Članak 2.

Privremeno financiranje obavlja se razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do 1/4 ukupno izvršenih rashoda bez izdataka.

Članak 3.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane ili neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad visine utvrđene u članku 1. ove Odluke uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 4.

Privremeno financiranje poslova, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna Grada Vrbovskog, može trajati najduže do 31. ožujka 2013. godine.

Članak 5.

U razdoblju trajanja privremenog financiranja u 2013. godini, u dijelu načina, prava i odgovornosti izvršavanja proračuna, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Odluke o izvršavanju proračuna grada Vrbovskog za 2012. godinu.

Članak 6.

U razdoblju privremenog financiranja financiranju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. 12. 2012. godine ni preuzimati nove obveze.

Članak 7.

Nakon isteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun za 2013. godinu.

Članak 8.

Sastavni dio ove Odluke je i Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prikazanih u Općem i Posebnom dijelu s pripadajućim iznosima razmjerno ograničenjima definiranim ovom Odlukom.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-01/12-01-16

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 27. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

OPĆI DIO

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela Grada Vrbovskog i drugih korisnika Proračuna Grada Vrbovskog za prvo tromjesečje 2013. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

III. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Odluci u iznosu od 4.314.859,16 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 250.000,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Odluka o privremenom financiranju poslov  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51326&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr