SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra
za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Bakra, način njegova izvršavanja, opseg zaduživanja i jamstava Grada Bakra, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Bakra, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s proračunskim načelima, i to: načelu jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun Grada Bakra sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

Račun financiranja sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih prema njihovim nositeljima, korisnicima i namjenama.

Plan razvojnih programa sastoji se od razvojnih programa korisnika proračunskih sredstava, a iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za slijedeće tri godine, te se ažurira svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela, kao i upravnih tijela Grada Bakra, a iskazana su u Posebnom dijelu Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva Proračuna osiguravaju se i proračunskim korisnicima kojima je Grad Bakar osnivač i to: ustanovi Dječjem vrtiću Bakar, ustanovi Gradska knjižnica Bakar, te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni kao nositelji proračunskih sredstava.

Članak 5.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene i do visine koje su određene u Posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Sredstva za pokroviteljstva i sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku proračunskih sredstava raspoređuje Gradonačelnik Grada Bakra ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 6.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra obvezan je u roku od 15 dana od donošenja Proračuna izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2013. godinu i o načinu i dinamici njihova korištenja.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar obvezni su Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra dostaviti svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim Proračunom, a u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o odobrenim sredstvima.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra izrađuje mjesečne planove svih očekivanih prihoda i rashoda Proračuna, te temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Bakra izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Gradonačelnik Grada Bakra.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama samo uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra prati izvršenje Proračuna i o tome izvješćuje Gradonačelnika Grada Bakra.

Pročelnici upravnih tijela Grada Bakra i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje svoga dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu stavka 4. ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, kao i za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Pročelnici upravnih tijela Grada Bakra i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 8.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Vođenje proračunskog računovodstva iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, te izrađuje i podnosi njihove financijske izvještaje sukladno zakonu i zakonskim propisima.

Članak 9.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti.

O korištenju ostvarenog viška prihoda korisnika proračuna odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

U Proračunu za 2013. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kn koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Članak 11.

Prihodi Proračuna Grada Bakra ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna Grada Bakra i uplaćuju se na uplatni račun Proračuna.

Članak 12.

Pogrešno uplaćeni prihodi u Proračun Grada Bakra vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Odluku o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja ili po službenoj dužnosti.

Članak 13.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 14.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela Grada Bakra, uz oznaku pozicije Proračuna.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Postupak zaprimanja i kontrole knjigovodstvenih isprava regulira se Pravilnikom kojeg donosi Gradonačelnik.

Članak 15.

Proračunski korisnici dužni su postupak nabavke roba i usluga, te izvođenje radova obavljati sukladno važećim zakonima i zakonskim propisima, a u visini sredstava utvrđenih u Proračunu Grada Bakra.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 16.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se prema odluci Gradonačelnika Grada Bakra, oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa i dovodi u pitanje redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.

Članak 17.

Gradonačelnik Grada Bakra odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2012. godini, a najviše do 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano Proračunom Grada za 2013. godinu i provedeno u skladu s zakonskim propisima.

Članak 18.

Upravni odjeli Grada Bakra upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Bakra sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u području financija- razdjel 003 glava 00303.

Članak 19.

Gradonačelnik Grada Bakra utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 20.

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih mogu se isplaćivati u skladu s planiranim iznosima i prema odredbama važećih zakona i zakonskih propisa.

Članak 21.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, te ostalih tijela koja se financiraju iz sredstava Proračuna (Vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih i sl.), regulirat će se posebnim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 22.

Instrumente osiguranja plaćanja - mjenice i zadužnice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze Grada, izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, a potpisuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice i bankovne garancije, primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, koji o istima vodi evidenciju.

Članak 23.

Ako tijekom 2013. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik Grada Bakra može tijekom godine odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra ili drugog nositelja proračunskih sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% proračunskih sredstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

V. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 24.

O otpisu i djelomičnom otpisu duga odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra u skladu s zakonskim propisima, odnosno na način i u uvjetima reguliranim Pravilnikom koji donosi Gradonačelnik.

Članak 25.

Gradonačelnik može na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, a na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročno plaćanje duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug ili ako naplata duga predstavlja neprimjereno opterećenje ili nanosi veću gospodarsku štetu dužniku.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravovremeno plaćen.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 26.

Grad Bakar se može u 2013. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu s Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2013. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik Grada Bakra na osnovu donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade RH.

Članak 27.

Ukupna godišnja obveza Grada Bakra može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 28.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan zakonom.

Članak 29.

Gradonačelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan zakonom.

VII. IZVJEŠĆIVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 30.

Proračun se izvršava u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Prihodi Proračuna za 2013. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2013. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2014. godinu.

O načinu korištenja viškova prihoda ostvarenih u 2012. godini po Godišnjem obračunu Proračuna odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 31.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra podnosi Gradonačelniku polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2013. godine do 5. rujna 2013. godine.

Gradonačelnik je dužan uputiti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Proračuna Grada za prvo polugodište 2013. godine do 15. rujna 2013. godine.

Članak 32.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2013. godinu i dostavlja ga Gradonačelniku do 1. svibnja 2014. godine.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Bakra godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu do 01. lipnja 2014. godine.

Gradonačelnik je dužan dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada u roku od 15 dana od dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Bakra.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/06

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-13

Bakar, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr