SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09., 37/09.) i članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02., 63/07., 53/ 12.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 36. sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
poticanja razvoja malog gospodarstva
na području Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se: svrha, ciljevi, korisnici, područja i mjere Programa, nositelji provedbe pojedinih mjera, način financiranja i način provođenja Programa.

II. SVRHA PROGRAMA

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva stvaranjem pozitivnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i osiguranjem preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Bakra, podržavanje kvalitetnih projekata razvoja zasnovanih na ekološki prihvatljivim inovacijama i novim tehnologijama, te podržavanje rada inovatora.

III. CILJEVI PROGRAMA

Članak 3.

Ciljevi ovog Programa su povećanje kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, podizanje poduzetničke kulture, istraživanje, razvoj i primjena inovacija i novih tehnologija, te poticanje ekološki prihvatljivih djelatnosti.

IV. KORISNICI PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici ovog Programa mogu biti mali i srednji poduzetnici (obrti i trgovačka društva, zadruge i OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva) u privatnom vlasništvu čiji su osnivači/vlasnici državljani Republike Hrvatske, a koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Bakra najmanje 3 (tri) godine prije donošenja ovog Programa.

V.NOSITELJI PROGRAMA

Članak 5.

Nositelj realizacije ovog Programa je Grad Bakar putem Upravnih odjela grada.

U provedbi ovog Programa mogu sudjelovati i druge pravne osobe koje su utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

VI. PODRUČJA PROGRAMA

Članak 6.

Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ovim Programa obuhvaća sljedeća područja provedbe:

1.Financiranje poduzetništva;

2.Konkurentnost;

3.Poduzetnička infrastruktura;

4.Poduzetnička kultura,

5.Obrazovanje, informacija i komunikacija u poduzetništvu.

Članak 7.

U području »Financiranje poduzetništva« provodi se mjera:

1.SUFINANCIRANJE KAMATE NA PODUZETNIČKE KREDITE

CILJ PROVEDBENE MJERE: smanjenje troškova korištenja kreditnih sredstava za proširenje/unapređenje poslovanja

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: sufinanciranje kamatne stope u određenom %-tnom iznosu na odobrene poduzetničke kredite.

Članak 8.

U području »Konkuretnost« provode se sljedeće provedbene mjere:

1. POTPORE CERTIFICIRANJU

CILJ PROVEDBENE MJERE: uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, haccap-a i sl., te certificiranje sukladno proizvoda prema normama

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: bespovratne novčane potpore za sufinanciranje troškova uvođenja i primjene sustava u visini osiguranih proračunskih sredstava, a u maksimalnom iznosu od 5.000,00 kuna po korisniku

1.SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE I KOMERCIJALNE PRIMJENE INOVACIJA

CILJ PROVEDBENE MJERE: poticanje inovacija

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: bespovratne novčane potpore za sufinanciranje troškova izrade i primjene inovacija u visini osiguranih proračunskih sredstava, a u maksimalnom iznosu od 5.000,00 kuna po korisniku

2.ODRŽAVANJE IZLOŽBE MLADI I INOVACIJE

CILJ PROVEDBENE MJERE: podržati rad Saveza inovatora Primorsko-goranske županije i upoznavanje malih i srednjih poduzetnika sa inovativnim proizvodima

NOSITELJI MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije, Savez inovatora PGŽ

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici, inovatori, građani

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: domaćinstvo i pokroviteljstvo izložbe Mladi i inovacije

4.SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SUDJELOVANJA PODUZETNIKA NA SAJMOVIMA

CILJ PROVEDBENE MJERE: poticanje poduzetnika na sudjelovanje na sajmovima, prezentiranje proizvoda i usluga

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici

NAČIN PROVOĐENJA: bespovratne novčane potpore za sufinanciranje troškova kotizacije i promocije proizvoda ili usluga u visini osiguranih proračunskih sredstava, a u maksimalnom iznosu od 5.000,00 kuna po korisniku

Članak 9.

U područje »Poduzetnička infrastruktura« provodi se mjera:

1.SMANJENJE OBVEZE KOMUNALNOG DOPRINOSA

CILJ PROVEDBENE MJERE: smanjenje troškove izgradnje novih proizvodnih pogona

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici koji grade nove proizvodne pogone

NAČIN PROVOĐENJA: smanjenje obvze sukladno Odluci o komunalnom doprinosu

Članak 10.

U području »Poduzetnička kultura« provode se slijedeće provedbene mjere:

1.RAZMJENA PODUZETNIČKIH ISKUSTVA

CILJ PROVEDBENE MJERE: upoznavanje i povezivanje gospodarskih subjekata i lokalne zajednice, te razmjena iskustava i ideja troškove izgradnje novih proizvodnih pogona

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije, Industrijska zona d.o.o. Bakar KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: održavanje i pokroviteljstvo godišnjeg susreta poduzetnika

2.FINANCIJSKA POTPORA UDRUZI GOSPODARSTVENIKA BAKAR

CILJ PROVEDBENE MJERE: sufinanciranje redovne aktivnosti Udruge gospodarstvenika Bakar

NOSITELJ MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije

KORISNIK MJERE: Udruga gospodarstvenika Bakar

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: sklapanje Ugovora o donaciji

Članak 11.

U području »Obrazovanje, informacija i komunikacija« provode se slijedeće provedbene mjere:

1.STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA

CILJ PROVEDBENE MJERE: promocija deficitarnih zanimanja i poticanje interes učenika za odabir takvih zanimanja

NOSITELJI MJERE: Ured gradonačelnika i Obrtnička komora - Udruženje obrtnika Rijeka

KORISNICI MJERE: Učenici srednjih škola sa prebivalištem na području grada

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: stipendiranje sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra

2.PODUZETNIŠTVO U PRAKSI

CILJ PROVEDBENE MJERE: Povezivanje učenika i studenata sa gospodarskim subjektima i stvaranje međusobne suradnje koja omogućiti učenje iz prakse, odnosno odabir kadrova potrebnih za poslovanje

NOSITELJI MJERE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije, Industrijska zona d.o.o. Bakar

KORISNICI MJERE: mali i srednji poduzetnici, učenici i studenti sa prebivalištem na području Grada Bakra

NAČIN PROVOĐENJA MJERE: uspostavljanje kontakata i suradnja svih nositelja mjere

VII. FINANCIRANJE PROGRAMA

Članak 12.

Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra za tekuću godinu, u financijskim planovima Upravnih odjela - nositelja pojedinih provedbenih mjera.

Osigurana financijska sredstva iz prethodnog stavka strogo su namjenska i koriste se sukladno utvrđenim provedbenim mjerama.

VIII. PROVOĐENJE PROGRAMA

Članak 13.

Za provedbu mjera ovog Programa na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije gradonačelnik Grada Bakra objavljuje Javni poziv koji je otvoren do iskorištenja sredstava za provedbu pojedine mjere.

Iznimno od prethodnog stavka, provođenje mjere »Stipendiranje deficitarnih zanimanja provodi se sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra, dok se za mjeru »Financijska potpora« s Udrugom gospodarstvenika Bakar sklapa Ugovor o donaciji.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na web stranici Grada Bakra www.bakar.hr , a obavijest o Javnom pozivu u »Novom listu«.

Pisane prijave na Javni poziv iz stavka 1. ovog članka podnose se na adresu Grada Bakra, Primorje 39, 51 222 Bakar u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije i s priloženom dokumentacijom traženom u Javnom pozivu.

Odluku o dodjeli sredstava korisnicima pojedine provedbene mjere na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije donosi gradonačelnik.

Temeljem Odluke iz stavka 5. ovog članka sklapa se Ugovor kojeg za Grad potpisuje gradonačelnik, a za korisnika sredstva odgovorna osoba ovlaštena za zastupanje upisana u nadležni registar.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Program poticanja malog gospodarstva na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11.).

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-05/7-12-42

Bakar, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr