SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), te članka 30. stavka 1. alineje 12. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih
tijela Grada Bakra

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela (u daljnjem tekstu: upravna tijela) Gradske uprave Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Gradska uprava), upravljanje upravnim tijelima i druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 2.

Upravna tijela Gradske uprave ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Gradsku upravu čine upravna tijela koja se ustrojavaju radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad) kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad, u skladu sa zakonom i

drugim propisima.

U upravnim tijelima iz stavka 2. ovog članka mogu se ustrojavati odsjeci i odjeljci kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

Odsjeci i odjeljci upravnih tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 3.

Upravna tijela poslove iz svoga djelokruga obavljaju u zgradi sjedišta Grada Bakra.

Članak 4.

Na zgradi iz članka 3. ove Odluke mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Bakar, naziv upravnih tijela i sjedište.

Članak 5.

Zaglavlje akta upravnih tijela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Bakar, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.

Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se sljedeća upravna tijela:

1.Ured Grada,

2.Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu,

3.Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Članak 7.

Ured Grada obavlja ove grupe poslova:

. priprema materijala i organizacija rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora,

. upravljanje informacijama (odnos s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, zaštita podataka),

. poslovi u svezi protokola i prigodnih svečanosti,

. poslovi promidžbe Grada,

. osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja,

. osiguravanje javnih potreba u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa,

. planiranje aktivnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

. osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva,

. poslovi planiranja i upravljanja informatičko- komunikacijskim sustavom, te WEB portalom Grada,

. priprema i izrada prijedloga proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna, praćenje izvršenja proračuna,

. izrada financijskih izvještaja o poslovanju i ostalih zakonom propisanih izvještaja Grada, proračunskih korisnika i gradskog komunalnog društva,

. vođenje knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima i ostalih evidencija propisanih zakonom za Grad, proračunske korisnike i gradsko komunalno društvo,

. utvrđivanje poreznih obveznika, razrez i naplata gradskih poreza,

. analitičko zaduživanje i praćenje naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda,

. računovodstveni poslovi Grada i proračunskih korisnika,

. poticanje razvoja gospodarstva, a osobito maloga i srednjeg poduzetništva,

. upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada,

. upravljanje prijevoznim sredstvima, ostalom pokretnom imovinom i inventarom u vlasništvu Grada,

. poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,

. koordinacija nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja turizma Grada

. zaštita potrošača,

. osiguranje imovine grada, službenika i namještenika,

. izrada analiza, studija i marketinških programa Grada i trgovačkih društava u vlasništvu Grada,

. suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove Ureda

Članak 8.

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja sljedeće grupe poslova:

. pravni poslovi u svezi pripreme sjednica Gradskog Vijeća, te njihovih radnih tijela,

. upravni i tehnički poslovi za potrebe tijela mjesnih odbora iz njihovog djelokruga rada,

. poslovi kojima se ostvaruje suradnja s drugim tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, javnim glasilima i građanima,

. poslovi pisarnice,

. arhiviranje akata i drugih spisa,

. pravne, kadrovske i opće poslove,

. vođenje svih imovinsko pravnih poslova

. poslovi zastupanja Grada,

. provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,

. vođenje cjelokupne i analitičke evidencije ukupne nepokretne imovine Grada.

Članak 9.

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju obavlja sljedeće grupe poslova:

. kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva,

. izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

. organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu grada,

. upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva (utvrđivanje obveznika komunalnih i drugih prihoda, prisilna naplata),

. uređenje naselja i stanovanja,

. osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

. određivanje kućnih brojeva,

. upravljanje komunalnom imovinom i stambenim prostorima,

. upravljanje službenim prostorima gradske uprave i proračunskih korisnika,

. poslovi komunalnog redarstva,

. organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne osposobljenosti,

. organizacija održavanja druge gradske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti po nalogu Ureda Grada

. organizacija i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije iz područja prostornog uređenja,

. poslovi realizacije zaštite i očuvanja kulturnih dobara, utvrđivanje spomeničke rente i prisilna naplata,

. organizacija i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru,

. predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i očuvanja prirodnog okoliša,

. izrada planova za pripremu zemljišta, pripremu i izgradnju komunalnih objekata, komunalne infrastrukture i drugih gradskih investicija,

. obavljanje poslova provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz djelokruga lokalne samouprave,

. osnivanje i vođenje katastra vodova,

. geodetski poslovi,

. uređenje prometa i sigurnosti prometa na cestama,

. poslovi civilne zaštite i zaštite od požara,

. priprema, organizacija i provođenje svih poslova javne nabave.

Članak 10.

Osim poslova utvrđenih člankom 7., 8. i 9., ove Odluke, upravna tijela iz članka 6., ove Odluke:

. prate propise, kao i stanje iz svog djelokruga, te Gradonačelniku i Gradskom vijeću predlažu mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu rada,

. pripremaju i izrađuju prijedloge općih akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, te izvršavaju i nadziru provođenje zakona, propisa i općih akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća,

. donose pojedinačne akte iz svog djelokruga rada kojima rješavaju o pravima, obvezama, odgovornosti i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,

. planiraju, izvršavaju i prate realizaciju proračunskih sredstva iz svog djelokruga rada,

. ažuriraju i vode evidencije i potrebnu dokumentaciju o gradskoj imovini iz svojeg djelokruga,

. brinu o savjesnom, odgovornom, zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz djelokruga svog rada,

. obavljaju i druge poslove iz svog djelokruga kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, te aktom predstavničkog ili izvršnog tijela Grada.

III. UPRAVLJANJE, USTROJSTVO I RAD UPRAVNIH TIJELA

Članak 11.

Upravnim tijelima Grada upravljaju pročelnici.

Upravne, strukovne i ostale poslove u Upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Upravnog tijela kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 12.

Unutarnje ustrojstvo i način rada upravnih tijela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi Gradonačelnik.

Osim unutarnjeg ustrojstva i načina rada upravnih tijela, Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka sistematiziraju se radna mjesta s popisom osnovnih poslova i strukovnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju, njihova prava,

ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela.

Upravna tijela svoju djelatnost obavljaju u okviru radnog vremena, čiji početak i završetak te raspored utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 13.

Pročelnike upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka imenuje Gradonačelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Pročelnici iz stavka 2. ovog članka imenuju se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti i postupak za izbor pročelnika, te njihova prava, ovlasti i odgovornosti uređeni su Pravilnikom iz stavka 1. članka 12. ove Odluke.

Članak 14.

Pročelnik upravnog tijela odgovoran je za rad i funkcioniranje tijela kojim upravlja, te za rad službenika i namještenika u tom tijelu, a osobito za:

. zakonitu pripremu i provođenje zakona, propisa, općih i pojedinačnih akata

. pravovremeno izvršavanje poslova planiranih Godišnjim planom rada upravnog tijela

. provođenje nadzora nad radom službenika i namještenika tog tijela

. stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika i namještenika

. osiguravanje efikasnosti rada, uredno, savjesno i pravilno korištenje imovine, sredstava i radnog vremena

. ostvarivanje suradnje s drugim tijelima gradske uprave, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim.

Pročelnik upravnog tijela za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Pročelnik upravnog tijela dužan je na zahtjev Gradonačelnika podnijeti izvješće o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Članak 15.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno prenesenih poslova državne uprave, a i nadzor nad radom upravnih tijela, u ovlasti su Gradonačelnika.

Članak 16.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 24/08, 37/10) nastavljaju s radom s djelomice izmijenjenim nazivom i djelokrugom propisanim ovom Odlukom.

Ured Grada preuzima poslove u djelokrugu rada Ureda Gradonačelnika i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije.

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju preuzima dio poslova u djelokrugu rada Ureda Gradonačelnika i dio poslova u djelokrugu rada Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije i nastavlja s radom kao Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu preuzima dio poslova u djelokrugu rada Ureda Gradonačelnika i nastavlja s radom pod istim nazivom.

Članak 18.

Ured Grada preuzima službenike iz Ureda Gradonačelnika i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije, osim što Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju preuzima višu stručnu suradnicu za pravne poslove i javnu nabavu raspoređenu u Uredu Gradonačelnika.

Članak 19

Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 12. ove Odluke bit će donesen najkasnije u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, a do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pročelnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem Gradonačelnika.

Rješenja o rasporedu pročelnika bit će donesena u roku od petnaest dana, a rješenja o rasporedu službenika i namještenika u roku od četrdeset i pet dana od stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 20

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08, 37/10).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-39

Bakar, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr