SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11 i 86/12), te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 36. sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA BAKRA
U SPORTU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

* promicanjem i poticanjem sporta u cjelini;

* djelovanjem sportskih udruga i zajednica sportskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2013. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti sportskih udruga kako slijedi:

1.Nogometni klub »Borac« Bakar 380.000,00 kuna

2.Nogometni klub »Naprijed« Hreljin 475.000,00 kuna

3.Boćarski klub »Kukuljanovo«
Kukuljanovo 48.000,00 kuna

4.Boćarski klub »Škrljevo« Škrljevo 19.200,00 kuna

5.Boćarski klub »Hreljin« Hreljin 19.200,00 kuna

6.Ženski boćarski klub »Hreljin« Hreljin 16.000,00 kuna

7.Ženski boćarski klub »Škrljevo«
Škrljevo 16.000,00 kuna

8.Streljački klub »Kvarner« Kukuljanovo 62.400,00 kuna

9.Košarkaški klub »Bakar« Bakar 41.600,00 kuna

10. Košarkaški klub »Škrljevo« Škrljevo 150.000,00 kuna

11. Kuglački klub »Zlobin« Zlobin 63.000,00 kuna

12. Športsko ribolovno društvo »Luben«
Bakar 20.000,00 kuna

13. Rugbi klub »Vilani« Krasica 43.200,00 kuna

14. Ženski rukometni klub »Primorka«
Škrljevo 14.800,00 kuna

15. Tekuće donacije školskim
sportskim klubovima 15.000,00 kuna

16. Tekuće donacije ostalim društvima
i udrugama 10.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 16. 1.393.400,00 kuna

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Grada za financiranje sportskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada.

UKUPNO 30.000,00 kuna

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana su sredstva na posebnim pozicijama Proračuna.

UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 5.

Kao tekuće donacije planirana su i sredstva za pokriće troškova sportske dvorane Pomorske škole u Bakru, te klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova.

1.Donacije klubovima za sufinanciranje
dijela materijalnih troškova 115.400,00 kuna

2.Donacija za pokriće troškova korištenja
športske dvorane Pomorske škole u
Bakru 15.000,00 kuna

3.Zakup sportske dvorane Mavrinci 94.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 3. 224.400,00 kuna

Članak 6.

U svrhu promicanja i poticanja sporta, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u Proračunu za 2013. godinu planirano 300.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Izrada idejnog projekta Gradskog sportskog
centra na Škrljevu 300.000,00 kuna

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu izvijestit će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2013. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-05/5-12-34

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr