SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 36. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA BAKRA
U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2013. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programa nabave i programa pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad i to:

1.Potpore za novorođenu djecu

2.Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

3.Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

4.Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra:

1.Poboljšanje zdravstvenog standarda

2.Borba protiv ovisnosti

3.Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

4.Ostale pomoći udrugama i društvima

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

1.Potpore roditeljima za novorođenu
djecu 150.000,00 kuna

2.Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva 40.000,00 kuna

3.Ostale pomoći obiteljima 120.000,00 kuna

4.Pomoć obiteljima za troškove
prehrane u produženom boravku 50.000,00 kuna

5.Pomoć obiteljima za troškove
električne energije 200.000,00 kuna

6.Subvencija boravka djece u
vrtićima i jaslicama 650.000,00 kuna

7.Putni troškovi učenika i studenata 60.000,00 kuna

8.Pomoć obiteljima u prehrani 900.000,00 kuna

9.Pomoć obiteljima za stanovanje 60.000,00 kuna

10. Marende učenika osnovnih škola 120.000,00 kuna

11. Pomoć u prehrani dojenčadi i male
djece 30.000,00 kuna

12. Pomoć za udžbenike po socijalnom
programu70.000,00 kuna

13. Stipendije i školarine prema
socijalnom programu80.000,00 kuna

14. Pomoć obiteljima u slučaju
elementarnih nepogoda20.000,00 kuna

15. Pomoć socijalno ugroženim
umirovljenicima100.000,00 kuna

16. Pomoć invalidnim i hendikepiranim
osobama30.000,00 kuna

17. Financiranje tr. asistenta u nastavi
za djecu steškoćama u razvoju 100.000,00 kuna

18. Pomoć u troškovima prijevoza 140.000,00 kuna

19. Besplatne marende za učenike
s posebnim potrebama 5.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 19. 2.925.000,00 kuna

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz članka 2. Sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

1.Program preventivne zdravstvene
zaštite Grada Bakra 150.000,00 kuna

2.Program cijepljenja protiv HPV-a 15.000,00 kuna

3.Donacija »Udruzi dijabetičara
Grada Bakra« 20.000,00 kuna

4.Donacija DDK Grada Bakra 12.000,00 kuna

5.Donacija Udruzi »Zdrav život«
Kukuljanovo 6.000,00 kuna

6.Donacija za zdravstvenu zaštitu
predškolske djece 15.000,00 kuna

7.Donacija za palijativnu skrb 27.000,00 kuna

8.Kap. donacija Thalasoterapii Opatija
za nabavku kap. neinvazivne
kardiološke opreme 50.000,00 kuna

9.Donacija Udruzi »Vita« Bakar 9.600,00 kuna

10. Donacija Klubu liječenih alkoholičara 18.000,00 kuna

11. Sufinanciranje plana PGŽ - suzbijanje
opojnih droga 7.000,00 kuna

12. Donacija »Udruzi umirovljenika
Grada Bakra« 120.000,00 kuna

13. Donacija Hrvatskom crvenom križu 90.000,00 kuna

14. Donacije ostalim društvima i udrugama 10.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 14. 549.600,00 kuna

Članak 5.

Sredstva iz članka 3. točka 6. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz stavka 1. Ovog članka Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću i djeci s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću Bakar.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-05/5-12-31

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr