SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 36. sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u
Gradu Bakru za 2013. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se financiranje vatrogastva i održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Bakra za slijedeće komunalne djelatnosti:

. odvodnja atmosferskih voda,

. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,

. održavanje javnih površina,

. održavanje nerazvrstanih cesta,

. održavanje groblja,

. javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. Programa obuhvaća:

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1.Na području naselja

Opis

Plan

1.

Redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i strojno i ručno čišćenje slivnika (2 puta godišnje - proljeće i jesen) i probijanje kanala po potrebi u gradu Bakru;
90 kom

25.000,00

2.

Redovito održavanje slivnika u ostalim naseljima, čišćenje 2 puta godišnje -
proljeće i jesen;
Kukuljanovo 24 kom
Industrijska zona Kukuljanovo 310 komada (po potrebi)
Škrljevo 23 kom
Krasica 35 kom
Praputnjak 11 kom
Hreljin 51 kom
Zlobin 8 kom


60.000,00

3.

Čišćenje spojnih kanala slivnika

30.000,00

4.

Čišćenje uličnih rešetki kom 50

10.000,00

5.

Redovito održavanje 2 upojna bunara na Hreljinu, 2 na Škrljevu, 3 na
Kukuljanovu, 2 na Krasici i 1 na Zlobinu

40.000,00

6.

Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju oborinske vode Zlobin, Hreljin, Škrljevo i Krasica, (čišćenje dva puta godišnje - proljeće i jesen)

5.000,00

7.

Čišćenje kolnika na slivnim područjima oko slivnika i rešetki

30.000,00

Ukupno:

200.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki II. predviđaju se u iznosu od 200.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.Redovno čišćenje javnih površina

Opis

Plan

1.

Čišćenje javno prometnih površina s odvozom i zbrinjavanjem prikupljene
pometačine; 7.371.330,00 m2

300.000,00

2.

Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada ostavljenog na javno-
prometnim površinama od nepoznatih počinitelja:

2.1.

-dežurna služba veliki kiper - 272 radnih sati

90.000,00

2.2.

-dežurna služba mali kiper - 184 radnih sati

50.000,00

3.

Pražnjenje košarica s odvozom i zbrinjavanjem otpada; 79 pražnjenja tjedno (4123 godišnje)

50.000,00

4.

Dodatno čišćenje javnih površina prilikom održavanja raznih manifestacija -
riva Bakar

10.000,00

5.

Odvoz otpada iz komunalnih dvorišta;
Roll kontejner 16,00 m3 84 odvoza
Roll kontejner 20,00 m3 83 odvoza

250.000,00

Ukupno:

750.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki III. predviđaju se u ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Opis

Plan

1.

Održavanje travnatih terena; 85.100,00 m2

735.000,00

2.

Održavanje i obnova biljnog materijala; 900 m2 vaza i cvjetnica, 1.130,00 m2
živica, orezivanje i regeneracija stabala

450.000,00

3.

Održavanje staza i slobodnih površina; 5.300,00 m2

80.000,00

4.

Održavanje čistoće; 76.400,00 m2

50.000,00

5.

Održavanje zelenila zalijevanjem; 5.600,00 m2

85.000,00

Ukupno:

1.400.000,00

2.Dobava i postava i održavanje komunalne opreme

Opis

Plan

1.

Nabavka metalnih košarica za smeće; 10 kom

15.000,00

2.

Nabavka novih klupa; 10 kom

50.000,00

3.

Održavanje komunalne opreme;
- zamjena dotrajalih drvenih i metalnih dijelova 25 kom
- ličenje drvenih i metalnih dijelova 50,00 m'

30.000,00

3.

Izrada i montaža ograda; 120,00 m'

50.000,00

4.

Vaze za cvijeće; 5 kom

10.000,00

5.

Ostala komunalna oprema (panoi, stupići, graničnici i sl.)

20.000,00

Ukupno:

175.000,00

3.Ostali radovi na održavanju javnih površina

Opis

Plan

1.

Nabavka i razastiranje šljunka, rizle i pijeska u parkovima; 20,00 m3

5.000,00

2.

Održavanje plaža u Bakru i Melić - Praputnjak;
- nabavka šljunka 30,00 m3
- betoniranje plaže 15,00 m3
- održavanje ostale opreme (ograde, klupe, tuševi)


80.000,00

3.

Uređenje dječjih igrališta u naseljima na području Grada Bakra;
- popravci betonskih elemenata 2,00 m3
- zamjena dotrajalih i oštećenih dijelova komunalne opreme 20 kom
- ličenje drvenih i metalnih dijelova 20,00 m2
-dobava i postava gumenih ploča i rubnjaka oko igrala 10,00 m2


20.000,00

4.

Građevinski radovi na uređenju javnih površina:
- betoniranje ogradnih zidova 30,00 m3
- izrada zidova od kamena 50,00 m3
- dobava i postava rubnjaka 60,00 m'
- betonski radovi kod ugradnje komunalne opreme 5,00 m3


10.000,00

5.

Popravak suhozida uz ceste u naseljima 20,00 m3

25.000,00

6.

Ostali bravarski radovi na uređenju javnih površina;
- postava rampi i stupića
-postava ograda i rukohvata

30.000,00

7.

Uređenje skalina i zelene površine uz »staro kino« u Bakru

60.000,00

8.

Uređenje dječjeg parka kod bivšeg kina u Bakru

70.000,00

9.

Rješavanje problema odvodnje na Praputnjaku - Ravničina

100.000,00

10.

Izgradnja upojnih bunara u naselju Škrljevo, predio Donje selo

50.000,00

11.

Uređenje dijela ulice od Voja prema trgu svetog Andrije u Bakru

150.000,00

12.

Rješavanje problema odvodnje i uređenje puta u naselju Hreljinu -
put od »starog okretišta« prema predjelu Kalvarija

100.000,00

13.

Uređenje javne površine ispred kbr. Primorje 145 (Stenice)

85.000,00

14.

Rješavanje problema odvodnje na Krasici, predio Jeloka kod kbr.Krasica 283

40.000,00

Ukupno:

1.000.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki IV. planiraju se u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kn, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.

V.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 52,00 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22,00 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o cestama (»Narodne novine« broj 84/11), Programom je predviđeno i održavanje nogostupa u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

1.Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Opis

Plan

1.

Postavljanje privremene prometne signalizacije

10.000,00

2.

Izvođenje zemljanih radova;
-iskop i odvoz bez obzira na kategoriju 1000,00 m3

150.000,00

3.

Sanacija i izgradnja potpornih i obložnih zidova;

250.000,00

4.

Radovi na okolišu ceste (košnja, sječa i orezivanje stabala, krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije)

50.000,00

5.

Radovi na trupu ceste;
- izrada bankina 100,00 m'
- dobava i postava rubnjaka 80,00 m'
- dobava i postava rigola 80,00 m'

80.000,00

6.

Izgradnja i održavanje objekata za odvodnju

50.000,00

7.

Izgradnja upojnog bunara na igralištu Lonja na Hreljinu

30.000,00

8.

Uređenje cesta - dobava i ugradnja tampona 250,00 m3

70.000,00

9.

Sanacija udarnih rupa sa svim predradnjama (zarezivanje asfalta, iskop i odvoz materijala, ugradnja tampona i asfalta)

300.000,00

10.

Sanacija kolničkog zastora (zarezivanje asfalta, frezanje asfalta, dobava i ugradnja tampona, izrada podravnavajućeg sloja, dobava i ugradnja asfalta)

350.000,00

11.

Ručna sanacija manjih asfaltnih površina

30.000,00

12.

Radovi na opremi ceste - horizontalna i vertikalna signalizacija

10.000,00

13.

Uređenje nogostupa u naseljima 50,00 m'

250.000,00

14.

Uređenje nogostupa u industrijskoj zoni 200 m

100,000,00

15.

Izrada pješačkih ograda i razni bravarski radovi

40.000,00

16.

Sanacija nerazvstana ceste T27 u naselju Kukuljanovo
(cesta prema strelištu Vojsko)

150.000,00

17.

Sanacija nerazvrstane ceste T80 u naselju Krasica (cesta uz groblje)

100.000,00

18.

Uređenje prilazne ceste do groblja na Škrljevu

100.000,00

19.

Uređenje ceste na Zlobinskom brdu

100.000,00

20.

Sancija ceste u naselju Škrljevo - predio Učivac

100.000,00

21.

Uređenje parkirališta kod Društvenog doma u naselju Praputnjak

130.000,00

22.

Ophodarska služba

50.000,00

23.

Zimska služba

200.000,00

Ukupno:

2.700.000,00

2.Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

Opis

Plan

1.

Dobava i postava prometnih znakova; 50 kom

20.000,00

2.

Dobava i postava stupova; 60 kom

20.000,00

3.

Dobava i postava prometnih ogledala; 10 kom

15.000,00

4.

Održavanje postojeće vertikalne signalizacije (ravnanje stupova, popravci
prometnih znakova, ugradnja postojećih stupova, ličenje stupova, pranje
prometnih znakova i sl.; 50 kom

15.000,00

5.

Obnova pješačkih prijelaza; 1500,00 m2 (bruto)

23.000,00

6.

Obnova središnjih i rubnih crta; 4000,00 m'

10.000,00

7.

Obnova stop crta; 500 m2

15.000,00

8.

Obnova slova (stop, škola, bus); 500 kom

20.000,00

9.

Obnova otoka; 250,00 m2 (bruto)

5.000,00

10.

Obnova strelica jednosmjernih i dvosmjernih; 50 kom

5.000,00

11.

Obnova parkirališta; 50 kom

2.000,00

Ukupno:

150.000,00

Sredstva za izvršenje navedenih u točki V. radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 2.850.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

1. Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata:

Opis

Plan

1.

Izgrabljivanje površina; 9.000,00 m2 (5 puta godišnje)

30.000,00

2.

Košnja travnjaka; 10.700,00 m2 (5 puta godišnje)

50.000,00

3.

Orezivanje živica i grmlja; 600 m2 živice (2 puta godišnje), okopavanje i
plijevljenje korova oko sadnica

5.000,00

4.

Sječa stabala, orezivanje grana stabala i vađenje korijenja

20.000,00

5.

Odstranjivanje i uništavanje korova; 6.500,00 m2

20.000,00

6.

Čišćenje betoniranih, popločenih i asfaltiranih površina; 12.100,00 m2
(1 put mjesečno),

120.000,00

7.

Skupljanje otpadnog materijala i utovar na deponij; 430 m3

75.000,00

8.

Održavanje čistoće prostora mrtvačnica; 400,00 m2 mjesečno

5.000,00

9.

Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra; 28 grobnih mjesta
i prostor oko centralnog križa (1 put mjesečno)

15.000,00

10.

Nabavka šljunka za obnovu staza; 40,00 m3

5.000,00

11.

Dobava i sadnja zelenila

10.000,00

12.

Sanacija dotrajalih betonskih staza i parapetnih zidova; groblje Škrljevo i
Krasica

50.000,00

13.

Izvođenje radova na održavanju mrtvačnica

25.000,00

14.

Rješavanje odvodnje i izgradnja upojnih bunara

10.000,00

15.

Održavanje vodovodnih instalacija

10.000,00

Ukupno:

450.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VI. predviđaju se u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 190.000,00 kuna i iz sredstava naknade za korištenje grobnih mjesta u iznosu od 260.000,00 kuna.

VII. JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete planira se na sljedeći način:

Opis

Plan

1.

Godišnji pregled javne rasvjete

5.000,00

2.

Građevinski radovi - iskop jama za temelje, zamjena stupova, odvoz materijala, dobava i postava stupova; 12 kom

40.000,00

3.

Elektromontažni radovi s nabavkom materijala;
predviđa se zamjena 500 svjetiljki, dobava i postava 40 novih lampi kao i
zamjena ostalog elektromaterijala prema ugovornom troškovniku

400.000,00

4.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti prigodom Božićno-
novogodišnjih blagdana

95.000,00

5.

Nabavka novogodišnje dekoracije

20.000,00

6.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti za vrijeme održavanja
prigodnih manifestacija u svim mjestima Grada Bakra

40.000,00

7.

Podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta

700.000,00

Ukupno:

1.300.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VII. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

VIII. VATROGASTVO

Opis

Plan

1.

Donacija javnoj vatrogasnoj postrojbi

360.000,00

2.

Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar-Kostrena

550.000,00

Ukupno:

910.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VIII. predviđaju se u ukupnom iznosu od 910.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 8.860.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-07-12-36

Bakar, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr