SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

64.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 21. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 4.896.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

- Komunalna naknada u iznosu 4.676.000,00 kuna

- doprinos za šume 100.000,00 kuna

- ostale naknade utvrđ. opć.

odlukom-grobarina 120.000,00 kuna

UKUPNO: 4.896.000,00 kuna

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

tekuće i investicijsko održavanje
cesta i mostova 1.260.000,00 kuna

tekuće i investicijsko održavanje cesta
i mostova 100.000,00 kuna

održavanje biodiska 180.000,00 kuna

održavanje groblja 143.990,76 kuna

održavanje groblja 120.000,00 kuna

izdaci na grobljima 80.000,00 kuna

održavanje parkova i nasada 210.000,00 kuna

električna energija 164.885,94 kuna

javna rasvjeta 600.000,00 kuna

potrošnja vode 70.000,00 kuna

održavanje javne rasvjete 300.000,00 kuna

tekuće i nivesticijsko održavanje
građevinskih objekata 100.000,00 kuna

Kaštel Drivenik 84.719,79 kuna

odvoz smeća 440.000,00 kuna

deratizacija i dezinsekcija 75.000,00 kuna

izdaci za održavanje i korištenje »duplje« 550.000,00 kuna

sanacija deponije duplja 64.000,00 kuna

izdaci za vodoprivredu 47.403,51 kuna

održavanju objekata dodatna ulaganja 306.000,00 kuna

UKUPNO: 4.896.000,00 kuna

 

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u sličnim veličinama u odnosu na iznose u prethodnoj godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

Pod radovima na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

* održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

* signalizacija

za koje je sklopljen Okvirni sporazum na dvije godine, po kojem se u okviru osiguranih sredstava sklapa ugovor.

2. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 6.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

*redovito održavanje groblja (pet groblja), čišćenje prilaza grobljima 143.990,76 kn

*Izdaci za groblja (popravci na grobljima i okolišu) 80.000,00 kn

*održavanje groblja 120.000,00 kn

U K U P N O: 343.990,76 kn

3. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 7.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontinuirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 210.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

* utrošak struje javne rasvjete 600.000,00 kuna

* održavanje javne rasvjete 300.000,00 kuna

U K U P N O 900.000,00 kuna

Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tijela, a sve prema jediničnim cijenama iz ugovora o održavanju javne rasvjete.

5. IZDACI ZA ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

održavanje i korištenje deponija »Duplja« 550.000,00 kuna

sanacija deponije »Duplja« 64.000,00 kuna

odvoz smeća 480.000,00 kuna

U K U P N O: 1.094.000,00 kuna

6. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Članak 10.

Odnosi se na plaćanje potrošnje električne energije na objektima u vlasništvu i posjedništvu Vinodolske općine.

* trošak električne energije 164.885,94 kuna

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-05

Bribir, 10. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr