SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Temeljem članaka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 ) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 19. rujna 2012. donijelo je

ODLUKU
o pristupanju II. Izmjeni i dopuni Prostornog plana
uređenja Vinodolske općine


Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Vinodolske općine u daljnjem tekstu PPUVO (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 1/06 i 19/09).

Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUVO je Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine (u daljnjem tekstu Upravni odjel), a odgovorna osoba je Pročelnik Odjela.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune PPUVO

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune PPUVO je Zakon o prostornom uređenju i gradnji i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05, 50/06 i 08/09).

Razlozi za donošenje Izmjene i dopune PPUVO

Članak 3.

Nakon usvajanja PPUVO konstatirani su određeni problemi u provedbi PPUVO-e:

uređenje i razvoj obnovljivih izvora energije, dispozicija koridora prometne i komunalne infrastrukturne mreže neprimjereni i nedorečeni normativi za određivanje građevinskih čestica i gradnju građevina, potreba za korekcijama određenih građevinskih područja.

Izmjena i dopuna Plana se radi sa ciljem da se osigura svrsishodniji gospodarski razvoj općine i omoguće kvalitetniji uvjeti za potencijalne investitore gospodarskih programa, olakšaju uvjeti i smanje troškovi izgradnje stambenih građevina, kao i da se omogući legalizacija bespravno izgrađenih građevina.

Obuhvat plana PPUVO

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Vinodolske općine u njenim administrativnim granicama.

Ciljevi izrade Plana

Članak 5.

Osnovni cilj je ispravak dijela odredbi koji onemogućavaju racionalno korištenje prostora, i postizavanje više razine urbanog standarda. Ispravljanje pogrešaka koje su učinjene u donašanju PPUVO i I. Izmjeni i dopuni PPUVO. Određivanje građevinskih područja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i uvjeta za izgradnju. Slijedom odredbi PPU PGŽ-e izvršiti izmjene u infrastrukturnoj mreži, definirati sve lokalne i nesvrstane ceste na području općine. Omogućiti bržu revitalizaciju planinskog područja općine, koje je u prošlosti bilo mjesto stanovanja i rada dijela stanovništva općine. U razvitku gospodarstva primarni je zadatak otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje većeg bruto društvenog proizvoda koristeći prirodne resurse područja.

Programska polazišta plana

Članak 6.

Programske smjernice za izmjenu i dopunu PPUVO-e odnose se na :

-Redefiniranje opsega izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja svih općinskih naselja te sukladno istom korekcija područja posredne provedbe Plana (UPU i DPU) te redefiniranje smjernica za izradu planova nižeg reda.

-Proširenje građevinskih područja

Ovim izmjenama i dopunama Plana predviđeno je proširenje građevinskih područja sukladno zaprimljenim primjedbama građana, kao i radi premještanja koridora nizinske željezničke pruge.

-Redefiniranje uvjeta smještaja i gradnje građevina u području neposredne primjene Plana.

-Određivanje normi parcelacije građevinskog zemljišta u područjima neposredne primjene plana kada je u pitanju prenošenje granica zahvata iz mjerila Plana (1: 5000) na mjerilo po kojem se izdaju lokacijske dozvole (1:000 ili sl.).

-Ucrtavanje u grafičke priloge svih koridora postojećih i planiranih županijskih lokalnih i nesvrstanih prometnica.

-Preispitivanje uvjeta zaštite u domeni zaštite prirode i kulturnog naslijeđa.

-Redefiniranje uvjeta gradnje, smještaja, sadržaja i građevina izvan građevinskih područja.

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu PPUVO-e

Članak 7.

Podatke, smjernice i propisane dokumente dostaviti će nadležna tijela i osobe.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

Vrsta katastarsko-topografskih podloga

Članak 9.

Za izradu Plana koristiti će se digitalne topografske podloge u mjerilu 1: 25000 i 1: 5000,

Digitalna katastarska podloga u mjerilu 1: 5000 i DOF 5 2011.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svojeg djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi izmjene i dopuna PPUVO-e

Članak 10.

Tijela i osobe koje za potrebe izrade plana daju prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

-Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Rijeci., Užarska 26, Rijeka

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

-Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ulica Republike Austrije 14 , Zagreb.

-Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Trg kralja Petra Krešimira IV, Zagreb.

-Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko goranska.

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava br. 86, Crikvenica.

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje.
Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka.

-Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera br 3, Rijeka.

-HEP Distribucija d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka.

-HEP Prijenos d.o.o. Opatija

-HEP Proizvodnja, HE Vinodol, Tribalj.

-Hrvatske šume d.o.o, Uprava šuma podružnica Senj,

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/10, Rijeka.

-Vodovod »Žrnovnica« d.o.o, Novi Vinodolski.,

-KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski.,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje,Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka.

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije, Jurišićeva 12, Zagreb.

-HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, Zagreb.

-Hrvatske energetske regulatorne agencije, Grada Vukovara 14, Zagreb.

-Grad Crikvenica.

-Grad Novi vinodolski.

-Grad Kraljevica.

-Općina Fužine.

-Općina Mrkopalj.

Na osnovi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 10 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrati će se da zahtjeva nema.

Rok za izradu II: Izmjena i dopuna PPUVO-e, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana.

Članak 11.

Rokovi za izradu Plana po fazama:

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 10 dana od zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva.

-Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva.

-Utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana od prihvaćanja nacrta prijedloga plana.

-Javna rasprava i javni uvid u trajanju od 15 dana. Izrada Izvješća o javnoj raspravi- u roku od 15 dana u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.

-Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi i Zaključka o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga.

-Pribavljanje mišljenja o usklađenosti nacrta konačnog prijedloga Plana sa zahtjevima tijela i osoba određenih posebnim propisima prema čl 94 Zakona o prostornom uređenju i gradnji - u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

-Izrada konačnog Prijedloga Plana u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

-Pribavljanje suglasnosti Župana PGŽ-e i mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje PGŽ- e u roku od 15 dana.

-Donošenje Plana - Općinsko vijeće u roku od 10 dana od zaprimanja suglasnosti Župana.

Izvori financiranja

Članak 12.

Izrada II. Izmjene i dopune PPUVO-e se financira iz proračuna Vinodolske općine.

Završne odredbe

Članak 13.

Odluka će se objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Odluka će se dostaviti Urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2107-03/12-01-9-15

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr