SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 34. Petak, 7. rujna 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

36.

Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/ 00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/ 06. i 26/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12) te članka 32. stavka 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 6. rujna 2012. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju poreza na kuće za odmor

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način obračuna i plaćanja poreza na kuće za odmor, porezni obveznik te postupak oslobađanja od plaćanja poreza na kuće za odmor.

Porezno tijelo u smislu ove Odluke je Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području Općine Mošćenička Draga.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor, u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe isključivo za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 3.

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici objekata koji imaju prebivalište i stvarno žive na području Općine Mošćenička Draga.

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka porezni obveznici moraju priložiti slijedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci:

1. potvrda o prebivalištu,

2. potvrda o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite opće medicine

3. izvod iz godišnje potrošnje vode po mjesecima u posljednjih godinu dana za nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje,

4. vlasnički list i katastarski plan za nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje.

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici nekretnina poslovne namjene koji u istoj nekretnini obavljaju registriranu djelatnost pružanja usluga smještaja te po toj osnovi stječu dobit odnosno dohodak.

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka moraju se priložiti slijedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci:

1. izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja

2. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

3. dobit odnosno prihod pravne osobe odnosno obrta po osnovi pružanja usluga smještaja u predmetnoj nekretnini za posljednjih godinu dana

4. vlasnički list i katastarski plan za nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu ovog članka, porezno tijelo može tražiti i dostavu dokumentacije u kojoj se utvrđuje: mjesto i visina nastanka troška električne energije, telefona, prijem poštanskih pošiljaka (da li prima osobno ili putem punomoćnika), potvrdu o zasnovanom radnom odnosu, izjave svjedoka, propisana rješenja i odobrenja za obavljanje djelatnosti, dokaz o poslovnoj (gospodarskoj) namjeni predmetne nekretnine, dokaz o plaćanju poreza na dobit odnosno dohodak po osnovi gospodarskog raspolaganja predmetnom nekretninom i svi drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Članak 4.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi godišnje:

-15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće koja se nalazi na području naselja Mošćenička Draga

-12,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće koja se nalazi u naseljima Mošćenice, Brseč i Kraj

-10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće koja se nalazi na ostalim područjima

Članak 6.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor koje se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te na korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 7.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor ako je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku.

Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 8.

Porezni obveznici dužni su na zahtjev nadležnog poreznog tijela omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.

Članak 9.

Sve poslove u vezi s utvrđivanjem, obračunom i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga.

Članak 10.

Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u propisanom roku, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga će porez naplatiti prisilnim putem.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju poreza na kuću za odmor (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 1/02)

Članak 12.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/03

Ur.broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 6. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=797&mjesto=51417&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr