SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 34. Petak, 7. rujna 2012.
OPĆINA MATULJI

33.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko- goranske županije 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 6. rujna 2012. godine, donosi

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11, 9/12i 26/12) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini:

Sredstva za ostvarenje ovog plana čine:

a/opći prihodi i primici proračuna 2.814.150,00 kn

b/ostali prihodi za posebne namjene
(kom. doprinos, zemljišta,
prih. od prod.grob.mj.) 4.000.000,00 kn

c/ostale pomoći (države, županije) 1.435.850,00 kn

d/prenesena sredstva 1.092.416,90 kn

e/prenesena sredstva - neutrošena
sred.kom.doprinosa 707.583,10 kn

f/ primici od zaduživanja 3.300.000,00 kn


UKUPNO: 13.350.000,00 kn

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 3.000.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 2.500.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija i gradnju sljedećih cesta: nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), ceste PP-3 (od školske dvorane, južno do ulice Milana Frlana), cesta GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstane mjesne ceste E-E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, nerazvrstane ceste u centru Rukavca, ceste unutar radne zone UPU-9 Jušići, cesta oznaka B-B2, C-O, D-O i A-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, ceste oznake GM-5 prama UPU Matulji, te ceste unutar poslovne zone Permani K12 (UPU-24).

Tijekom 2012. godine planirana je izgradnja cesta čija je dokumentaciju u postupku ishođenja potrebnih dozvola za građenje, a početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja navedenih dozvola.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) 500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije, HC i ARZ, i to kako slijedi: raskrižje državne ceste D8 i buduće nerazvrstane ceste prema poslovnoj zoni Miklavija (K8) (UPU 14) (donesen pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12), raskrižje državne ceste D8 u Permanima i buduće nerazvrstane ceste unutar poslovne zone Permani (K12) (UPU 24), dionice lokalne ceste L58015 (Ž5012-Brešca-D8 Mučići) u Brešcima, raskrižje s kružnim tokom državne ceste D8 i nerazvrstane ceste poslovne zone Mučići II (K6) (UPU 12), raskrižje državne ceste D8 i nerazvrstane ceste poslovne zone Jurdani (K4) (UPU 10), raskrižje s kružnim tokom državne ceste D8 i županijske ceste Ž5047 (D500 - Veprinac - Matulji - Kastav (D304), te čvor »Trinajstići« autoceste A7 i državne ceste D8.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 1.900.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa na području Matulja (43. Istarske divizije - Jugova rebar 70.000,00 kn), Rukavca (130.000,00 kn) i Jurdana (100.000,00 kn). Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.2 - PARKIRALIŠTA 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta u ulici Milana Frlana (870.000,00 kn), projektnu dokumentaciju parkirališta uz budući trgovački centar u Matuljima (130.000,00 kn).

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

54.04 - CENTAR MATULJA 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTRUKTURA 4.450.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA 1.500.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na rekonstrukciju i proširenje dječjeg igrališta ispod dječjeg vrtića u Matuljima, te projektnu dokumentaciju igrališta na području Općine Matulji.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 2.800.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje radova na proširenju groblja u Matuljima, te izradu projektne dokumentacije za potrebe groblja Rupa, Rukavac i Zvoneća.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE. 100.000,00 kn

Predviđena su sredstva za interpolaciju javne rasvjete na području Općine Matulji.

K 240106 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA

700.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske, uz fekalnu kanalizaciju na širem području naselja Matulji (500.000,00 kn), te izgradnje oborinske kanalizacije na područjima Šapjana (100.000,00 kn uz sufinanciranje mjesnog odbora Šapjane), Bregi (50.000,00 kn) i Rukavca (50.000,00 kn).

K 240107- CESTA UC-2 1.300.000,00 kn

55.3- CESTA UC-2 1.300.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za gradnju II. faze ceste oznake UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana),

K 240108- SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D8 2.000.000,00 kn

55.1- SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D8 2.000.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste D8 na dionici od raskrsnice za Centar primarne zdravstvene zaštite do ulaza u Radnu zoni RZ-2.«

Članak 3.

3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/6

Ur. br.: 2156-04-12-2

Matulji, 6. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=797&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr