SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD ŽRNOVNICA D.O.O.

1.

Na temelju čl. 215. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09); članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08), članka 23. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 96/03), Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Crikvenice, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Novog Vinodolskog te Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu Općine Vinodolske, direktor Društva KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski nakon prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, dana 9. kolovoza 2012. godine donosi ovu

ODLUKU O OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA
ISPORUKE VODNIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti određuju se međusobni odnosi između isporučitelja vodnih usluga (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj) i korisnika vodnih usluga (u daljnjem tekstu: korisnik) te detaljiziraju se propisi glede općih i tehničkih uvjeta za opskrbu pitkom vodom i uređuje eksploatacija, izgradnja, održavanje i korištenje uređaja vodoopskrbnog sustava na području Gradova Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske (u daljnjem tekstu jedinice lokalne samouprave) na čijem području isporučitelj obavlja djelatnost vodoopskrbe.

2) Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće;

3) Općim i tehničkim uvjetima za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: Uvjeti) utvrđuju se:

-postupak izdavanja suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na vodoopskrbnu mrežu;

-tehničko-tehnološki uvjeti priključenja (posebni uvjeti priključenja) i ostali potrebni uvjeti za priključenje i korištenje;

-kvaliteta opskrbe vodnim uslugama;

-prava i obveze isporučitelja komunalnih usluga i korisnika vodnih usluga;

-uvjeti mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga;

-uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga;

-postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga;

-međusobni odnosi između isporučitelja vodnih usluge opskrbe pitkom vodom i korisnika-potrošača;

-uvjeti isporuke ostalih usluga iz djelatnosti koje isporučitelj obavlja i

-održavanje i baždarenje vodomjera.

Članak 2.

(1) Pravne osnove za opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga:

-Zakon o vodama - Narodne novine (153/09 );

-Izmjene i dopune Zakona o vodama (130/11);

-Zakon o prostornom uređenju i gradnji - Narodne novine (30/94 68/98, 35/99, 61/00, 32/02, 100/04 38/09, 55/11, 50/12, 55/12);

-Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (153/09 I 90/11);

-Zakon o gradnji - Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12;

-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine (91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)

-Zakon o mjeriteljstvu - Narodne novine 163/03, 194/03 i 111/07;

-Zakon o zaštiti od požara - Narodne novine 58/93, 33/ 05 i 92/10;

-Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine 35/05, 41/08;

-Zakon o zaštiti potrošača - Narodne novine 79/07, 12// 07, 79/09, 89/09, 133/09

-Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača - Narodne novine 78/12;

-Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće - Narodne novine 47/08;

-Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila - Narodne novine 82/02;

-Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu - Službene novine 91/97, 56/98, 12/12;

-Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara - Narodne novine 8/06;

-Odluka o priključivanju na komunalnu infrastrukturu grada Crikvenice - Službene novine 12/12;

-Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu grada Novog Vinodolskog - Službene novine 22/12 ;

-Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu općine Vinodolske - Službene novine;

II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

Članak 3.

(1) Isporučitelj vodnih usluga je komunalno trgovačko društvo KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22, (u daljnjem tekstu: javni Isporučitelj). Isporučitelj vodnih usluga u 100% je vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

(2) Vodne usluge koje isporučuje isporučitelj usluga su opskrba pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodne usluge).

(3) Korisnik vodnih usluga u pravilu je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik odnosno drugi posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga na temelju ove Odluke.

(4) Korisnik vodnih usluga može biti najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac može biti potrošač sukladno sklopljenom ugovoru s korisnikom komunalne usluge odnosno uz suglasnost korisnika s kojim je isporučitelj sklopio ugovor o isporuci vodnih usluga.

 (5) Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje.

(6) Nekretnina je izgrađeno i neizgrađeno gradilište, te bilo kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(7) Postojeća zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana prije 1.1.2000. godine ili je izgrađena prije tog datuma, bez obzira na to ima li ili nema ugrađene vodomjere za zasebne cjeline.

(8) Nova zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana nakon 1.1.2000. godine i koja po Zakonu o vodama mora imati ugrađene vodomjere za zasebne cjeline.

(9) Zasebna cjelina je stan, poslovni prostor, garaža i sl. u kojima se troši voda.

(10) Vodoopskrbna mreža je mreža vodoopskrbnih cjevovoda u vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja kojom se opskrbljuje potrošača vodom.

(11) Javni vodoopskrbni cjevovod ili ulični cjevovod - vodoopskrbni cjevovod u pojedinoj ulici na koji se spaja nekretnina.

(12) Interna vodovodna instalacija su vodovi, naprave i uređaji potrošača iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodovod.

(13) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi u vodomjernom oknu neposredno na završetku spojnog voda priključka. Može biti za jednu zasebnu cjelinu, cijelu zgradu ili nekretninu. Glavni vodomjer je vlasništvo Korisnika usluge.

(14) Sekundarni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu ugrađen u internu vodovodnu instalaciju zgrade. Sekundarni vodomjer je vlasništvo Korisnika usluge.

(15) Zaštitnik od povrata toka - ZOPT je sigurnosni uređaj ili armatura sa svrhom zaštite vodoopskrbnog sustava od onečišćenja povratnom vodom iz interne vodovodne instalacije korisnika.

(16) Neovlaštena /ilegalna potrošnja/ je korištenje sustava javne vodoopskrbe na način koji nije u skladu sa zahtjevima iz ovih uvjeta.

(17) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene komunalne usluge, te ujedno i mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke.

(18) Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novoga priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(19) Odvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(20) Isporučitelj u redovitim uvjetima osigurava pitku vodu za svoje potrošače.

Obveza iz t. 20. prestaje u slučaju nastupa izvanredne situacije zbog više sile (npr. trajne suše, poplave, potresa, teških pogonskih i tehničkih smetnji, obustave opskrbe pogonskom energijom i ostalih razloga) na koju Isporučitelj ne može utjecati.

(21) U slučaju obustave redovite isporuke pitke vode u vezi sa gore spomenutim ili drugim uzrocima na nekom području u dužem trajanju, Isporučitelj će poduzeti odgovarajuće mjere, radi privremenog pružanja usluge sve do uspostavljanja normalne opskrbe.

(22) Javni vodoopskrbni sustav sastoji se od objekata, uređaja, opreme i cijevnih vodova koji služe za javnu opskrbu vodom, a nalaze se pod upravom Isporučitelja i osnovna su sredstva Isporučitelja usluge

(23) Pitka voda iz javne vodoopskrbne mreže mora odgovarati standardima i propisima za pitke vode.

(24) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(25) Prostorija za smještaj vodomjera znači: vodomjerno okno, šahta i prostorija za smještaj unutar zgrade.

III. UGOVORNI ODNOSI

Članak 4.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga

Opći i tehnički uvjeti sadržavaju odredbe o:

.postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine,

.tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (opći i posebni uvjeti priključenja),

.kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,

.pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,

.uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,

.uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,

.postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i

.tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga na internetu ili na drugi prikladan način te ih učiniti dostupnim javnosti za cjelokupno vrijeme njihova važenja.

Ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga Isporučitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga sukladno čl. 3. t. 20.

Članak 5.

(1) Odnosi između isporučitelja vodne usluge i korisnika vodne usluge, odnosno potrošača, uređuju se sljedećim ugovorima:

-Ugovor o priključenju na sustav vodoopskrbe

-Ugovor o ugradbi i korištenju sekundarnog vodomjera

-Ugovor o najmu hidrantskog nastavka

Članak 6

(1) Ugovor o priključenju na sustav vodoopskrbe odnosno Ugovor o ugradbi i održavanju sekundarnog vodomjera za mjerenje i potrošnju vode te obračun usluge potrošnje vode za objekte izgrađene prije stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu - Narodne novine 26/03, zaključuju Isporučitelj i korisnik komunalne usluge u postupku priključenja na mrežu javne vodoopskrbe.

(2) Ugovorima iz stavka 1. ovog članka uređuju se uvjeti priključenja, sve pojedinosti izgradnje priključka, odnosno ugradnje sekundarnih vodomjera koji su predmet ovih uvjeta, te cijena priključenja.

 (3) Ugovori iz stavka 1. ovog članka sadrže:

-podatke o ugovornim stranama;

-predmet ugovora;

-broj izdane/prethodne ili konačne/suglasnosti i datum izdavanja;

-iznos cijene za priključenje na vodoopskrbnu mrežu, odnosno sekundarnog vodomjera;

-rok i dinamiku uplate iznosa cijene priključenja;

-rok izvedbe radova, odnosno priključenja, koji su predmet ugovora;

-uvjete za izvođenje priključka;

-način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;

-odgovornost za štetu;

-razloge raskida ugovora;

-druga međusobna prava i obveze;

-način rješavanja sporova;

-rješenje o obvezi plaćanja naknade za priključenje.

Članak 7.

(1) Ugovor o najmu hidrantskog nastavka zaključuju Isporučitelj i korisnik komunalne usluge na temelju zahtjeva korisnika za privremenu potrošnju vode hidrantom. (privremeno korištenje tijekom gradnje cesta, građenja, sajmova i slično)

(2) Ugovorom iz stavka 1 ovog članka uređuju se odnosi Isporučitelja i korisnika, te načini i uvjeti korištenja hidrantskog nastavka s vodomjerom.

(3) Ugovor iz stavka 1 sadrži:

-podatke o ugovornim stranama;

-predmet ugovora;

-uvjete korištenja komunalne usluge;

-obveze korisnika, odnosno najmoprimca vezane za predmet najma;

-rok važenja ugovora;

-podatak o kategoriji potrošnje;

-način obračuna i naplate usluge;

-razloge za raskid ugovora;

-druga međusobna prava i obveze;

-način rješavanja sporova.

Članak 8.

(1) Ugovor o priključenju na vodoopskrbni sustav i Ugovor o ugradbi i korištenju sekundarnog vodomjera sklapaju se sa vlasnikom nekretnine na njegov zahtjev, a iznimno se mogu sklopiti i sa svakodobnim korisnikom nekretnine uz suglasnost vlasnika nekretnine, koji se želi priključiti na mrežu opskrbe pitkom vodom. Uz zahtjev za izvedbu priključka vlasnik nekretnine prilaže dokumentaciju u skladu sa važećim zakonskim i drugim aktima.

(2) Sklapanjem ugovora o priključenju korisnik usluge ovlašćuje isporučitelja vodne usluge održavati vodovodni priključak od spoja glavnog voda do vodomjera; 3. st. 2. 5.

(3) Korisnik usluge dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti vodovodnu instalaciju od zapornog uređaja prije glavnog vodomjera, vodomjerno okno i internu instalacija prema objektu.

(4) Vlasnici nekretnine nemaju pravo zahtijevati od Isporučitelja da o svom trošku izgradi javni vodoopskrbni cjevovod do njegove nekretnine. Izgradnju vodoopskrbne mreže financira jedinica lokalne samouprave kroz redovne godišnje planove izgradnje komunalne infrastrukture. Ukoliko ispred nekretnine nije izgrađen ulični cjevovod, a izgradnja uličnog cjevovoda, odnosno kanala, nije uvrštena u planove izgradnje komunalne infrastrukture u dogledno vrijeme, vlasnik nekretnine može sklopiti ugovor o financiranju izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, s jedinicom lokalne samouprave s pravom povrata uloženih sredstava ili financirati izgradnju cjevovoda, i sklopiti donacijski ugovor s Isporučiteljom ili s jedinicom lokalne samouprave ili provesti izgradnju cjevovoda u sklopu ugovora o priključku te odreći se prava povrata sredstava. U slučaju ako investitor traži povrat sredstava Investitor prije sklapanja ugovora o priključenju obvezan je regulirati svoje odnose sa jedinicom lokalne samouprave i isti ugovor priložiti Ugovoru o priključenju.

(5) Isporučitelj daje tehničke podatke potrebne za hidraulički proračun i projekt vodovodne instalacije, te tehničke podatke potrebne za projektiranje u svom rješenju odlučuje po pravilima struke.

(6) Vlasnici nekretnina spajanjem na javnu vodoopskrbnu mrežu, bez posebne izjave preuzimaju obvezu da će svoje interne instalacije držati u redu i da će se pridržavati propisa sukladno Odluci.

IV. UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

Obveze korisnika

Članak 9.

(1) Smatra se da je korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje vodne usluge iz ovih uvjeta ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristiti vodne usluge.

(2) Korisnik usluge može otkazati korištenje vodne usluga zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja stana odnosno poslovnog prostora.

(3) Za slučaj promjene korisnika usluge /zbog promjene vlasništva, podzakupa, najma ili drugog razloga/ dotadašnji korisnik ostaje u statusu potrošača i obveznika plaćanja vodne usluge sve do kraja tekućeg mjeseca, odnosno obračunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio isporučitelja usluge o promjeni korisnika.

(4) Korisnik usluge i novi korisnik iz odredbe stavka 3. ovog članka dužni su o nastaloj promjeni obavijestiti isporučitelja usluge u roku od 15 dana, te solidarno odgovaraju za plaćanje vodne usluge do trenutka dostavljanja vjerodostojne dokumentacije o promjeni korisnika. Ukoliko korisnik usluge, kojeg isporučitelj usluge vodi u evidenciji potrošača, odnosno, s kojim je isporučitelj usluge sklopio ugovor o korištenju vodne usluge, pravovremeno ne dostavi Isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka 3. ovog članka ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

Članak 10.

(1) Korisnik usluge može koristiti vodne usluge isključivo za potrebe svoga domaćinstva odnosno poslovnog prostora, odnosno građevine ili nekretnine koju koristi.

(2) Korisnik usluge nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje vodoopskrbne objekte i instalacije i korištenje i obračunavanje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

(3) Korisnik usluga ili potrošač koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalnih cjelina dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja vodne usluge radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje i/ili neovlašteno korištenje komunalne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

 (4) Korisnik usluge obavezan je pravovremeno pisanim putem obavijestiti isporučitelja usluge o svim okolnostima koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba za korištenje vodne usluge.

(5) U slučaju kada je na priključku izvedenom za potrebe korisnika usluge i (ili) internim instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i (ili) ako je utvrđeno da korisnik usluge obračunava i naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja isporučitelja, isporučitelj usluge ovlašten je korisniku usluge odmah prekinuti isporuku vode, skidanjem vodomjera.

Članak 11.

(1) Korisnik usluge je dužan održavati vodovodni priključak s vodomjernim oknom i vodomjer te otklanjati sve tehničke i druge nedostatke kao i oštećenja.

(2) Korisnik usluge je dužan obavijestiti isporučitelja vodnih usluga ako uoči oštećenje vodovodnog priključka i javne vodovodne mreže. Isporučitelj usluge je dužan u što kraćem roku od obavijesti sanirati predmetno oštećenje.

(3) Korisnik usluge kao vlasnik vodomjera je dužan održati vodomjerno okno, uzimiti odnosno zaštiti vodomjer od smrzavanja i od toplinskog udara.

(4) Korisnik usluge je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom kao i priključak na mrežu odvodnje, na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja i preko nje onečišćenje i zagađivanje javne vodoopskrbne mreže.

(5) Korisnik usluge je dužan, prema Tehničkim uvjetima priključenja i zahtjevu isporučitelja usluge, o svom trošku na internoj instalaciji ugraditi uređaj za zaštitu od povratnog toka vode iz interne instalacije u javnu vodoopskrbnu mrežu, osigurati redovni pregled, servisiranje i godišnje atestiranje uređaja, te dopustiti isporučitelju usluge njegov pregled i kontrolu.

(6) Korisnik usluge je dužan omogućiti ovlaštenoj osobi javnog isporučitelja vodnih usluga pristup vodomjernom oknu i vodomjeru u svakom trenutku, ukoliko vodomjerno okno nije na javnoj površini.

(7) Korisnik usluge je dužan u svako doba dopustiti stručnim službama isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluga, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava.

(8) Korisnik usluge dužan je u svako doba dopustiti isporučitelju usluge uzimanje uzoraka vode iz internih vodoopskrbnih instalacija u svrhu kontrole kvalitete i provjere pridržavanja uvjeta iz ovih uvjeta.

(9) Korisnik usluge dužan je u svako doba dopustiti isporučitelju usluge istraživanje vodnih tokova za pitku vodu u internim instalacijama u svrhu provjere postupanja sa istima u skladu sa ovim uvjetima.

(10) U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da bi zbog nepridržavanja propisanih uvjeta moglo nastupiti onečišćenje ili zagađenje vodoopskrbnog sustava zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja internih instalacija korisnika usluge, a osobito u slučaju kada je do onečišćenja ili zagađenja već došlo, ovlašten je odmah prekinuti isporuku i anulirati priključak za toga korisnika usluga.

(11) Za sve štetne posljedice koje bi proizašle iz razloga navedenih u točki 5. ovog članka odgovoran je korisnik usluge te je dužan nadoknaditi štetu isporučitelju usluga i svim ostalim korisnicima usluga koji su pretrpjeli štetu ako okno nije na javnoj površini.

Članak 12.

(1) Redovna izmjena vodomjera vrši se na teret isporučitelja usluge.

(2) Javni isporučitelj vodne usluge nadzire pravilno održavanje vodomjera. Javni isporučitelj vodne usluge dužan je sukladno važećim propisima u zakonom utvrđenim rokovima umjeravati vodomjere na svoj trošak

(3) Korisnik usluge dužan je omogućiti isporučitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera, a sukladno odredbama naredbe o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za umjeravanje etalona. (Narodne novine 069/2001), a i Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu (Narodne novine 25/02, 4/ 03).

(4) Potrošač usluge može prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je dužan potpisati zapisnik - nalog za ugradnju i izvrštenje vodomjera. Ukoliko korisnik usluge ne prisustvuje izmjeni vodomjera, a obaviješten je o njoj, smatra se da je suglasan sa stanjem utvrđenim u zapisniku - nalogu za ugradnju odnosno izvrštenje vodomjera.

(5) Korisnik ima pravo pisanim putem zahtijevati kontrolu ispravnosti vodomjera i prije roka zakonom predviđenom za umjeravanje vodomjera. Ako se kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da je vodomjer ispravan, troškove kontrole snosi korisnik. Ako se kontrolom utvrdi da je vodomjer neispravan, troškove kontrole snosi javni isporučitelj vodne usluge, a obračun potrošnje vode utvrđuje na temelju prosječne potrošnje u istom razdoblju prethodne dvije godine, a za nove korisnike na temelju dotadašnje prosječne potrošnje.

Prava i obveze isporučitelja vodne usluge

Članak 13.

(1) Isporučitelj usluge vodoopskrbe dužan je isporučiti vodu za piće prema standardima kvalitete vode utvrđenima Zakonom o hrani te Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

(2) Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu.

(3) Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja u slučaju isporuke vode za piće koja nije u skladu s propisanim standardima, sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

(4) Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti, sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

Članak 14.

(1) Isporučitelj usluge dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala korisniku usluga uzrokovanu prekidom obavljanja usluga ili nepravilnostima u isporuci vodne usluge, osim kada se radi o opravdanim slučajevima koje isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti niti otkloniti.

(2) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnici usluga trpe zbog prekida ili obustave u opskrbi uslugama uzrokovanih lošim hidrološkim prilikama odnosno sušom ili višom silom što podrazumijeva svaki vanjski događaj koji se ni uz maksimalnu pozornost osobe nije mogao predvidjeti otkloniti nit spriječiti.

 (3) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja nastaje u vodomjernom oknu ili na internoj vodovodnoj instalaciji, te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenima na vodovodne instalacije:

-zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,

-zbog onečišćenja interne instalacije,

-promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži prouzročena putem interne instalacije korisnika usluge,

-zbog smrzavanja dijela internih instalacija ili vodomjera i spojnog i priključnog voda u vodomjernom oknu ili ormariću sekundarnog vodomjera,

-zbog kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio korisnik usluge,

-zbog utvrđivanja vodnih tokova,

-u svim drugim slučajevima nastalim zbog nepridržavanja uvjeta iz ove Odluke.

(4) Isporučitelj ne odgovara za vanjske događaje koji mogu utjecati na puknuće vodomjera kao što je smrzavanje ili toplinski udar.

(5) Štetu koja na vodovodnom priključku nastane krivnjom korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge na teret korisnika usluge.

Članak 15.

(1) Na nekretninama u vlasništvu korisnika usluga ili trećih osoba na kojima će se, ili preko kojih, odnosno uz koje će se izgraditi javna vodoopskrbna mreža određuje se pojas za njezino održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporučitelja usluge i to:

-za cjevovod do 1 300 mm od 6 m (po 3 m lijevo i desno)

-za cjevovod veći od 1 300 mm od 10 metara (po 5 m lijevo i desno).

(2) Isporučitelj usluge neće odgovarati za štetu koju vlasnik nekretnine, ili na kojoj je, odnosno preko koje ili uz koju prolazi javna vodoopskrbna mreža ako izgradi građevinu protivno odredbi stavaka 1. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju javnog vodoopskrbnog sustava su dokumenti uređenja prostora, posebni zakoni i propisi doneseni na temelju zakona, Vodoopsrkbni plan jedinice lokalne samouprave, zajednički i pojedinačni razvojni planovi i smjernice jedinica lokalne samouprave.

(2) Za potrebe izgradnje ili legalizacije građevine upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, pismeno zatraži posebne uvjeta prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji čl. 106. st. 1. podst. 7., 8. i 9. za izdavanje

-lokacijske dozvole

-građevinske dozvole ili potvrde glavne prijave

-rješenja o uvjetima građenje

-rješenja o izvedenom stanju

-rješenja o promjeni namjene i dr.

koje se izdaje na način određen tehničkim uvjetima za priključenje na vodoopskrbni sustav. U uvjetima za priključenje na vodoopskrbni sustav (pod određenim brojem) daje se mogućnost priključenja, prema tehničkom rješenju kojeg daje područni poslovođa ili voditelj tehničke službe vodovoda. Uvjeti se izdaju na temelju namjene građevine, a istima je naznačen i definiran broj samostalnih cjelina koje moraju imati odvojenu vodoinstalaciju sa zasebnim mjernim uređajem.

Članak 17.

(1) Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluga korisnicima usluge, isporučitelj omogućava davanje informacija ili predaju reklamacija o isporuci usluga na besplatnom telefonu broj tel.: 080200177 i na web stranicu isporučitelja.

V. PRIKLJUČIVANJE NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREŽU (TEHNIČKI UVJETI)

Stalni i privremeni vodoopskrbni priključak

Članak 18.

(1) Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izvodi se tako da se za svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda uvodi jedan vodomjer odnosno priključak.

(2) Priključivanje objekta na vodoopskrbni sustav se vrši prema Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu Gradova Crikvenica i Novi Vinodolski i Općine Vinodolske.

Članak 19.

(1) Vodoopskrbni priključak može biti stalni i privremeni (gradilišni i poljoprivredni).

(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak, preko kojeg se nekretnina opskrbljuje vodom dok postoji.

(3) Na gradilištima novogradnje mora se, ako je to moguće, izvesti stalni priključak. Ako zbog tehničkih razloga nije moguće izgraditi konačnu prostoriju vodomjernog okna, može se u prvoj fazi izvesti čvor i spojni vod priključka u punom profilu prema konačnoj suglasnosti isporučitelja i postaviti privremeni vodomjer za potrebe gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, u drugoj fazi, mogu se ugraditi vodomjeri prema suglasnosti, te na taj način priključak postaje stalni priključak.

(4) Izvedba privremenog priključka može se odobriti samo u iznimnim slučajevima i to:

-kada zbog tehničkih ili pravnih razloga nije moguće na novogradnji odmah izvesti niti prvu fazu konačnog priključka,

-za privremene građevine.

(5) Privremeni priključak može trajati godinu dana uz mogućnost produženja za još jednu godinu ukoliko postoji potreba odnosno do trenutka završetka građevinskih radova.

Ako je riječ o gradilištu novogradnje, dok se ne steknu uvjeti za izvedbu konačnog priključka, nakon čega se privremeni priključak mora demontirati ili preimenovati u trajni priključak sukladno st. 3. ovog članka. Troškove demontaže privremenog priključka snosi investitor ili vlasnik nekretnine u visini stvarnih troškova.

(6) Kod izvedbe privremenih priključaka treba se pridržavati svih tehničkih uvjeta za izvedbu priključaka.

(7) Montažu priključka zaključno s ventilom iza vodomjera izvodi javni isporučitelj, nakon što je vlasnik građevine ili druge nekretnine podnio pisani zahtjev sa svim predviđenim prilozima, izrađeno tehničko rješenje, te izvršio pripremne radnje (zemljani i građevinski radovi) i uplatio predujam troškova priključka.

Članak 20.

(1) Vodoopskrbni priključci moraju se izvoditi po pravilu struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode. Kod projektiranja, ugovaranja i izvedbe priključka potrebno je osobito voditi računa da je:

1. položaj vodoopskrbnog priključka u odnosu na druge komunalne instalacije, kao i dužina priključka, da održavanje priključka bude što jednostavnije i ekonomičnije;

2. izvedeno grupiranje vodomjera na zajedničkom priključku u slučajevima kada se priključuje više nekretnina, koje se nalaze jedna iza druge;

3. osigurana zaštita od povratnog toka ugradbom odgovarajućeg ZOPT-a (zaštita od povratka toka vode);

4. ugrađen sistem vodomjera koji osigurava jednostavnost očitanja vodomjera i naplate vode, u skladu s ovim uvjetima;

5. instalacija interne hidrantske i sprinkler instalacije projektirana i izvedena na način da se na minimum svede direktno uzimanje vode iz vodoopskrbne mreže.

(2) Ukoliko je parcela za koju se priključak izvodi s ulicom vezana pristupnim putom s pravom služnosti, tada vlasnik koji priključuje nekretninu s pravom služnosti mora uz ostalu dokumentaciju dostaviti i dokaz vlasništva poslužne nekretnine, te izjavu vlasnika poslužne nekretnine da dopušta izvedbu priključka, izradu vodomjernog okna i prolaz cijevi internog vodovoda preko poslužne nekretnine, koja je u njegovu vlasništvu. Tada investitor mora uz ostalu dokumentaciju priložiti i ugovor o osnivanju prava služnosti prolaza.

(3) Ukoliko priključenje traži vlasnik nekretnine koja je s ulicom po kojoj je položen vodoopskrbni cjevovod vezana pristupnim putom, a stanje je takvo da se taj put zbog položaja nekretnina ne može produživati, vodomjerno okno se može izvesti na početku pristupnog puta, uz ulicu po kojoj je položen vodoopskrbni cjevovod. Vodomjerno okno se tada dimenzionira za sve parcele koje su na taj pristupni put vezane, a nemaju riješenu vodoopskrbu parcele i u njega se smještaju svi potrebni vodomjeri, a cijevi od vodomjernog okna do parcela investitori polažu o svom trošku. Ukoliko je put javan, investitor treba od odgovarajućeg stručnog tijela Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog ili Općine Vinodolske ishoditi suglasnost za postavu vodomjernog okna i priložiti je s ostalom dokumentacijom kod predaje zahtjeva za priključak. Ukoliko je put privatan, vlasnik puta mora pismenom izjavom, ovjerenom kod javnog bilježnika, odobriti izvedbu priključka, postavu vodomjernog okna i prekop za polaganje cijevi do parcele. Ako put ima više suvlasnika, svi moraju dati navedenu pismenu izjavu. Ukoliko u izvedbi priključka ne sudjeluju svi susjedi koji su na taj put vezani, a nemaju riješenu vodoopskrbu parcele, investitor mora dostaviti suglasnost da će im, nakon namirenja razmjernog dijela troška u priključku i vodomjernom oknu, dopustiti ugradbu vodomjera.

(4) Ukoliko je put javan i s mogućnošću kasnijeg produženja, tada rješenje iz prethodne točke nije moguće, već se mora u pristupnom putu izgraditi ulični vodoopskrbni cjevovod, na koji će se priključiti nekretnine vezane na taj put.

(5) Ukoliko nekretnina ima više suvlasnika i izveden vodoopskrbni priključak s ugrađenim jednim zajedničkim vodomjerom, i jedan od njih zatraži razdvojenje i ugradbu paralelnog glavnog vodomjera na svoje ime, podnosilac zahtjeva mora dostaviti pismenu suglasnost svih ostalih suvlasnika, ovjerenu kod javnog bilježnika kojom oni dopuštaju navedeno razdvajanje. Ovo vrijedi za razdvajanje instalacije kako u obiteljskim kućama, tako i višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

(6) Zabranjeno je samovlasno spajanje na vodoopskrbnu mrežom bez znanja i odobrenja isporučitelja. Ukoliko se takvi vodoopskrbni priključci izvedu, bit će prekinuti na trošak korisnika. Isporučitelj može na isti način prekinuti priključak i obustaviti isporuku vode ako korisnik na nekretnini izvede nove interne vodovodne instalacije ili izvede rekonstrukcije i priključi ih bez pristanka isporučitelja.

(7) Svaka nekretnina mora imati jedan ili više glavnih vodomjera smještenih u vodomjerno okno odnosno u prostoriji unutar zgrade. Iznimke dopušta isporučitelj ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi.

(8) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera mora biti izvedena prema tehničkim propisima ovih uvjeta. Vlasnik je izvodi i održava o svom trošku i brine se da uvijek bude čista, uredna i pristupačna kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno očitavati i popravljati bez odgode i gubitka vremena. U toj prostoriji nije dopušteno držati nikakve druge predmete i materijal.

(9) Prostori u kojima je otežan rad oko izmjene, održavanja i čitanja vodomjera, mora vlasnik prilagoditi propisanim tipskim izvedbama najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon pismene opomene. Ako zbog stanja zatvorenog prostora prijeti opasnost zagađenja vode, mora se odmah prekinuti isporuka vode, dok se prostor ne uredi.

(10) Zabranjeno je polaganje spojnog voda na mjestima u kojima bi moglo doći do oštećenja s obzirom na trajnost ili s obzirom na higijenske zahtjeve. Takva su mjesta: sabirne zahodske jame, gnojišta, smetlišta, javna i privatna kanalizacija, tresetišta, stovarišta, nasip od drozge, kanali za grijanje i zračenje, dimnjaci, stubišta, peći i sl. Isporučitelj će u takvim slučajevima izvesti vodoopskrbni priključak tek nakon što se mjesto uredi i nedostaci uklone, odnosno nakon što se trasa vodoopskrbnog priključka promijeni.

Članak 21.

(1) Osim isporučitelj usluga iz javnih hidranata smije uzimati vodu i vatrogasna služba.

(2) Poduzeća za gradnju i održavanje cesta, održavanje čistoće u gradu, polijevanje nasada, organizacije koje grade i održavaju razne podzemne i nadzemne uređaje u cesti i uz cestu (kanalizacija, plinovodi, kabeli itd.), razna građevna poduzeća, sajmovi i sl. mogu uzimati vodu za svoje potrebe pomoću hidrantskog nastavka s vodomjerom. Za korištenje hidrantskog nastavka korisnik s isporučiteljom sklapa ugovor o korištenju hidrantskog nastavka. Uzimanje vode bez dozvole smatra se krađom. Potrošena voda plaća se po tarifi, a samo iznimno na osnovi procjene, ako se ne mjeri vodomjerom na hidrantskom nastavku.

(3) Isporučitelj ima pravo privremeno oduzeti hidrantski nastavak, koji nije registriran, ako utvrdi da se preko njega uzima voda bez dozvole isporučitelja, te ako se utvrdi nesavjesno ili neovlašteno korištenje hidrantskih nastavaka koji su registrirani, a nemaju vodomjera.

(4) Hidrantski nastavak oduzet prema stavku (3) pohranjuje se u skladištu isporučitelja, dok počinitelj ne nadoknadi učinjenu štetu.

Elementi vodoopskrbnog priključka

Članak 22.

(1) Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:

1. čvor priključka,

2. spojni vod,

3. jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom, koji su smješteni u vodomjerno okno (iznimno u prostoriji unutar zgrade)

Čvor vodoopskrbnog priključka

Članak 23.

(1) Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od uličnog vodoopskrbnog cjevovoda. Ovisno o profilu priključka, potrebnoj količini vode i uvjetima na mjestu spoja, čvor se može izvoditi bušenjem ulične cijevi pod pritiskom ili rezanjem ulične cijevi sa zatvaranjem vode. Čvor priključka mora biti izveden od materijala i na način koji dopušta što jednostavniju kasniju zamjenu u tijeku održavanja, bez dodatnog oštećenja ulične cijevi.

(2) Čvor priključka izvodi se na cijevi uličnog cjevovoda, vodeći računa o postojećim armaturama na cjevovodu. Udaljenost čvora priključka od postojećih armatura na cjevovodu (postojećih zasunskih okana, hidranata, postojećih priključaka) mora biti minimalno 1,5 m. Samo u iznimnim slučajevima i uz posebno odobrenje isporučitelja, priključak se može izvesti iz postojećeg zasunskog okna.

(3) Prirubnice čvora priključka buše se prema normi DIN 2501. Brtveni materijal svojim sastavom ne smije utjecati na kvalitetu vode. Olovne brtve su zabranjene. Na čvoru priključka bez zasunskog okna ugrađuju se vijci odgovarajućeg promjera i dužine prema profilu prirubnice. Na čvoru priključka u zasunskom oknu vijci mogu biti pocinčani. Svi fazoni potrebni za izvedbu čvora priključka moraju biti od nodularnog lijeva.

(4) Na zaporni uređaj čvora priključka bez zasunskog okna postavlja se ugradbena garnitura za zatvaranje vode u priključku. Suhozid se temelji na čvrstom tlu, a ni u kom slučaju nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na uličnu cijev, već preko nje treba napraviti most. Ukoliko je zaporni uređaj čvora navrtni ventil, škrinjica je četvrtasta, a ukoliko je zaporni uređaj zasun, škrinjica je okrugla. Ukoliko se zaporni uređaj nalazi u zasunskom oknu čvora priključka, za zatvaranje se na njega postavlja produženje punog željeza.

Spojni vod vodoopskrbnog priključka

Članak 24.

(1) Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na uličnom vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera.

(2) Spojni vod treba voditi okomito na ulični vodoopskrbni cjevovod.

(3) Od ovog pravila se može odstupiti samo iznimno, u slučajevima da se parcela nalazi u takvom položaju da okomita izvedba priključka iz tehničkih (parcela uz most, potok i sl.), ili pravnih (priključak se ne može izvesti preko susjedne parcele) razloga nije moguća. U tim slučajevima, spojni vod se izvodi na način da kut vođenja spojnog voda što manje odstupa od okomice na vodoopskrbni cjevovod, pri čemu prostoriju za vodomjer treba izvesti u pravcu spojnog voda.

(4) Tlačna cijev spojnog voda je od odgovarajućeg profila prema hidrauličkom proračunu potrebne vode. Promjeri priključaka prikazani su u tablici 1. Kod određivanja promjera spojnog voda priključka, uzima se uvijek prvi veći promjer u odnosu na traženi promjer spojnog voda prema hidrauličkom proračunu (npr. ukoliko je traženi promjer 1 65 mm, usvaja se 1 80 mm kao odabrani promjer spojnog voda priključka).

(5) Tlačna cijev spojnog voda postavlja se prema pravilima struke do odgovarajućeg profila.

(6) Dubina ukapanja spojnog voda mora biti takva da osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskom periodu, kao i prolaz ispod uličnih vodova telefona, struje i plina. Križanje s uličnom kanalizacijom, u pravilu, mora se izvoditi na način da je spojni vod iznad kanalske cijevi.

(7) Brzina vode u cijevi priključka može biti maksimalno 2 m/s, osim za potrebe protupožarne zaštite kada ta brzina može biti maksimalno 2,5 m/s.

(8) Kod prijelaza spojnog voda preko potoka, on se u pravilu treba izvesti nadzemno, uvlačenjem tlačne cijevi u zaštitnu čeličnu cijev odgovarajućeg profila i ispunom međuprostora između tlačne i zaštitne cijevi toplinskom izolacijom. Debljina toplinske izolacije mora biti minimalno 5 cm. Visinski spojni vod treba voditi iznad nivoa visoke vode potoka. Na krajevima čelične cijevi mora se izvesti betonska uporišta, a ako nekretnina ima most preko potoka, zaštitnu cijev spojnog voda, ukoliko je moguće, treba objesiti na most. Ukoliko zbog širine potoka ili drugih razloga nije moguće voditi spojni vod iznad potoka, on se može položiti ispod korita potoka. Dubina ukapanja cijevi tada mora biti minimalno 60 cm ispod dna korita. Na dijelu spojnog voda ispod korita tlačnu i zaštitnu cijev spojnog voda treba provesti kroz zaštitnu čeličnu cijev.

Vodomjerno okno

Članak 25.

(1) Glavni vodomjeri s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima u pravilu se smještaju u vodomjerno okno uz rub parcele na javnoj površini na dubini min 50 cm. U iznimnim slučajevima, ukoliko vodomjerno okno nije moguće smjestiti na vanjsku površinu, vodomjerno okno može smjestiti na privatno zemljište uz suglasnost vlasnika zemljišta.

(2) Vodomjerno okno u pravilu mora biti armirano betonsko. Zidovi moraju biti statički dimenzionirani na bočni pritisak zemlje, a ploča mora biti dimenzionirana tako da podnese opterećenje s obzirom na svoj položaj.

(3) Vodomjerna okna se ne smiju zidati od opeke ili blokova, zbog statičke neotpornosti na bočni pritisak. Ovo vrijedi i za vodomjerna okna za obiteljske kuće.

(4) Veličina vodomjernog okna određena je profilom priključka, brojem glavnih vodomjera i pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomjerno okno.

(5) Poklopac ulaza u vodomjerno okno je lijevano željezni četverokutni, veličine 520 x 370 cm s natpisom »KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.«. Na taj način se osigurava kao i pristup vodomjernom oknu. Poklopac vodomjernog okna ne smije biti postavljen na parkiralištu. Ukoliko je dužina vodomjernog okna 1,0 m ili više, potrebno je postaviti više poklopca, u dijametralno suprotnim kutovima okna.

(6) Vodomjerno okno ne smije imati fizički kontakt sa sustavom odvodnje.

(7) Javni isporučitelj ne odgovara za štete nastale poduzimanjem radni u cilju održavanja javnog vodoopskrbnog sustav, ako se ostali vlasnici podzemnih instalacija nisu pridržavali tehničkih uvjeta ili pravila struke.

Prostorija za smještaj glavnih vodomjera unutar zgrade

Članak 26.

(1) Ukoliko se ne može smjestiti na javnoj površini a na parceli nema dovoljno prostora za izvedbu odgovarajućeg vodomjernog okna za smještaj glavnih vodomjera, glavni vodomjeri se mogu smjestiti u prostoriju za smještaj vodomjera u objektu koji se priključuje.

(2) Vodomjerno okno locira se uz pročelni zid ulice iz koje se priključuje. Nije dopušteno prostoriju za smještaj glavnih vodomjera locirati dalje u dubinu zgrade, niti voditi spojni vod kroz zgradu. U iznimnim situacijama prostorija za smještaj glavnih vodomjera u zgradi može biti unutar zgrade i mora imati podnu rešetku odvodnje i pod izveden u padu prema njoj.

(3) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera u podrumu objekta mora biti namijenjena isključivo za vodomjere i u njoj ne smije biti drugih sadržaja. Prostorija mora biti zatvorena čvrstim zidovima. Nisu dopuštene rešetke od armaturnih mreža ili drvenih roštilja, kao ni montažni panoi od knauf ili sličnih ploča. Isto tako, nije dopušteno smještanje vodomjera u spremišta, garaže ili bilo kakve druge prostorije privatne namjene.

(4) Kod projektiranja vrata treba voditi računa da vrata kod otvaranja ne udaraju u postavljenu vodovodnu armaturu. Ako je moguće, najbolje je da se vrata otvaraju prema van. Ključ od vrata mora biti kod KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., predstavnika suvlasnika i korisnik o tome mora obavijestiti isporučitelja.

(5) Prolaz cijevi kroz temeljni zid rješava se ugradbom odgovarajućeg FFG (cijev sa prirubnicama) komada u temeljni zid. Pri tome osobitu pažnju treba obratiti dužini FFG komada (L), koja se određuje prema formuli: L=d+60 (cm), gdje je d ukupna debljina temeljnog zida (s hidroizolacijom i zaštitom hidroizolacije) izražena u cm.

(6) Nakon izračuna potrebne dužine, iz kataloga se kao usvojena uzima prva veća dužina FFG komada. Uz naprijed navedeno posebnu pažnju treba obratiti i na položaj rupa za vijke na prirubnici ugrađenog FFG komada. Samo takav položaj jamči da će armatura koja se montira u prostoriji za vodomjere biti postavljena pravilno.

(7) Rasvjeta prostorije je obavezna, priključni napon može biti 220 V, ali sva armatura i instalacija struje mora imati stupanj zaštite minimalno IP 56.

Priključci za obiteljske kuće

Članak 27.

(1) Vodoopskrbni priključci za obiteljske kuće izvode se prema tehničkoj normi isporučitelja.

(2) Priključak za obiteljske kuće je standardno 1 25 mm. Spojni vod priključka za obiteljske kuće.

(3) Čvor priključka za obiteljske kuće izvodi se montažom navrtnog ventila s ugradbenom garniturom i bušenjem ulične cijevi pod pritiskom, bez zatvaranja vode u uličnom cjevovodu.

(4) Položaj i izrada vodomjernog okna u svemu mora odgovarati uvjetima iz ovih uvjeta navedenih u člancima 25. i 26.

(5) U vodomjerno okno se standardno ugrađuje vodomjer 1 20 mm i Qn = 2,5 m3/h. Ukoliko na parceli postoje veći potrošači, mogu se u vodomjerno okno, umjesto navedenoga, ugraditi vodomjeri odgovarajućih dimenzija (1 25 mm ili 1 32 mm). Ispred vodomjera se ugrađuje službeni ventil bez ispusta i produžena spojnica s kolčakom, iza vodomjera ugrađuje se kratka spojnica i propusni ventil sa ispustom, te zaštitnik od povratnog toka. Ukoliko je zbog visokog tlaka u mreži potrebno ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir ventil), on se postavlja iza zaštitnika od povratnog toka. Isto vrijedi i za ostalu vodovodnu armaturu koju investitor želi ugraditi (odstranjivač kamenca i sl.). Dužinu okna u tom slučaju treba povećati za potrebu ugradbe navedene armature. Svi elementi garniture glavnog vodomjera su istog profila, ovisno o profilu glavnog vodomjera.

(6) Za brtvljenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati materijal koji je štetan po zdravlje ili koji daje vodi poseban okus ili miris.

(7) Broj glavnih vodomjera ovisi o broju obiteljskih kuća ili zasebnih dijelova koji se trebaju opskrbiti vodom, kao i hidrauličkom proračunu. Broj obiteljskih kuća ili zasebnih jedinica koji se mogu opskrbiti vodom preko ovog tipa priključka ovisi o količini potrebne vode za svaku obiteljsku kuću ili zasebnu cjelinu.

(8) Ukoliko zbog povećanih potreba obiteljske kuće za vodom (zalijevanje okoliša, bazen i sl.) navedeni tip priključka ne zadovoljava, može se izvesti priključak većeg profila, s glavnim vodomjerom dimenzioniranim prema hidrauličkom proračunu.

Priključci za višestambene, stambeno poslovne i poslovne zgrade

Članak 28.

(1) Priključci za višestambene zgrade i poslovne subjekte tzv. ogranci, izvode se prema konačnoj suglasnosti isporučitelja na glavni projekt interne vodovodne instalacije.

(2) Konačnom suglasnošću se određuje profil priključka, broj i profil glavnih vodomjera, kao i način postave vodomjera za zasebne cjeline.

(3) Čvor priključka u pravilu se izvodi bušenjem ulične cijevi pod pritiskom. U iznimnim slučajevima, ukoliko to tehnički uvjeti (položaj drugih instalacija, blizina vodomjernog okna i sl.) na mjestu izvedbe čvora ne dopuštaju, čvor priključka se može izvesti rezanjem ulične cijevi i zatvaranjem vode. Kod priključka ? 50 mm odluka o tome hoće li se spoj na ulični cjevovod izvesti bušenjem ili rezanjem ulične cijevi ovisi, pored tehničkih uvjeta na mjestu izvedbe čvora priključka, i o hidrauličkim potrebama zgrade koja se priključuje.

(4) Spojni vod se dimenzionira prema hidrauličkom proračunu i izvodi u skladu s člankom 24. ovih uvjeta. Prostorija za smještaj glavnih vodomjera projektira se i izvodi na osnovi profila priključka, te broja i profila glavnih vodomjera koji se unutra smještaju.

(5) Smještaj sekundarnih vodomjera treba zadovoljavati uvjete iz članaka 20. - 33. ovih uvjeta.

Opskrba vodom autocisternama

Članak 29.

(1) Isporučitelj usluge opskrbu vodom vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodovodnog sustava.

(2) Potrošač usluge opskrbe vodom iz autocisterne, potrošak vode do 3 m3 po članu domaćinstva mjesečno plaća prema cijeni kubičnog metra opskrbe vodom iz javnog vodovodnog sustava.

(3) Građani s prebivalištem na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske imaju pravo na besplatan prijevoz 3 m3 vode mjesečno po članu domaćinstva u tijeku 12 mjeseci kalendarske godine.

(4) Za sve količine iznad onih iz stavka 3. ovog članka plaća se prijevoz cisternom, sukladno Cjeniku isporučitelja usluge.

Uvjeti montaže vodomjera

Članak 30.

(1) Tehnički uvjeti postave vodomjera za obiteljske kuće navedeni su u odredi ove Odluke.

(2) Za mjerenje potrošnje vode u višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama s više zasebnih cjelina način mjerenja potrošnje i montaže vodomjera može se izvesti na više načina:

(3) Za postojeće zgrade može se, ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz odredbe ove odluke, osigurati mjerenje svake zasebne cjeline ugradbom internih vodomjera u zasebne cjeline.

(4) Prema Zakonu o vodama i Odluci za priključenje podnese se zahtjev za svaku pojedinu cjelinu (stan, poslovni prostor, pa i garaža ukoliko u svojem sklopu ima izljev vode), za ugradnju vodomjera i ima mogućnost zasebnog očitavanja i obračuna potrošene vode. To znači da svaki stan, poslovni prostor ili garaža u kojoj je izljevno mjesto mora imati svoj vodomjer.

(5) Isporučitelj može definirati zone sustava vodoopskrbe u kojima je ugradnja vodomjera s daljinskim očitanjem obvezna za sve kategorije potrošača.

Montaža vodomjera u starim zgradama

Članak 31.

(1) Da bi se moglo izvršiti obračun potrošnje vode za svaku zasebnu cjelinu, svaka zasebna cjelina mora ispunjavati uvjete određene općim uvjetima isporuke, te izvršiti tehničku pripremu interne instalacije, koja se može izvesti na više načina:

1. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije zasebne cjeline i dovođenje cijevi do prostorije vodomjernog okna, gdje će se ugraditi dodatni paralelni glavni vodomjer za tu zasebnu cjelinu. Vodomjer je vlasništvo Korisnika usluge. Na ovaj se način mogu rješavati manje stambene zgrade.

2. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije jedne zasebne cjeline i izvođenje cijevi u zajednički prostor, gdje će se montirati ormarići sekundarnih vodomjera i daljinski sustav očitanja. Vodomjeri ugrađeni na ovakav način vlasništvo su Investitora. Čitav postupak očitanja i fakturiranja utrošene vode obavlja isporučitelj, pri čemu su korisnici dužni o svom trošku održavati daljinski sustav. Troškove ugradbe vodomjera, ormarića i daljinskog sustava snose suvlasnici zgrade.

3. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne sekundarne vodovodne instalacije i postava sekundarnog vodomjera koji se može nalaziti unutar zasebne cjeline ili u zajedničkom prostoru. Vodomjer je vlasništvo vlasnika zasebne cjeline. Očitanje se može obavljati neposredno, preko ožičenja ili bežičnim putem. Troškove ugradbe sekundarnih vodomjera snose suvlasnici zgrade.

(2) Ukoliko se suvlasnici odluče za ugradnju sekundarnog vodomjera prema odredbama ove odluke, tada su dužni osigurati očitanje sekundarnih vodomjera u intervalima očitanja glavnog vodomjera koje obavlja isporučitelj. Isporučitelj je dužan brinuti o redovnoj izmjeni i baždarenju sekundarnih vodomjera prema Zakonu o mjeriteljstvu.

Montaža vodomjera u novim zgradama

Članak 32.

(1) Kod sistema glavnih vodomjera svi vodomjeri se nalaze na jednom mjestu - u prostoriji vodomjera na završetku spojnog voda. Gornja granica broja vodomjera u prostoriji vodomjera nije određena, te se na ovaj način može priključiti zgrada s bilo kojim brojem stanova.

(2) U prostoriju za smještaj glavnih vodomjera ugrađuju se vodomjeri za svu sanitarnu potrošnju zasebnih cjelina, internu unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu, kao i sprinkler instalaciju. Prostorija za smještaj vodomjera mora zadovoljiti uvjete iz odredbe ove odluke., ako je riječ o vodomjernom oknu sukladno čl.25, ili ako je riječ o prostoriji unutar zgrade sukladno čl.26. Vodomjeri se dimenzioniraju prema hidrauličkom proračunu pojedinog dijela instalacije.

(3) Vodomjeri manjih profila smješteni su paralelno uz vodomjer najvećeg profila. Garnitura vodomjera se sastoji od propusnog ventila bez ispusta, produžene spojnice, vodomjera, spojnice iza vodomjera i službenog ventila sa ispustom, te ZOPT-a koji može biti u vodomjernom oknu ili u zasebnoj prostoriji. Svi elementi garniture su istog profila. Ukoliko malih vodomjera ima više od tri, na odvojku za male vodomjere postavlja se zasun.

(4) Brtve spojeva su gumene s metalnim uloškom. Vijci su od odgovarajućeg promjera i dužine prema profilu prirubnice.

(5) Očitanje vodomjera po ovom sistemu može biti lokalno, ulaskom očitača u prostoriju vodomjera. U tom slučaju vodomjeri koji se ugrađuju su mehanički.

(6) Osim lokalnog očitanja, vodomjere možemo očitavati i daljinski. U tom slučaju vodomjeri koji se ugrađuju moraju imati impulsni izlaz. Svi elektronski spojevi na impulsnim vodomjerima i ostaloj opremi za daljinsko očitavanje u vodomjernim oknima moraju biti opremljeni zaštitom IP 68.

(7) Ugovorom o izvedbi vodoopskrbnog priključka, u pravilu se ugovaraju i svi glavni vodomjeri zasebnih cjelina, te se kao korisnik u dokumentaciju uvodi investitor objekta kojemu se šalju računi. Novi korisnik može zatražiti promjenu korisnika uz predočenje vlasničkog lista ili kupoprodajnog ugovora, kojim dokazuje svoje vlasništvo nad zasebnom cjelinom.

Montaža vodomjera u postojećim zgradama

Članak 33.

(1) U prostoriju za smještaj glavnih vodomjera ugrađuju se glavni vodomjeri za ukupnu potrošnju vode.

(2) Vodomjeri se dimenzioniraju prema hidrauličkom proračunu.

(3) Ukoliko je profil glavnog vodomjera sanitarne potrošnje prema hidrauličkom proračunu veći od 1 32 mm, potrebno je osigurati točno mjerenje malih protoka ugradnjom WPV (kombiniranog) vodomjera. (5) Kod vodomjera 1 50 mm prirubnički spoj i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zasun, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zasun. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka. Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera ovisi o profilu vodomjera.

(6) Brtve spojeva su gumene s metalnim uloškom. Vijci su od odgovarajućeg promjera i dužine prema profilu prirubnice.

 (7) Sekundarni vodomjeri mogu se nalaziti iza glavnog vodomjera u vodomjernom oknu, u prostoriji za vodomjere u podrumu zgrade, ili u vodomjernim ormarićima unutar zgrade.

(8) Sekundarni vodomjeri se obavezno ugrađuju u vodomjernom oknu iza glavnog vodomjera.

(9) Ormarići moraju biti spojeni na uzemljenje zgrade. U tu svrhu ormarić se na uzemljenje spaja vijkom M 8 sa zvjezdastim podloškama. Posebno treba obratiti pažnju na spoj vrata ormarića na uzemljenje.

(10) Tipske vodomjerne ormariće nabavlja i postavlja investitor prema uvjetima isporučitelja.

(11) U tipske vodomjerne ormariće smješta se 1 - 4 vodomjera (u IZO ormariće 1 - 2 vodomjera), pripadajući službeni ventili bez ispusta prije vodomjera, službeni ventili s ispustom poslije vodomjera, spojišta vodomjera i daljinsko očitanje moduli za očitanje. Isporučitelj ormarića ormarić isporučuje s ugrađenim svom vodovodnom armaturom i fitinzima, tako da na gradilištu montažu i demontažu vodovodnog dijela instalacije u vodomjernom ormariću obavljaju samo djelatnici isporučitelja, a izvoditelj interne vodovodne instalacije se spaja na priključke na vanjskoj strani ormarića.

(12) Veličina ormarića u koji se smješta upravljačka jedinica ovisi o izvoditelju instalacije o daljinskom sustavu očitanja. Materijal je plastificirani lim ili PVC. Na vratima ormarića jedinice za očitanje nema prozorčića, već je reljefno ili na drugi način utisnut natpis KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Ormarić jedinice za očitanje nabavlja i postavlja investitor. Sve metalne dijelove ormarića treba spojiti na uzemljenje zgrade. Vijak za uzemljenje mora imati zvjezdaste podloške. Kao ni kod vodomjernog ormarića, ni kod ormarića upravljačke jedinice boja nije zadana, već ovisi o boji interijera. Svojim reljefom natpis KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. pokazuje svrhu ormarića, bez obzira na boju.

(13) Prije tehničkog pregleda treba provjeriti pozicije svih vodomjera zgrade, mora biti potpisan ugovor o ugradbi sekundarnih vodomjera i obavljena uplata od strane investitora. Tek nakon navedenih predradnji moći će se izdati potvrda o ispravnosti izvedenog vodoopskrbnog priključka i predstavnik isporučitelja na tehničkom pregledu će moći dati suglasnost za izdavanje uporabne dozvole.

Uvjeti korištenja i održavanje vodoopskrbnog priključka

Članak 34.

(1) Nakon izvedbe vodoopskrbnog priključka i ugradbe vodomjera na vodomjernom oknu odnosno u prostorijama za smještaj vodomjera, investitor - vlasnik postaje potrošač u sustavu vodoopskrbe isporučitelja.

(2) Vlasnik se mora brinuti, da se interna vodovodna instalacija zaštiti od oštećenja i kvarova i da bude uvijek ispravna, kako bi trajno mogla služiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno poduzeti mjere, da vodomjer u prostoru za smještaj vodomjera, kao i instalaciju na njegovoj nekretnini zaštiti od smrzavanja i toplinskog udara.

(3) U postojećim zgradama, ako je zbog požara morao biti otvoren zaporni uređaj na obilaznom vodu, to treba dojaviti isporučitelju u roku od 24 sata. Isporučitelj će po dojavi obaviti kontrolu zatvorenosti zapornog uređaja na obilaznom vodu i njegovo plombiranje.

Potrošnja vode

Članak 35.

(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom. Sistem i veličinu vodomjera određuje isporučitelj vodne suluge potpisivanjem ugovora preuzima pravo i obvezu dobave, ugradnje i izmjene, popravka i održavanja glavnih i sekundarnih vodomjera.

(2) Potrošnja vode na javnim površinama, ako se ne mjeri vodomjerom, (polijevanje i pranje ulica, polijevanje parkova i sl.) obračunava se na način utvrđen ugovorom između isporučitelja i potrošača. Za gradilišta voda se obračunava po stvarnom potrošku.

(3) Vodomjere u pravilu očitavaju radnici - očitači isporučitelja, a u iznimnim situacijama očitaju potrošači - korisnici. Stanje brojila na vodomjeru čita se po rasporedu koji određuje isporučitelj, a može se čitati u svako vrijeme. Potrošač je obvezan očitaču omogućiti čitanje vodomjera, ukoliko vodomjerno okno nije na javnoj površini.

Štednja vode

Članak 36.

(1) Kod većih nestašica vode zbog duže suše ili drugih razloga isporučitelj može poduzeti tehničke mjere za ograničenje potroška sukladno zakonu i važećim propisima. U takvim slučajevima opskrba vodom obavlja se u skladu s odlukama nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave.

Zaštitne mjere

Članak 37.

(1) Zabranjeno je izvođenje odvojaka na spojnom vodu ispred glavnog vodomjera. Iznimno isporučitelj može dopustiti odnosno uvjetovati izvedbu takvog odvojka zbog spajanja susjedne nekretnine ili razdvajanja instalacije priključene nekretnine. Odvojak izvodi isporučitelj na isti način i uz iste uvjete kao i vodoopskrbni priključak.

(2) Jedino isporučitelj ima pravo otvaranja i zatvaranja uličnih zapornih uređaja na čvoru priključka i zapornih uređaja ispred glavnih vodomjera.

(3) Vlasnik može zbog popravka na internoj vodovodnoj instalaciji zatvoriti zaporni uređaj iza glavnog vodomjera. Kod kvara na glavnom vodomjeru ili na zapornom uređaju iza vodomjera ili ako tog uređaja nema, vlasnik može iznimno, da se spriječe eventualne štete, zatvoriti zaporni uređaj ispred vodomjera. U iznimnom slučaju mora se obavijestiti isporučitelja najkasnije u roku od 24 sata.

(4) Kod rekonstrukcija interne vodovodne instalacije, koja u svom sastavu ima internu hidrantsku mrežu, treba je izvesti na način da se ukine obilazni vod, odnosno mora se formirati vod interne hidrantske mreže koji će u prostoriji vodomjera imati svoj glavni vodomjer.

(5) Zbog kontrole vodovodne instalacije predstavnici isporučitelja imaju pravo pristupa na sve dijelove nekretnina u kojima se nalazi vodovodna instalacija, koja se opskrbljuje iz javne vodoopskrbne mreže. Na nekretninama koje se opskrbljuju vodom iz javne vodoopskrbne mreže i iz zasebnog vodovoda odvojenim internim instalacijama imaju pravo pristupa i u sve one dijelove nekretnina gdje se nalaze vodoopskrbni uređaji zasebnog vodovoda i interna vodovodna instalacija, da bi mogli provjeriti eventualnu nepropusnu vezu između javnog i zasebnog vodoopskrbnog sistema.

(6) Predstavnici isporučitelja smiju obavljati takve preglede samo u prisutnosti vlasnika nekretnine ili njihovih ovlaštenih predstavnika.

Održavanje vodoopskrbnog priključka

Članak 38.

(1) Za izvođenje popravaka i izmjenu vodomjera i promjena na vodoopskrbnom priključku nije potrebna suglasnost vlasnika. Ako popravak ne trpi odlaganja, vlasnika se može obavijestiti naknadno.

(2) Svaki kvar i štetu na vodoopskrbnom priključku i vodomjeru mora vlasnik odmah prijaviti isporučitelju, a on je dužan nedostatke što prije otkloniti. Oštećenja i smetnje na vodoopskrbnom priključku, koje nastanu krivnjom ili nepažnjom vlasnika ili korisnika unutarnje instalacije, popravljaju se o trošku vlasnika nekretnine bez odgode.

(3) Isporučitelj održava vodoopskrbni priključak o svom trošku od čvora do glavnog vodomjera.

(4) Kod izmjene javnog cjevovoda ili inače, kad se pokaže potreba, isporučitelj obnavlja i izmjenjuje čitav priključak ili dio priključka, o svom trošku.

(5) Izmjena vodoopskrbnog priključka na zahtjev potrošača radi povećanja profila, kao i premještaj postojećeg vodoopskrbnog priključka na zahtjev potrošača, obavlja se na trošak potrošača.

(6) Preinaka položaja glavnog vodomjera, koja se izvodi na zahtjev korisnika mora biti izvedena prema propisima ovih uvjeta. Troškovi izvođenja radova isplatit će se prema stvarnim troškovima.

(7) Preinake vodovodnih uređaja radi rekonstrukcije javno-prometnih površina (podizanje vodomjernog okna, premještaj hidranata i dr.) obavlja isporučitelj na teret investitora tih zahvata.

Uređaji za povećanje tlaka

Članak 39.

(1) Uređaji za povećanje tlaka (tzv. hidroforski uređaji) projektiraju se u unutarnjim vodovodnim instalacijama gdje tlak u javnoj vodovodnoj mreži nije dovoljan za osiguranje uredne vodoopskrbe. Ovi uvjeti vrijede od datuma stupanja na snagu ove Odluke. Na zahtjev investitora odnosno korisnika može se dati tlak manji od 2.5. bari i ista se uređuje Ugovorom o priključenju.

(2) Uređajem za povećanje tlaka opremljen je viši dio građevine, koja direktnom opskrbom iz mreže nema dovoljno tlaka. Kod vrlo visokih zgrada ovakvih stupnjeva opskrbe može biti nekoliko.

(3) Obavezno treba razdvojiti uređaje za povećanje tlaka za sanitarnu instalaciju, hidrantsku mrežu i sprinkler instalaciju.

(4) Radovi u t. 1.-3. ovog članka idu na trošak korisnika.

Unutarnje instalacije za gašenje požara

Članak 40.

(1) Objekt se od požara štiti hidrantima na javnom cjevovodu, a ako to nije dovoljno, na parceli treba izgraditi unutarnju hidrantsku mrežu koja može biti vanjska i unutrašnja.

(2) Svaki višestambeni objekt mora imati osiguranu zaštitu od požara s najmanje dva vanjska hidranta. Udaljenost od vanjskog hidranta do najbliže točke objekta ne smije biti manja od 5 m, niti veća od 80 m.

(3) Ukoliko navedeni uvjet nije osiguran (veličina parcele i sl.), mora se izvesti unutarnja vanjska hidrantska mreža na samoj parceli i postaviti potreban broj vanjskih hidranata da se zadovolji navedeni uvjet.

(4) Ukoliko objekt ima četiri ili više nadzemnih etaža do kojih je osiguran pristup vatrogasnih vozila, mora se izvesti unutrašnja hidrantska mreža. Pristup vatrogasnih vozila treba osigurati do svake zasebne cjeline.

(5) Ako nastaje šteta na internoj instalaciji odnosno na vodomjeru odgovora Isporučitelj usluge u slučaju hidrauličnog udara ili uzrokovanjem radovima na javnoj vodoopskrbnoj mreži.

(6) Instalacija interne hidrantske mreže za stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade mora se izvesti prema važećim propisima.

Izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu i uvjeta o građenju

Članak 41.

(1) Vlasnik ili njegov opunomoćenik dužan je prije razrade projekta interne instalacije pismeno zatražiti od isporučitelja izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu.

(2) Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu, vlasnik ili njegov opunomoćenik trebaju priložiti idejno rješenje.

(3) Idejno rješenje sadrži:

1. tehnički opis,

2. položajni nacrt s označenom lokacijom zgrade, te okolnim zemljištem u mjerilu 1:1.000,

3. kopiju katastarskog plana,

4. za stambeno-poslovne i poslovne zgrade i opis tehnološkog procesa,

5. zahtjev o potrebnim količinama sanitarne vode i, ako je potrebno, vode za hidrantsku mrežu i sprinkler uređaj,

6. i drugo, prema posebnim propisima isporučitelja.

VII. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 42.

Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje isporučitelj vodne usluge, uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave.Cijena vodne usluge ne može biti niža od one određene Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (postupak donošenja cijene propisan je Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva).

Članak 43

(1) Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava: vrstu vodne usluge, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Članak 44.

(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vode mjeri se mjerilima na obračunskom mjernom mjestu koje je na mjestu preuzimanja ili mjestu isporuke pitke vode, u metrima kubnim.

(2) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čini mjerilo određeno suglasnošću isporučitelja usluge.

(3) Mjerila iz stavka 2. ovoga članka su:

-vodomjeri.

 (4) Isporučitelj usluga za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke značajke mjerila i mjesto i način ugradnje, a sve u skladu s tehničkim uvjetima iz ove Odredbe.

(5) Mjerila kod priključenja korisnika usluga na vodoopskrbnu mrežu moraju imati valjan ovjerni žig, odnosno, valjanu ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva.

(6) Kod prvog priključenja isporučitelj usluge i korisnik usluge svojim potpisom na odgovarajućem ugovoru potvrđuju osnovne podatke (osnovni podaci budućeg potrošača- korisnika), sukladno uvjetima koji proizlaze iz ugovora o priključenju.

Članak 45.

Mjerna oprema treba biti smještena na vidljivo mjesto s izravnim pristupom ovlaštene osobe isporučitelja usluge, a na način da omogućuje očitavanje svih brojčanih, odnosno mjernih vrijednosti.

Uvjeti za smještaj mjerne opreme za svako obračunsko mjerno mjesto utvrđuju se u skladu s tehničkim uvjetima iz ovih uvjeta.

Članak 46.

Korisnik usluge dužan je bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti isporučitelja usluga.

Isporučitelj usluge dužan je utvrditi neispravnost odmah nakon dojave i otkloniti je u najkraćem mogućem roku.

VIII. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA KOMUNALNE USLUGE

Članak 47.

(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom, a cijena usluge obračunava se prema očitanoj potrošnji metara kubnih i to u pravilo jednomjesečno, ovisno o kategoriji korisnika usluga, odnosno potrošnje.

(2) Isporučitelj usluge samostalno utvrđuje dinamiku očitanja za svaku kategoriju potrošnje, odnosno korisnika usluga.

(3) Korisnici usluga, odnosno potrošači plaćaju preuzetu, odnosno potrošenu količinu pitke vode iz vodoopskrbnog sustava prema važećem Cjeniku, a sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

(4) U slučaju izmjena cijene komunalne usluge isporučitelj usluge će preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi uobičajeni način o tome obavijestiti korisnike usluga.

(5) Potrošači koji u sklopu svog internog vodoopskrbnog sistema imaju povremene velike potrošače - bazen ili nešto slično, dužni su o povećanoj potrošnji - punjenju bazena obavijestiti isporučitelja najmanje 24 sata prije nastanka potrošnje.

Članak 48.

(1) Stanje brojila na vodomjeru očitava ovlaštena osoba isporučitelja usluge uz predočenje službene iskaznice koja je dužna na zahtjev korisnika usluge omogućiti provjeru identiteta.

(2) Stanje brojila na vodomjeru kategorije domaćinstva očitava ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka u razdoblju 8-20 sati. Te je dužna vratiti zaštitu vodomjera u prvobitno stanje.

Članak 49.

(1) U stambenim zgradama gdje se nalazi prostor za obavljanje poslovne djelatnosti a nisu ugrađeni sekundarni vodomjeri, korisnici usluge su ovlašteni sporazumjeti se o udjelima u plaćanju usluge. Ukoliko se korisnici usluge ne mogu sporazumjeti o udjelima u plaćanju usluge ili jedan od korisnika usluge obavijesti isporučitelja da otkazuje postignuti sporazum, isporučitelj usluge ovlašten je odrediti udjele u plaćanju usluge.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati osim udjela u potrošnji i ime i prezime odnosno nazive korisnika usluge, adresu odnosno sjedište te broj računa. Dostavlja se isporučitelju u pisanom obliku i mora biti ovjeren potpisima i pečatima (za pravne osobe odnosno obrtnike) svih stranaka u sporazumu.

(3) Isporučena voda za svaki stan i poslovni prostor u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane nakon 1. siječnja 2000. godine obračunava se na način da se u njih ugrađuje glavni vodomjer koji mjeri isporučenu vodu cijeloj zgradi, a potrošnju u svakom zasebnom prostoru mjeri sekundarni vodomjer. Račun za tako isporučenu vodu sastoji se od dvaju dijelova s time da se prvi dio računa odnosi na vodu isporučenu sekundarnim vodomjerom dok se drugi dio računa odnosi na obračun zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika očitanja glavnog vodomjera i zbroja očitanja svih sekundarnih vodomjera i plaćaju je svi potrošači proporcionalno prema vlasničkom udjelu u stambenoj zgradi.

(4) U slučaju da u zgradi postoji zajednička potrošnja s vlastitim glavnim vodomjerom, vlasnici zgrade dužni su sporazumom odrediti jednoga ili najviše dvojicu suvlasnika na koje će biti naslovljeni računi za zajedničku potrošnju, te koji će biti odgovorni za plaćanje računa. Ukoliko se takav sporazum ne postigne ili ne dostavi isporučitelju, isporučitelj je ovlašten raspodijeliti zajedničku potrošnju na sve suvlasnike na temelju vlastite procjene.

Članak 50.

(1) Ukoliko se zbroj stanja očitanih sekundarnih vodomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na način da se ona raspodijeli na sve korisnike prema njihovom vlasničkom udjelu (stambena jedinica) i pribroji stanju očitanog sekundarnog vodomjera.

(2) Sekundarni vodomjeri su vlasništvo korisnika usluga koji su dužni omogućiti isporučitelju usluge redovno održavanje istih. Ukoliko isporučitelj ustanovi da sekundarni vodomjer nije, sukladno važećim zakonskim propisima, redovito održavan i baždaren zadržava pravo naplate utrošene vode prema procjeni.

(3) Isporučitelj usluge određuje način i uvjete za realizaciju odredaba iz stavaka (1) i (2) ovog članka, a svi međusobni odnosi iz ovog članka uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 51.

(1) U stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. siječnja 2000. godine, a u kojima svi korisnici usluga imaju ugrađene sekundarne vodomjere do kojih isporučitelju usluge nije omogućen nesmetan pristup (u stanu, zaključanom prostoru i sl.) potrošnja se obračunava na način da predstavnik suvlasnika ili druga ovlaštena osoba na dan koji odredi isporučitelj usluge očita sve sekundarni vodomjere i dojavi isporučitelju usluge njihovu potrošnju, pisanim putem, do određenog dana u tekućem mjesecu.

(2) U poslovnim prostorima, izgrađenim u stambenim zgradama iz stavka 1. ovog članka, moguć je obračun potrošnje usluga na temelju očitanja sekundarnih vodomjera isključivo ukoliko većina vlasnika zasebnih cjelina imaju ugrađene sekundarne vodomjere.

(3) Isporučitelj usluge očitava stanje glavnog vodomjera i tako očitano stanje uspoređuje sa zbrojem potrošnje svih očitanih sekundarnih vodomjera.

(4) Ukoliko se zbroj stanja (potrošnji) očitanih sekundarnih vodomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na način da se ona raspodijeli na sve korisnike prema njihovom vlasničkom udjelu i pribroji stanju očitanoga sekundarnog vodomjera.

Članak 52.

(1) Vlasnici zasebnih cjelina, u slučajevima opisanim u odredbama ovih uvjeta, međusobno sklapaju ugovor kojim uređuju odnose vezane uz ugradnju sekundarnih vodomjera u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito s obzirom na:

-određivanje fizičke ili pravne osobe određene za očitavanje i dostavljanje podataka isporučitelju usluge.

(2) Zaključene međuvlasničke ugovore ovjerene i potpisane od strane vlasnika zasebnih cjelina, predstavnik suvlasnika ili druga ovlaštena osoba dužna je dostaviti isporučitelju usluge.

Članak 53.

(1) Korisnik usluge je dužan omogućiti isporučitelju usluge da utvrdi točnu količinu pružene usluge u svakom trenutku kada to isporučitelj zatraži.

(2) Ako korisnik usluge ne omogući ili isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu pružene usluge, isporučitelj usluge ovlašten je ispostaviti račun za uslugu na temelju vlastite procjene.

(3) Isporučitelj usluge ovlašten je postupati na način propisan odredbom stavka 2. ovog članka za sve vrijeme dok mu ne bude omogućeno utvrditi količinu pružene usluge.

(4) Isporučitelj usluge osobito je ovlašten utvrditi količinu pružene usluge vlastitom procjenom u ovim slučajevima:

-kada isporučitelj usluge utvrdi da su plombe na vodomjeru oštećene,

-kada je vodomjer neispravan (ne mjeri protok vode, poparen, smrznut),

-kada je vodomjer nedostupan isporučitelju,

-kada očitavanje vodomjera nije moguće zbog vremenskih uvjeta,

-za slučaj gašenja požara,

-po potrebi isporučitelja,

-na kraju poslovne godine.

Članak 54.

(1) Iznimno od odredaba ove Odluke isporučitelj usluge ovlašten je s korisnicima usluge ugovorom utvrditi način pružanja, obračuna i plaćanja usluge.

IX. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGE

Članak 55.

(1) Korisnik usluge plaća uslugu na temelju računa koji se ispostavljaju u pravilu jednomjesečno, a prema količini pružene usluge, važećoj cijeni i načinu obračuna za pojedinu kategoriju potrošača.

(2) Isporučitelj usluge omogućava korisniku usluge korištenje usluge opskrbe pitkom vodom bez plaćanja potroška u slučaju gašenja požara vodom iz interne vodovodne instalacije, odnosno hidrantske mreže korisnika usluge, ako takvu potrošnju dojavi u roku od 30 dana od dana izbijanja požara.

(3) U slučaju iz odredbe ove Odluke obračun potrošnje vode za mjesec u kojemu se požar dogodio izvršit će se temeljem procjene stanja potrošnje toga korisnika kroz tri mjeseca koja su prethodila požaru ili usporedbu sa istim razdobljem prethodnih godina.

Članak 56.

(1) Korisnik usluge je dužan platiti uslugu u roku od 15 dana od datuma računa, a najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu.

(2) Ukoliko korisnik usluge ne plati račun za pruženu uslugu, dostavit će mu se opomena kojom će korisnik usluge biti upozoren na mogućnost da mu se zbog neplaćanja računa obustavi pružanje usluge.

(3) Ukoliko korisnik usluge ne plati u cijelosti račun za pruženu uslugu nakon što je opomenut i upozoren na način određen stavkom 2. ovog članka, isporučitelj usluge je ovlašten bez ponovne prethodne opomene obustaviti pružanje usluge sukladno čl. 212. Zakona o vodama.

(4) Ukoliko korisnik ne plati račun u roku od 15 dana, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate s važećim zakonskim propisima, odnosno do dana dospijeća na računu.

Članak 57.

(1) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavljeni račun koji ne odgađa rok naplate računa.

(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka računa.

(3) Isporučitelj usluge dužan je u roku od 30 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor na njega.

(4) Ako je isporučitelj vodne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 58.

(1) Isporučitelj usluge je ovlašten pokrenuti ovršni postupak ako korisnik usluge ne plati 15 dana nakon pisane opomene.

(2) Prije pokretanja Ovršnog postupka isporučitelj usluge obavijestit će korisnika usluge pisanim putem.

(3) U slučaju skidanja vodomjera radi neplaćanja duga, a korisnik-potrošač ne podmiri dug u roku od godinu dana, fizički će se brisati iz evidencije potrošača i anulirati priključak. Isporučitelj vodnih usluga korisnika-potrošača obavijestit će pismenim putem.

Članak 59.

(1) Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe utvrđuje se Odlukom o cijeni vodnih usluga - Cjenik.

(2) Cijena vodne usluge za socijalno ugrožene građane utvrđuje se Odlukom o cijeni vodnih usluga.

(3) Cijena m3 javne vodoopskrbe autocisternama utvrđuje se Odlukom o cijeni vodnih usluga.

Članak 60

(1) Socijalno ugroženi građani plaćanu 2 m3 vode po članu kućanstva mjesečno u iznosu od 60% od utvrđene osnovan cijene javne vodoopskrbe.

(2) Jedinice lokalne samouprave dostavljaju isporučitelju vodne usluge opis socijalno ugroženih građana i popis kućanstva čiji nositelj ima prebivalište na području jedinica lokalne samouprave.

X. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 61.

(1) Pod neovlaštenim/ilegalnim/korištenjem komunalne usluge podrazumijevaju se slučajevi kada:

-se fizička ili pravna osoba samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe;

-korisnik usluge daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje;

-potrošač, odnosno korisnik usluga troši vodu na način da cijenu za isporučenu uslugu plaća trećoj osobi, a ne isporučitelju usluge;

-korisnik usluge opskrbe pitkom vodom koristi komunalnu uslugu bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad;

-kada korisnik usluge vodoopskrbe pitkom vodom troši vodu preko mjerila ili mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena interna plomba sa natpisom »VŽ« (interna plomba sa natpisom »VŽ« se stavlja na spojište vodomjera da ne može doći do okretanja istog);

-ako potrošač ne podmiri račun za komunalnu uslugu u roku od 8 dana od dostave opomene za neplaćanje iste;

-ako potrošač odbije primitak računa ili uplatnicu za obračunatu uslugu;

-ako potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomene;

-ako potrošač u cijelosti nije podmirio svoje obveze prema isporučitelju komunalne usluge prilikom priključivanja objekta na javni vodovodni sustav;

-kod otkaza potrošnje vode;

-kod popravka, smetnji i kvarova na instalacijama potrošača ili javnim vodovodnim uređajima;

-u drugim slučajevima kada se korisnik komunalne usluge ne pridržava odredaba o uvjetima korištenja komunalne usluge iz ovog Pravilnika.

(2) Neovlašteni korisnici komunalnih usluga evidentirani na način iz prethodne točke ovog članka evidencijom ne stječu svojstvo potrošača ni korisnika usluge definiranog u članku 3. ove Odluke.

Članak 62.

(1) Za neovlašteno korištenje komunalne usluge (ilegalna potrošnja) iz prethodnog članka ove Odluke isporučitelj usluge ima pravo i dužnost korisniku naplatiti naknadu štete za stjecanje bez osnove i ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem komunalne usluge.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz prethodnog članka. ovih uvjeta isporučitelj komunalne usluge ima pravo obustaviti isporuku komunalne usluge bez prethodne obavijesti.

(3) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja komunalne usluge opskrbe pitkom vodom isporučitelj usluge može primijeniti mjeru obustave isporuke pitke vode.

(4) Isporučitelj komunalne usluge za obustavu isporuke iz ovog članka ne odgovara za eventualnu štetu neovlaštenom korisniku usluge.

Članak 63.

(1) Isporučitelj komunalne usluge na dan utvrđenja štete ima pravo na naknadu štete u paušalnom iznosu od 200 m3 godišnje vode od potrošača ili vlasnika nekretnine u slučaju:

-kad se bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge priključi na javnu vodovodnu mrežu;

-kad koristi vodu iz javne vodovodne mreže, javnog hidranta ili drugih uređaja javne mreže, bez suglasnosti isporučitelja;

-kad ošteti plombu na vodomjeru, ventilu ili spojnici.

(2) Isporučitelj komunalne usluge na dan utvrđenja štete ima pravo otpisati dio duga u slučaju ako je šteta nastala krivicom Isporučitelja.

(3) Cijena naknade štete u paušalnom iznosu ovisno o tipu potrošača (kućanstvo ili privreda) utvrđuje se sukladno odluci o osnovnoj cijeni vodnih usluga.

(4) U slučaju isteka vode radi kvara u internoj instalaciji Povjerenstvo o rješavanju reklamacija može predložiti otpis dio duga uz uvjet da je potrošač redovni platiša.

(5) Procjena stvarne štete izvršit će se od strane ovlaštene osobe, a na teret korisnika usluge.

XI. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE

Članak 64.

(1) Isporučitelj komunalne usluge može korisnicima privremeno obustaviti isporuku radi sljedećih planiranih radova:

-pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;

-redovno ili izvanredno održavanje;

-remont postrojenja;

-priključenja novih korisnika;

-dogradnje ili rekonstrukcije mreže javne vodoopskrbe;

-ako korisnik dopusti drugoj osobi spajanje preko njegove nekretnine i njegovog vodovodnog priključka bez odobrenja javnog isporučitelja vodne usluge

(2) U slučaju obustave usluge iz prethodnog stavka isporučitelj usluge je obvezan obavijestiti korisnika usluge.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Na korisnike koji su zahtjev za priključenje predali do dana stupanja na snagu ove Odluke, primjenjivat će se odredbe propisa koji su bili na snazi u vrijeme predaje zahtjeva za priključenje.

Članak 66.

Sve usluge isporučitelja koje su utvrđene ovom Odlukom, a koje nisu sadržane u cijeni priključenja i korištenja komunalnih usluga nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge kojeg donosi isporučitelj.

Članak 67.

Nadzor nad primjenom ove odluke provodi se u skladu s važećim propisima.

Članak 68.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka je trajna, te za ponovno priključenje korisnik komunalne usluge - potrošač i isporučitelj komunalne usluge sklapaju novi ugovor o priključivanju objekta. Danom odjave vodovodnog priključka korisnik- potrošač briše se iz evidencije korisnika - potrošača, te istome prestaje obračun naknade za održavanje sustava. Za ponovno priključivanje na javni vodovodni sustav korisnik usluge je obvezan podmiriti stvarne troškove priključivanja objekta na javni vodovodni sustav.

Članak 69

(1) Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom koji nisu uređeni Ugovorom i općim uvjetima ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe važećih propisa.

Članak 70.

(1) Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

(2) Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči isporučitelja usluge i na web stranici www.vodovod-zrnovnica.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o opskrbi pitkom vodom od 2001.

Članak 72.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Novi Vinodolski, 9. kolovoza 2012.

Direktor Društva
Igor Uremović, dipl. ing.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=60003&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr