SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
OPĆINA LOKVE

21.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 -Zakona o vodama i 49/11) i članka 4. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti (»Službene novine PGŽ« broj 14/06) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici od 10. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete (redovitog i interventnog)
na području Općine Lokve

Članak 1.

Na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu od 27. svibnja 2012. godine za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete (redovitog i interventnog) na području Općine Lokve, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se tvrtka »R.A.N.-60« d.o.o. iz Lokava, R. Strohala 114, OIB: 47463544026.

Članak 2.

Pravo obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Lokve povjerava se tvrtki »R.A.N.-60« d.o.o. iz Lokava, R.Strohala 114., OIB: 47463544026, za razdoblje od četiri (4) godine od 2012. do 2016. godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Lokve za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete (redovitog i interventnog) na području Općine Lokve za razdoblje 2012. - 2016. godina čiji će sastavni dio biti troškovnik - cjenik usluga dostavljen uz ponudu od 11. 6. 2012. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Općinski načelnik Općine Lokve dana 22. svibnja 2012. godine donio je odluku o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine Lokve iz razloga što je dosadašnjem ovlašteniku istekao Ugovor.

Navedeni natječaj objavljen je u Novom listu od 27. svibnja 2012. godine.

Po provedenom natječaju zaprimljene su ukupno tri (3) ponude i to tvrtke: »INFOPAL« d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, »R.A.N.-60« d.o.o. iz Lokava i Elektroinstalaterski obrt »ŠPORČIĆ« iz Brod Moravica.

Sukladno uvjetima iz natječaja dana 15. lipnja 2012. godine održano je otvaranje ponuda.

Pregledom i ocjenom ponuda, kao i sve prateće dokumentacije koja je tražena prema uvjetima iz natječajne dokumentacije, radno tijelo-povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja utvrdilo je da su sve ponude ispravne, odnosno da su sve ponude udovoljile uvjetima iz natječaja, te da je najpovoljniji ponuđač tvrtka »R.A.N.-60« d.o.o. iz Lokava, čija je ponuda bila ponuda s najnižom cijenom sukladno kriterijima iz natječajne dokumentacije.

Temeljem naprijed navedenom i prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja, Općinski načelnik Općine Lokve predložio je Općinskom vijeću Općine Lokve da donese predloženu Odluku kako je to navedeno u točkama 1., 2. i 4. izreke Odluke.

Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 10. kolovoza 2012. godine, sukladno izvedenom dokaznom postupku i nakon provedene rasprave donijelo je Odluku o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete (redovito i interventno) na području Općine Lokve za četvorogodišnje razdoblje, kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno odredbama članka 17. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakona o vodama i 49/11) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

Klasa: 363-02/12-01/01

Ur. broj: 2112-02/4-12-5

Lokve, 10. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Ivica Gržanić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51316&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr