SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

40.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo (UPU 141, K10) (u daljnjem tekstu: Plan), a osnov njegova donošenja je Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06, 23/10 i 36/10).

Plan se izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N. N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N. N. 106/98, 39/04, 45/04 - Ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Plana je Grad Novi Vinodolski-Upravni odjel za urbanizam i razvoj, a odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je gradonačelnik i pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

Na području uvale Žrnovnica nalazi se izvorište vode i za iskorištavanje vode u mjesecu studenom 2010. godine izrađen je Tehnološki projekt punionice izvorske vode.

Za izgradnju punionice vode Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski propisana je obveza izrade ovog Plana.

Planom će se na lokaciji Porto Teplo odrediti uvjeti za izgradnju punionice vode (pogona za crpljenje i preradu vode) s ostalim neophodnim građevinama za pogon i održavanje.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana je područje dijela Porto Teplo u površini oko 2 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana je prostor koji se nalazi u blizini uvale Žrnovnica odnosno izvorišta Žrnovnica i u blizini mora. Radi se o neuređenom dijelu zemljišta s neizgrađenom komunalnom infrastrukturom.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta u obuhvatu Plana su prirodnu izvorsku vodu koristiti za punjenje u boce i stavljati na tržište Republike Hrvatske, Europske unije i ostalih zemalja.

Prilikom stavljanja vode na tržište kontrola kakvoće mora u cijelosti odgovarati odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (N. N. 95/ 11).

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Projekt izrade punionice vode izrađen od IN AQUA d.o.o., Franečići 26/2, Buzet, iz mjeseca studenog 2010. godine.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 20 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH KATASTARKO-TOPOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 8.

Plana će se izraditi na kartografskom prikazu u mjerilu 1:1000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski,

- HEP Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka, VGI za mali sliv u sustavu VGO Rijeka »Kvarnersko primorje i otoci«, Verdieva 6, 51000 Rijeka,

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. - Regija Zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka,

- Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 20 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Plana za potrebe javne rasprave- u roku od najviše 30 dana od razmatranja Nacrta prijedloga Plana od strane gradonačelnika,

- javni uvid o prijedlogu Plana - u trajanju od 30 dana,

- obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave ,izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Plana-u roku od najviše 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja i suglasnosti tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Plana-u roku od 20 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti župana Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 11.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 3. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr