SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Novi Vinodolski

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N. N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N. N. 106/98, 39/04, 45/04 - Ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Novi Vinodolski - Upravni odjel za urbanizam i razvoj, a odgovorna osoba za praćenje izrade Izmjena i dopuna Plana je gradonačelnik i pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Nakon usvajanja Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 90/11) kojim su ukinute odredbe o ograničenjima maksimalnog broja kreveta (80 kreveta) za hotele unutar naselja, ukinute su odredbe o maksimalnoj gustoći korištenja u turističkim cjelinama T unutar naselja na maksimalnih 120 kreveta/ha , te je potrebno ukinuti ova ograničenja i u Urbanističkom planu uređenja naselja Novi Vinodolski. Nadalje su uočeni određeni nedostaci koji se odnose na instaliranje solarnih sustava za zagrijavanje vode i samostojećih fotonaponskih sustava i potreba određivanja uvjeta gradnje garaža na zasebnim parcelama.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje naselja Novi Vinodolski u njegovim administrativnim granicama.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Grad Novi Vinodolski nalazi se na području Primorsko- goranske županije i jedinica je lokalne samouprave sa velikom površinom od 261,33 km2. Turizam je jedna od osnovnih grana ovog područja koje sa svojim smještajnim kapacitetima (hotelima) ne zadovoljava uvjete za obavljanje ove djelatnosti. Iz navedenog razloga su u Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski i Urbanističkom planu uređenja naselja Novi Vinodolski, osim uvjeta koji se odnose na postojeće hotele, za područja mješovite namjene propisani uvjeti izgradnje hotela koji su do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N. N. 90/11) imali ograničenja od maksimalno 80 kreveta ili u turističkim cjelinama na području naselja sa maksimalno 120 kreveta/ha.

Ukidanjem ovih ograničenja stvaraju se povoljnije mogućnosti u planiranju smještajnih kapaciteta ugostiteljsko-turističke namjene odnosno uvjeta za gradnju hotela i uvjeta u turističkim cjelinama u naselju što će svakako doprinijeti boljim uvjetima za gradnju predmetnih smještajnih kapaciteta.

U provođenju ovog Plana uočeni su određeni nedostaci koji su navedeni u članku 2. ove Odluke te je iste potrebno čim hitnije riješiti.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana su:

- usklađivanje smještajnih kapaciteta u hotelima sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji odnosno izmjena članka 38. st. 2. Odluke ukidanjem ograničenja od 80 kreveta što će doprinijeti boljem planiranju za izgradnju hotela,

- ukidanje ograničenja od 120 kreveta/ha za ugostiteljsko-turističke cjeline (T) u naselju odnosno izmjene članka 25. stavak 1, članka 26. stavak 3.Odluke što će doprinijeti boljem planiranju kod izgradnje smještajnih kapaciteta u turističkim cjelinama,

- planiranje mogućnosti izgradnje garaža na zasebnim parcelama što će omogućiti rješavanje površina za parkiranje kod objekata kod kojih nije moguća dodatna izgradnja pomoćnog objekta na parceli, a vlasnici imaju u vlasništvu parcele koje ne graniče sa parcelom na kojoj je izgrađen objekt već se parcela nalazi sa suprotne strane (između parcela se nalazi izgrađena prometnica).

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH KATASTARKO-TOPOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski,

- HEP Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 8 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave-u roku od najviše 30 dana od razmatranja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane gradonačelnika,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana-u trajanju od najviše 8 dana,

- obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave ,izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 10 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja i suglasnosti tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana-u roku od 15 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti župana Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izmjene i dopune Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 3. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr