SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 31. Petak, 10. kolovoza 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Novi Vinodolski

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Pristupa se izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06 i 23/10) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N. N. 106/98, 39/04, 45/04-Ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Novi Vinodolski-Upravni odjel za urbanizam i razvoj, a odgovorna osoba za praćenje izrade Izmjena i dopuna Plana je gradonačelnik i pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Nakon usvajanja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10) uočeni su određeni nedostaci u njegovoj provedbi koji se odnose na novu površinu sanacije postojećeg odlagališta »Duplja« odnosno izgradnju pretovarne stanice i to u kartografskom prikazu 2-infrastrukturni sustavi i mreže, kartografskom prikazu 4.1.-građevinska područja i kartografskom prikazu 3.3.- uvjeti korištenja i zaštite prostora, u tekstualnom dijelu odnosno članku 137.stavak 7.-instaliranje solarnih sustava za zagrijavanje vode i samostojećih fotonaponskih sustava i to u oznakama raspona snaga, potrebe označavanja izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad unutar poslovne zone Kargač, izmjene članka 37. sa određivanjem rekonstrukcije odnosno izgradnje nove građevine kod nekadašnjih ruševina, predviđanje mogućnosti izgradnje garaže na zasebnim parcelama, predviđanje mogućnosti izgradnje mini hidroelektrane u uvali Žrnovnica - lokacija Mlinica, te usklađivanje odredbi koji se odnose na izgradnju ugostiteljsko-turističkih građevina sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (ukidanje odredbi o maksimalnom broju od 80 kreveta za hotele unutar zone M, ukidanje odredbi o maksimalnom broju 120 kreveta /ha za ugostiteljsko - turističke cjeline u naselju i sl.).

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka pristupa se ciljanim Izmjenama i dopunama Plana.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Grada Novi Vinodolski u njegovim administrativnim granicama.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Grad Novi Vinodolski nalazi se na području Primorsko- goranske županije i jedinica je lokalne samouprave sa površinom od 261,33 km2. Turizam je jedna od osnovnih grana ovog područja koje sa svojim smještajnim kapacitetima (hotelima) ne zadovoljava uvjete za obavljanje ove djelatnosti. Iz navedenog razloga su u Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski u naselju odnosno za područja mješovite namjene propisani uvjeti izgradnje hotela koji su do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N. N. 90/11) imali ograničenja od maksimalno 80 kreveta ili u turističkim cjelinama na području naselja sa maksimalno 120 kreveta/ha.

Naročitu pažnju u razvoju turizma treba posvetiti uređenju i izgradnji novih plažnih prostora koji sada nisu na zadovoljavajućem nivou.

Od strane KTD IVANJ d.o.o. poduzete su radnje oko izrade projekta koji se odnosi na pretovarnu stanicu na području Grada Novi Vinodolski koja je jedan od sastavnih dijelova cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji i jedna je od aktivnosti sanacije postojeće deponije Duplja, ali su kod određivanja lokacije pretovarne stanice uočeni određeni nedostaci koje valja otkloniti donošenjem ovih Izmjena i dopuna Plana.

U provođenju ovog Plana uočeni su i neki drugi nedostaci koji su navedeni u članku 2. ove Odluke te je iste potrebno čim hitnije riješiti.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana su:

- usklađivanje smještajnih kapaciteta u hotelima i ugostiteljsko-turističkim cjelinama u naselju sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji što će ukidanjem ograničenja broja kreveta doprinijeti boljem planiranju predmetnih smještajnih kapaciteta,

- usklađivanje kartografskih prikaza koje se odnose na izgradnju pretovarne stanice koja je jedna od aktivnosti sanacije odlagališta »Duplja«, čime će se stvoriti uvjeti za ishođenje građevne dozvole za pretovarnu stanicu,

- određivanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Kargač, čime se rješava problem oko građevinskog otpada na području Grada Novi Vinodolski,

- određivanje lokacije za mini hidro-elektranu u uvali Žrnovnica,

- usklađivanje odredbi koje se odnose na solarne sustave i samostojeće fotonaponske sustave,

- određivanje uvjeta za izgradnju garaža na građevnim parcelama i gradnje na parcelama gdje se nalaze ruševine objekata.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH KATASTARKO-TOPOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka, VGI za mali sliv u sustavu VGO Rijeka »Kvarnersko primorje i otoci«, Verdieva 6, 51000 Rijeka,

- HEP-Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, Rijeka,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, 5250 Novi Vinodolski,

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana neće se provoditi prethodna rasprava, jer se radi o ciljanim Izmjenama i dopunama Plana.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 8 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave-u roku od najviše 30 dana od razmatranja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane gradonačelnika,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana-u trajanju od najviše 8 dana,

- obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave ,izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 10 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja i suglasnosti tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana-u roku od 15 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izmjene i dopune Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 3. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=794&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr