SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

30.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11),članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine (»Službene novine PGŽ« broj 44/11, 17/12) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade tekuće godine 6.100.000,00 kuna

- prihod od komunalne naknade
- prenesena sredstva 353.986,90 kuna

- prihod od grobne naknade 206.202,15 kuna

- sredstva proračuna tekuće godine 460.310,95 kuna

- ostali prihodi i naknade 176.000,00 kuna

UKUPNO: 7.296.500,00 kuna

(slovima: sedammilijunadvjestodevedesetšesttisućapetstokuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Održavanje javne rasvjete 1.351.500,00 kuna

- Održavanje i upravljanje mjesnim
grobljem 625.000,00 kuna

- Održavanje prometnica 2.170.000,00 kuna

- Održavanje javnih površina 2.046.300,00 kuna

- Sanacija divljih deponija 87.300,00 kuna

- Komunalne usluge - hitne intervencije 87.300,00 kuna

- Protupožarna zaštita 579.850,00 kuna

- Gospodarenje otpadom 176.000,00 kuna

- Održavanje GIS-a 86.000,00 kuna

- Pilot projekt GIS-a - komunalna
naknada 87.250,00 kuna

UKUPNO: 7.296.500,00 kuna

(slovima: sedammilijunadvjestodevedesetšesttisućapetstokuna i 00/100)

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, te troškove postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja podloge sa rizlom prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom (cca 1.600,00m2), održavanje biljnog materijala (cca 2000,00m2), okopavanje oko grmova i stabala (cca 700 kom.), orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (Sl.N.PGŽ 4/96) utvrđeni su kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo iznosi 85,00 km.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama (cca 13.000,00m2), na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: zalijevanje, čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala - lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine s odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza s rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala s odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa - rušenje stabala s odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste (cca 150.000,00 m2) obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona,

- vodoinstalaterski, bravarski, staklarski radovi na javnim površinama,

- održavanje autobusnih čekaonica i oglasnih ormarića,

- održavanje i popravak igrala na dječjim igralištima,

- održavanje šetnica.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

Komunalne usluge - hitne intervencije

Komunalne usluge - hitne intervencije obuhvaćaju sve intervencije uzrokovane elementarnim nepogodama, višom silom ili nalazom nadležne inspekcije.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine tekuće donacije DVD-u Halubjan i tekuće donacije za posebne mjere zaštite od požara.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom vršit će se prema sporazumu sa tvrtkom EKOPLUS doo, Rijeka, Kružna 8/ 1, a podrazumijeva subvencije.

Održavanje GIS-a

Obuhvaća iznos za održavanje geografskog informacijskog sustava.

Pilot projekt GIS-a - komunalna naknada

Obuhvaća iznos za projekt izmjere kuća radi određivanja korekcije i redukcije u smislu naplate komunalne naknade.

Članak 3.

Ove 2. izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-13/01-12-15

Viškovo, 2. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr