SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

29.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2012. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11, 17/12) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.928.100,00 kuna

- prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 7.900.025,90 kuna

- prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 273.773,10 kuna

- vodni doprinos tekuće godine 75.000,00 kuna

- ostali prihodi i naknade 60.500,00 kuna

- ostale pomoći 36.001,00 kuna

- sredstva proračuna-prenesena sredstva 2.039.500,00 kuna

- povrat zajmova- prihodi iz cijene kom. usluga namjenjenih razvoju 2.481.000,00 kuna

- prihodi iz cijene komunalnih usluga namjenjenih razvoju 464.000,00 kuna

- prihod od naknade za koncesije 50.000,00 kuna

UKUPNO: 19.307.900,00 kuna

(slovima: devetnaestmilijunatristosedamtisućadevetstokuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO: 1.030.200,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa 87.000,00 kuna

- komunalnog doprinosa - prenesena sredstva 943.200,00 kuna

 

2. Ceste:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO: 11.344.700,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od komunalnog doprinosa tekuće godine 5.786.100,00 kuna

- prihoda od komunalnog doprinosa - prenesena sredstva 5.333.325,90 kuna

- prihoda od prodaje grobnih mjesta - prenesena sredstva 104.273,10 kuna

- vodnog doprinosa tekuće godine 75.000,00 kuna

- ostalih prihoda i naknada 10.000,00 kuna

- ostalih pomoći 36.001,00 kuna

 

3. Groblje Viškovo i Bujki:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO: 244.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihoda od komunalnog doprinosa tekuće godine 25.000,00 kuna

-prihoda od komunalnog doprinosa - prenesena sredstva 50.000,00 kuna

-prihoda od prodaje grobnih mjesta - prenesena sredstva 169.500,00 kuna

 

4. Javna rasvjeta:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO: 1.603.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od komunalnog doprinosa tekuće godine 30.000,00 kuna

- prihoda od komunalnog doprinosa-prenesena sredstva 1.573.500,00 kuna

5. Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod 2.140.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od naknade za koncesije 50.000,00 kuna

- ostalih prihoda i naknada 50.500,00 kuna

- sredstava proračuna-prenesena sredstva 2.039.500,00 kuna

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme-pomoć

KD Čistoća 2.945.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 464.000,00 kuna

- povrata zajmova 2.481.000,00 kuna

SVEUKUPNO (1.-6.): 19.307.900,00 kuna

(slovima: devetnaestmilijunatristosedamtisućadevetstokuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 2. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-13/01-12-14

Viškovo, 2. kolovza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

2. Izmjene i dopune Programa gradnje obj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr