SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD KASTAV

36.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/11) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu Izmjene i dopune Plana utvrđena je člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

(2) Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnica Odjela.

(3) Prijedlog za izradu Izmjene i dopune Plana, podnijela je Gradu Kastvu tvrtka B.B. d.o.o. iz Kastva.

RAZLOG ZA IZMJENU I DOPUNU

Članak 3.

(1) Radi privođenja planiranoj namjeni dijela područja poslovne namjene K2 u zoni planske oznake 27, potrebno je planska rješenja uskladiti s programom investitora, uključujući korekciju granice poslovne zone, korekciju površine pristupnog puta i uključujući mogućnost izgradnje podzemne garaže na regulacijskom pravcu.

(2) Potrebno je planirati optimalni način daljnjeg korištenja i uređenja dijela prostora građevne čestice pristupne prometnice koji je ostao neiskorišten nakon završetka njene izgradnje.

(3) Na lokaciji sadašnjeg Doma kulture Braće Matešić, planira se centar s knjižnicom sa informacijskim, obrazovnim, kulturnim i socijalnim sadržajima. Planska rješenja je, na dijelu područja javne i društvene namjene D3 u zoni planske oznake 20, potrebno utvrditi u skladu s programom i smještajem zgrade Doma kulture Kastav.

OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjene i dopune Plana uključuje područje planirano osnovnim planom za izradu Detaljnog plana uređenja DPU 2 koje obuhvaća zone poslovne namjene K2 - planske oznake 27 i dio glavne mjesne ulice GMU 2, uključuje rubna područja uz granicu DPU2 u kojima se granica zone poslovne namjene K2 - 27 usklađuje s vlasništvom zemljišta, uključuje kolno pješački prilaz oznake KPP 1.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

(1) Urbanističkim planom uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1) dio obuhvaćenog područja u vlasništvu Grada Kastva planiran je za poslovnu namjenu. S ciljem privođenja zemljišta poslovnoj namjeni Grad Kastav je isto zemljište prodao tvrtki B.B. d.o.o. iz Kastva. Program investitora nije u cijelosti moguće realizirati prema odredbama važećeg Plana te su potrebne izmijene u dijelu zone poslovne namjene K2 - 27 i na površini glavne mjesne ulice GMU 2, uključujući korekciju granice poslovne zone K-27, korekciju površine kolno pješačkog pristupa KPP1 i uključujući mogućnost izgradnje podzemne garaže na regulacijskom pravcu.

(2) Dio prostora građevne čestice glavne mjesne ulice GMU 2 ostao je nakon njene izgradnje neiskorišten. Proteže se kao neuređeni pojas između izgrađene ceste i planirane poslovne zone K2 - 27 i tako ograničava mogućnosti priključenja poslovnih sadržaja na istu prometnicu. Ocjenjuje se da je optimalno rješenje priključenje tog prostora poslovnoj zoni.

(3) Sadašnji Dom kulture Braće Matešić, je neadekvatnih funkcija i oblikovanja, substandardnih prostora i kvadrature, te općenito lošeg stanja, te ga je potrebno osuvremeniti ili zamijeniti novom građevinom. Na istoj lokaciji potrebno je planirati novi Dom kulture Kastav (DKK) i u sklopu nove građevine predvidjeti knjižnicu, višenamjenske dvorane, edukacijske učionice, poslovni prostor, uslužne i prateće prostore te podzemnu garažu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

(1) Cilj Izmjene i dopune Plana je omogućiti racionalno korištenje dijela područja poslovne namjene K2 u zoni planske oznake 27 i omogućiti realizaciju investicijskih projekata za što je potrebno s programima tih projekata uskladiti planska rješenja, uključujući korekciju granice zone poslovne namjene K2 - 27, površine kolno pješačkog pristupa KPP1 i uključujući mogućnost izgradnje podzemne garaže na regulacijskom pravcu.

(2) Nastavno na navedeno cilj Izmjene i dopune Plana je omogućiti uređenje neiskorištenog područja građevne čestice glavne mjesne ulice GMU2, za što je potrebno tu površinu priključiti kontaktnoj zoni poslovne namjene K2 -27.

(3) Na lokaciji sadašnjeg Doma kulture Braće Matešić potrebno je definirati uvjete za izgradnju Doma kulture Kastav (DKK) na način da se osigura smještaj nove zgrade i mogućnost izgradnje svih planiranih sadržaja.

(4) Cilj Izmjene i dopune Plana je, omogućiti realizaciju zahvata iz stavka (1), (2) i (3) ovog članka neposrednom provedbom Izmjene i dopune Plana i sukladno članku 75. stavku (3) Zakona o prostornom uređenju i gradnji te za obuhvaćeno područje ne planirati izradu detaljnog plana uređenja DPU2.

(5) Elaborat Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 11) potrebno je izmijeniti sukladno stavcima (1), (2), (3) i (4) ovog članka u sljedećim dijelovima:

- A. TEKSTUALNOM DIJELU, ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE,

- B. GRAFIČKOM DIJELU KARTOGRAFSKI PRIKAZI,

- OBVEZNIM PRILOZIMA PLANA - 1. Obrazloženju prostornog plana.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe Izmjene i dopune Plana planirano je korištenje slijedećih stručnih podloga:

1. Idejno rješenje građevine poslovne namjene u
zoni K2 - 27

2. Idejno rješenje građevine Doma kulture
Kastav (DKK)

te korištenje katastarsko-topografskih podloga i drugih podloga korištenih za izradu elaborata Urbanističkog plana uređenja za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/11).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA (RJEŠENJA)

Članak 8.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi izmjene i dopune Plana iz područja svog djelokruga rada:

1. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

2. HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka

4. PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Rijeka, Riva 10

5. Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14

6. Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14

7. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2

8. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Pogon Opatija, 51410 Opatija, Maršala Tita 73/1

9. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

10. Županijska uprava za ceste, Rijeka, Nikole Tesle 9/ X, 51000 Rijeka

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Rijeka, Ružićeva 16

12. Ured državne uprave u PGŽ - Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija) Rijeka, Riva 10

13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

14. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

15. Komunalno društvo »Čistoća«, Rijeka, Dolac 14

16. Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune Plana:

- dostava zahtjeva za izradu plana - u roku 30 dana,

- izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku 30 dana od dostave zahtjeva za izradu plana,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 8 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 10 dana,

- izrada nacrta konačnog prijedloga - u roku 10 dana,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga plana - u roku 10 dana,

- pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedlog Plana u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva,

- izrada konačnog prijedloga plana za donošenje Odluke o donošenju - u roku 10 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/11)

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 12.

Izrada Izmjene i dopune Plana se sukladno člancima 59., 81. i 136 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/ 12), financira sredstvima tvrtke B.B. d.o.o. iz Kastva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-9

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51215&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr