SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD KASTAV

35.

Temeljem članka 4., 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijelo je

ODLUKU O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Kastva:

- održavanje groblja

- održavanje javnih površina.

Iznimno, vlastiti pogon može navedene komunalne djelatnosti obavljati i na području drugih jedinica lokalne samouprave u kom slučaju ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti sklapaju izvršna tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, odredbama na zakonu utemeljenih propisa i ove Odluke.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, a komunalne objekte i uređaje kojima se služi u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 3.

Vlastiti pogon osniva se kao jedinstvena ustrojbena jedinica bez posebnih organizacijskih jedinica.

Unutarnje ustrojstvo, organizacija poslovanja i način rada detaljnije se utvrđuje Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona kojeg donosi gradonačelnik.

Članak 4.

Sredstva potrebna za početak rada Vlastitog pogona osiguravaju se u proračunu Grada Kastva iz komunalne naknade, grobnih naknada i drugih izvora temeljem posebnih propisa.

Članak 5.

Prihodi i izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Grada Kastva.

Financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje za potrebe Vlastitog pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva.

Vlastiti pogon vodi financijske evidencije potrebne za točno, zakonito i pravovremeno iskazivanje učinaka poslovanja prema važećim financijsko-računovodstvenim propisima odnosno Zakonu o proračunu.

Članak 6.

Vlastiti pogon ne može, bez prethodne suglasnosti gradonačelnika stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i druge vrste imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona.

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava planiranih proračunom Grada Kastva za tekuću godinu, na temelju godišnjeg plana i programa Vlastitog pogona.

Godišnji plan i program Vlastitog pogona donosi upravitelj pogona u suglasnosti s gradonačelnikom.

Članak 7.

Nadzor nad poslovanjem Vlastitog pogona obavljaju nadležne službe Jedinstvenog upravnog odjela i gradonačelnik.

U obavljanju nadzora nadležne službe i gradonačelnik poduzimaju potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim aktima Grada Kastva.

Članak 8.

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Upravitelj Vlastitog pogona temeljem posebne ovlasti gradonačelnika može sklapati ugovore sa drugim fizičkim i pravnim osobama.

Članak 9.

Vlastiti pogon ukida se odlukom Gradskog vijeća.

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Grad Kastav preuzima svu imovinu, prava i obveze ukoliko se odlukom o ukidanju ne odredi drugačije.

Članak 10.

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona gradonačelnik je dužan donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur.broj: 2170-05/01-1-12-7

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51215&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr