SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD KASTAV

34.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09., 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 13. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 20/10) u članku 3. u točki 1. riječi »i vlasništvu« brišu se.

Članak 2.

U podnaslovu iznad članka 4. riječi »i vlasništvu« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. u alineji 2. riječi »komunalnom društvu u vlasništvu Grada Kastva ili« brišu se.

U alineji 4. riječi »osim poslova koji su ovom Odlukom povjereni komunalnom društvu u vlasništvu Grada Kastva« brišu se.

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 13. u točki 2. riječi »osim poslova koji su ovom Odlukom povjereni komunalnom društvu u vlasništvu Grada« brišu se.

U točki 3. iza riječi »održavanje« dodaju se riječi »i čišćenje«.

Članak 6.

Iza članka 21. dodaje se podnaslov: »Komunalni poslovi koji se obavljaju putem vlastitog pogona«, te članak 21a. koji glasi:

»Članak 21a.

Putem Vlastitog pogona Grada Kastva obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

- održavanje groblja,

- održavanje javnih površina.«

Članak 7.

Gradonačelnik i Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva dužni su obavljanje komunalnih djelatnosti uskladiti s ovom Odlukom u roku od 60 dana od njena stupanja na snagu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-6

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif. , v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51215&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr