SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 25. Četvrtak, 28. lipnja 2012.
GRAD KASTAV

31.

Na temelju članka 29. stavka 1., alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/ 07, 38/09 i 127/10) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 9/11) te Planom zaštite i spašavanja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 2/12.) Gradonačelnik Grada Kastva, 21. lipnja 2012. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kastva

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kastva s ciljem sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Operativne snage zaštite i spašavanje na području Grada Kastva su:

-Stožer zaštite i spašavanja Grada Kastva,

-Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Kastva,

-Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke,

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav.

Ostale redovne službe koje se bave zaštirom i spašavanjem u okviru redovne djelatnosti su:

-Gradsko društvo Crvenog križa Kastav,

-Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Rijeka,

-Dom zdravlja Primorsko goranske županije, Timovi primarne zdravstvene zaštite, Zdravstvene stanice »dr. Kajetan Blečić« Kastav,

-Hitna medicinska pomoć Rijeka.

III.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada Kastva.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Gradonačelnik Grada Kastva uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada.

U katastrofama i velikim nesrećama Gradonačelnik Grada Kastva izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Kastva.

IV.

Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, a koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja na području Grada Kastva su:

-Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci,

-Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

-Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,

-Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - Područni odjel Rijeka,

-Centar za socijalnu skrb Rijeka,

-Hrvatske šume - Šumarija Rijeka,

-Dezinsekcija Rijeka,

-Veterinarska stanica Rijeka,

-Ceste Rijeka d.o.o. Kukuljanovo,

-IND EKO d.o.o. Rijeka,

-Rijekatank d.o.o. Rijeka.

Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje, a koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja na području Grada Kastva su:

-Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« Rijeka

-Komunalno društvo »Čistoća« Rijeka

-Komunalno društvo »Autotrolej« Rijeka

-Bršjanovac d.o.o. Kastav

-Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Prijenosno područje Opatija

Udruge građana koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja na podučju Grada Kastva su:

-Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Kastav,

-Speleološka udruga »Estavela« Kastav,

-Lovačko društvo »Lisjak« Kastav,

-Udruga »Banina« Kastav.

Ostali gospodarski subjekti čija oprema i ljudstvo se prema zahtjevu koriste u zaštiti i spašavanju na području Grada Kastva:

-Medna d.o.o. Kastav,

-Barićkip d.o.o. Kastav,

-Simag d.o.o. Kastav,

-Anić autodizalice Kastav,

-Autoprijevoznik Zdravko Jurčić Kastav.

V.

Pravne osobe iz točke II. i IV. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na području Grada Kastva, te su dužne postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

Prava i obveze operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Kastva utvrđene su Zakonom o zaštiti i spašavanju, Uredbom o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja te Uredbom o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/12-01/05

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-1

Kastav, 21. lipnja 2012.

Gradonačelnik Grada Kastva
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=788&mjesto=51215&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr