SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

30.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012., donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/11) tablica u članku 2. mijenja se i glasi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

U članku 3. stavak 11. mijenja se i glasi:

»Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna) - Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije, pješačkih prijelaza, crta na kolniku, oznaka parkirališta te ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.) i sredstva za nabavu nove vertikalne signalizacije.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1.prihodi od komunalne naknade - 820.000,00 kuna

2.prihodi od boravišne pristojbe - 105.500,00 kuna

3.ostali izvorni prihodi - 121.000,00 kuna

4.višak prihoda iz prethodne godine - 28.269,47 kuna«

Članak 4.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/28

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr