SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

29.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012., donosi

I. ZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 49/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju provodi se:

1.Sufinanciranjem dječjeg vrtića »Grobnički tići«
- odjeljenje Mošćenička Draga. . . . . . . . . 520.000,00 kn

2.Sufinanciranjem posebnih programa OŠ »Viktor Car Emin« Lovran

-PŠ Mošćenička Draga, Brseč i
Mošćenice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-monografija škole - 16.200,00

-izvanučionična i terenska nastava - 3.000,00 kn

-nagrade učenicima - 800,00 kn

3.sufinanciranje produženog boravka. . . . . . . . . 500,00 kn

4.sufinanciranje pokaznih karata za učenike osnovne i srednje škole i studente.. . . . . . . . . . . . . . . 72.000,00 kn

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/11-01/04

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl.ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr